Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Лексика сімейних обрядів у говірках Донеччини 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.Ю. Дроботенко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 23 с.: схем. — укp.

Аннотация: На базі етнолінгвістичного опису сімейних обрядів (родильного, весільного, поховального) Донеччини виконано системний опис складу й семантичної структури лексики сімейних обрядів східностепових говірок та подано їх ареальну та лексикографічну характеристику. Встановлено специфіку обрядової лексики як тематичної групи (ТГЛ), її зв'язок з іншими ТГЛ, визначено центральні та периферійні лексико-семантичні групи. Встановлено ступінь збереженості сімейних обрядів на Донеччині та їх вербального компонента, подано порівняльну характеристику структури традиційної та сучасної родильної, весільної та поховальної обрядовості, що дає матеріал для з'ясування закономірностей формування та розвитку новостворених говірок південно-східного наріччя на лексичному рівні. Встановлено неоднорідність етнодіалектного масиву, на підставі чого зроблено спробу ареального представлення етнолінгвістичних моделей та лексико-семантичних груп, визначено різні типи просторової поведінки матеріальних і вербальних елементів родильної, весільної та поховальної обрядовості, частина яких утворює мікроареали, бере участь у диференціації східностепових говірок. Результати лінгвогеографічного аналізу представлено у вигляді атласу (90 карт), проілюстровано запропонованими у додатках текстами (понад 400 текстів) і матеріалами словника лексики сімейної обрядовості (100 словникових статей).

Лексика традиційного господарювання в говорах Центральної Слобожанщини (Харківщини) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Р.Л. Сердега; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: З використанням значного фактичного матеріалу здійснено лексикологічний опис та виявлено особливості складу лексики традиційного господарювання у центральнослобожанських говорах, а також скартографовано кілька елементів системи лексики традиційного господарювання, охарактеризовано їх просторову поведінку. Розглянуто суфіксальне словотворення сільськогосподарських назв (збірних найменувань на позначення листя та стебел сільськогосподарських культур, сингулятивних назв, найменувань поля та соломи, агентивних номенів).

Лексика традиційної народної медицини в українських говірках Інгульсько-Бузького межиріччя 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.М. Баденкова; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Робота присвячена комплексному дослідженню лексики традиційної народної медицини в українських говірках Інгульсько-Бузького межиріччя в зіставленні з літературними відповідниками, фактами інших українських говірок та слов'янських мов. Проаналізовано склад і структуру окремих підгруп лексики народної медицини, розглянуто їх системні відношення, з'ясовано генезис, номінативні та словотворчі процеси, описано семантику слів, зроблено етнолінгвістичні спостереження.

Лексика української мови в почаївських виданнях ХVІІІ - першої третини ХІХ ст. 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Р.Є. Кисельов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: В порівняльно-історичному й типологічному аспектах проаналізовано розвиток лексичного складу української мови за друкованими виданнями Почаївського Успенського монастиря XVIII - першої третини XIX ст. Методом контекстного аналізу простежено умови та способи закріплення живого народного мовлення, визначено репертуар видань, текст яких повністю або частково є українським: богослужбові книги, видання катехітичного змісту, ораторсько-проповідницькі твори, підручник з богослів'я, духовні пісні, поетичні твори, світські видання науково-практичного жанру. Детально проаналізовано лексику, що характеризує інтелект людини, її професійну діяльність, побут, суспільне становище, а також пов'язану зі світом живої та неживої природи, часом, простором та іншими характеристиками буття. Особливу увагу приділено дослідженню взаємозв'язку між тематичною організацією лексики та інтенсивністю впливу народнорозмовного мовлення, книжних джерел. Розглянуто вплив інших мовних систем на формування української літературної мови. Зроблено висновок, що в цілому всі україномовні тексти, вміщені у виданнях Почаївського Успенського монастиря, засвідчують високий ступінь представлення лексичних одиниць, притаманних народнорозмовному мовленню. Встановлено важливу роль досліджуваних видань у розвитку української мови, оскільки саме в цих текстах утверджувалась й апробовувалась лексика, на базі якої сформувалась нова літературна мова.

Лексика історичної прози Богдана Лепкого в контексті загальнолітературної та стилістичної норми 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.Ю. Бурківська; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 23 с. — укp.

Аннотация: Визначено екстра- та інтралінгвальні чинники формування Б.Лепкого як мовної особистості. Здійснено структурно-семантичну характеристику стилістично маркованої лексики, зокрема, виявлено значення та способи використання книжних (історизмів, архаїзмів, старослов'янізмів) та усно-розмовних джерел, співвідношення між ними. На підставі кількісного аналізу встановлено відсоток розмовних, рідковживаних, діалектних лексем від загальної кількості усно-розмовних слів, зафіксованих у історичній прозі письменника. Досліджено функціонування фонетичних, морфологічних, словотвірних, комбінованих варіантів слів та некодифікованої в сучасних словниках лексики. Установлено, що варіантність - структурна ознака лексики історичної прози Б.Лепкого та характерна ознака індивідуально-авторської мовотворчості. Відзначено, що лексика історичної прози відтворює епоху письменника, живу діалектну стихію, часовий зріз писемної української практики, надає матеріал для зіставлення з сучасним словником літературної мови.

Лексико-семантична рецепція іншомовної лексики в українській мовній картині світу 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / В.П. Сімонюк; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2002. — 36 с. — укp.

Аннотация: Відмічено, що глобалізація лексики сприяє збільшенню кількості запозичених слів у лексико-семантичній системі мови. Проаналізовано особливості взаємодії української та англійської, французької та німецької мов у процесі їх контактування. Дані мови обрано для дослідження через їх розповсюдженість і вплив на інші мови світу. Континуум запозиченої лексики розглянуто у соціолінгвістичному, лексико-семантичному, структурно-семантичному та антропоцентричному аспектах. Розроблено класифікацію лексико-семантичних груп запозиченої лексики, висвітлено процес семантичного освоєння іншомовних слів у внутрішній системі україської мови, проведено розмежування мовної та концептуальної картин світу, визначено показники абсолютного й відносного збагачення української мови.

Лексико-семантична та словотвірна структура української термінології садівництва 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.М. Костенко; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2005. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено українську термінологію садівництва. Висвітлено шляхи її формування в аспекті розвитку галузі народного господарства - садівництва. Доведено, що дана термінолексика є цілісною системою ієрархічно організованих мовних одиниць, основним джерелом її формування є сучасна українська літературна мова, в якій поряд з національними існує значна кількість лексичних одиниць, запозичених з інших мов. Установлено, що термінології садівництва властиві полісемія, омонімія, синонімія, антонімія, наявність яких свідчить про розвиток лексико-семантичних відношень всередині цієї системи. Детально проаналізовано морфолого-синтаксичну та словотвірну структуру термінології садівництва, запропоновано конкретні рекомендації щодо подальшого її унормування.

Лексико-семантична характеристика сучасної української фізичної термінології (на матеріалі спеціалізованих видань 90-х рр. ХХ ст.) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.В. Волкова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено лексико-семантичні характеристики фізичних термінів кінця ХХ ст., спрогнозовано деякі тенденції подальшого розвитку української фізичної термінології. Проаналізовано особливості фізичного терміна як знака наукового поняття в зіставленні з термінами початку ХХ ст. Виявлено, що сучасна фізична термінологія відзначається значною кількістю складених термінів, наявністю великої кількості символів, розвинутою системною організацією, основою якої є синонімічні, гіперо-гіпонімічні, антонімічні, полісемічні та омонімічні кореляції. Наведено рекомендації щодо вживання окремих фізичних термінів.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net