Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Контаміновані складнопідрядні багатокомпонентні речення в сучасній українській мові 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.А. Козіцька; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано формально-граматичну та семантичну структуру контамінованих складнопідрядних багатокомпонентних речень (КСБР). Установлено основні моделі контамінованих утворень, їх формальну подібність до синтаксичних одиниць різних рангів, розмежовано обов'язкові й факультативні та передбачувальні й непередбачувальні синтаксичні позиції предикативних частин. Визначено сполучникові та сполучнослівні засоби їх зв'язку, механізм виділення зовнішнього та внутрішнього рівнів членування, особливості формально-синтаксичної будови предикативних частин. Виявлено потенціал базових семантично елементарних речень для контамінованих одиниць, комбінаторику власне семантичних відношень, їх трансформації в семантико-синтаксичні відношення, особливості згортання пропозицій, співвідношення власне семантичної, семантико-синтаксичної та формально-граматичної структури КСБР.

Конфесійна лексика у творчості українських поетів 60-80-х років ХХ століття (семантико-стилістичний аспект) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Ю.І. Браїлко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено семантико-стилістичні особливості конфесійної лексики, зокрема у поетичному мовленні. З'ясовано лінгвістичну природу конфесійно маркованої лексики, принципи її відокремлення від суміжних тематичних груп, одиниць інших функціональних стилів. Визначено семантичну структуру конфесійних онімів, здійснено їх класифікацію. Проаналізовано стилістичну реалізації й значеннєві трансформації конфесійних онімних і відонімних одиниць у творах українських репресованих поетів 1960 - 1980 рр. Описано різні шляхи утворення від конфесійних стилістем особливих видів власних назв - заголовків і оказіонімів, а також продукування від конфесійних онімів індивідуально-авторських новацій. Доведено, що конфесійний стиль сучасної української літературної мови, незважаючи на припинення розвитку 1940 - 1980-х рр. в Україні, являв собою потужне джерело поповнення виражальними засобами поетичного мовлення.

Концепт "степ" в українській мові: словникова, текстова і психолінгвістична парадигма 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.Є. Єфименко; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено засоби експлікації концепту "степ" в українській мові як превербального знання про світ та найзагальніші уявлення про його реалії. Проведено структурно-семантичний, дериваційний, синтагматичний і текстовий аналіз слів, що належать до лексико-семантичної групи (ЛСГ) "степ". Виявлено їх семантичну структуру, інтегральні ознаки поєднання та лексико-семантичні варіанти (ЛСВ) в одній ЛСГ. Встановлено синонімічні відношення ЛСВ, їх диференціальні та інтегральні семи, на базі яких уточнено певні ознаки концепту. Проаналізовано дериваційні відношення слів даної групи в лексичній системі, зокрема ряди похідних, що мотивуються словами групи. Досліджено сполучуваність слів зазначеної ЛСГ, яка виражає набуті ознаки концепту та виявлено найбільш поширені прикметники-означення та дієслова, що характеризують степ та його стан. Досліджено особливості вживання слів ЛСГ "степ" у фольклорних записах і в творах письменників XIX - XX ст. і виявлено динаміку мовного вираження даного концепту в українській мові.

Концепти правда /неправда в українській літературній мові: семантико-стилістичний аспект 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.В. Мамич; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2002.

Аннотация:

Кореферентність нерозкладних компонентів у структурі речення 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Максим'юк; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено умови кореферентності нерозкладних компонентів у структурі речення (на матеріалі художньої творчості українських письменників і культурних діячів XIX - XX ст.) та типологію синтаксично неподільних і семантично неподільних словосполучень в українській мові. Запропоновано новий підхід до дослідження проблеми синтаксичної номінації й ономасіології, семантично-синтаксичної валентності опорного слова словосполучення як носія певної номінативності й інформативної достатності/недостатності, яка визначає тип синтаксичного зв'язку (вільного чи синтаксично зв'язаного). Охарактеризовано основні типи синтаксично неподільних словосполучень, сформованих на основі комплетивних (доповнювальних) відношень, та субстативні словосполучення з обов'язковим атрибутивним компонентом. З'ясовано, що інформативна недостатність синсемантичних іменників значною мірою послаблює їх номінативні потенції. Атрибутивний компонент бере на себе роль "уточнювача", "наповнювача" семантики головного компонента для того, щоб позиційно стійке словосполучення слугувало самодостатнім номінативним знаком. До семантично неподільних зараховано чотири види нерозкладних компонентів, а саме: з фазисним і партетивним значенням, з займенниковим компонентом найбільш узагальненої семантики, тавтологічні та метафоричні словосполучення. Поняття кореферентності синтаксично нерозкладних компонентів доповнює лінгвістичну теорію відомостями про обов'язкову та факультативну синтаксичну сполучуваність, природу синтаксичних зв'язків та ізофункціональність компонентів реченнєвої структури.

Кореферентність у сучасному українському текстотворенні 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.П. Куриляк; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 24 с. — укp.

Аннотация: Розкрито категоріальну сутність кореферентності, з'ясовано її текстотвірний характер, визначено види репрезентантів об'єктів дійсності, їх функціонально-стилістичні різновиди. Обгрунтовано типові та факультативні об'єкти репрезентації у художньому, науковому, епістолярному текстах, а також у друкованих текстах ЗМІ, розглянуто найбільш поширені моделі їх представлень. Висвітлено топіко- та образотвірну роль дескрипцій (конструкцій описового характеру), встановлено принцип формування кореферентних рядів співвказівними одиницями, простежено вплив внутрішньоформних значень кореферентних одиниць на формування імпліцитного змісту тексту. На підставі аналізу фактичного матеріалу (картотека налічує понад 11 000 референційно тотожних одиниць, які утворюють 520 кореферентних пар та 1 880 кореферентних рядів) здійснено дослідження функціонально-семантичного навантаження референційно тотожних номінативних одиниць. На основі аналізу кореферентних пар та рядів як типових моделей вербальних репрезентацій об'єктів реальної та художньо інтерпретованої дійсності встановлено універсальний текстотвірний характер категорії кореферентності.

Культурно-національна конотація українських фразеологізмів 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.В. Мельник; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено шляхи формування й характер культурно-національної конотації українських фразеологізмів у ділектичному зв'язку з їх загальною конотацією. Обгрунтовано думку про конотативний компонент фразеологічного значення як провідний, як явище прагматики, розкрито взаємовідношення інгерентної й адгерентної конотації. Встановлено показники та способи об'єктивізації культурно-національної конотації у словниках і різних видах дискурсу. Розроблено методику її вивчення за допомогою психолінгвістичного експерименту. Виявлено різні параметри конотації, роль національно маркованих і немаркованих компонентів у її формуванні. На базі українських відетнонімних ідіом і висловів з концептами-флоризмами простежено особливості й характер становлення культурно-національної конотації, її залежність від етимологічно-образної основи фразем.

Кількісні способи дієслівної дії в українській мові 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.М. Сидоренко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено кількісні способи дієслівної дії як лексичну периферію моноцентричного функціонально-семантичного поля аспектуальності. Здійснено структурно-семантичний аналіз дієслівних одиниць, що об'єднуються у розряди кількісних способів дієслівної дії. З'ясовано особливості взаємодії граматичної категорії виду, абстракції "граничності/неграничності", розрядів лексико-граматичної семантики кількісних способів дієслівної дії. Розглянуто дієслівні предикати як реалізатори значення кількості у тісному взаємозв'язку з логіко-поняттєвими категоріями кратності й інтенсивності, які знаходять своє вираження у системі дієслівних значень.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net