Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Лексико-семантичні поля кольоративів в українській поезії початку ХХ ст. 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.В. Ковальова; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.Сковороди. — Х., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджуються лексико-семантичні поля кольоративів у художньому мовленні українських поетів початку XX століття: Б.-І.Антонича, М.Зерова, Б.Лепкого, О.Олеся, В.Поліщука, М.Хвильового. Аналізується залежність колірної гами та семантики колірних номінацій від психологічного типу поета та його належності до певного літературного напряму. Розглянуто особливості функціонування слів на позначення кольору, зокрема, розширення їх лексичної валентності та стилістичне оновлення семантики, що виявляється у зрушеннях ядерних і периферійних, денотативних і конотативних сем у структурі значень кольоративів.

Лексико-семантичні та граматичні параметри назв релігійних свят у сучасній українській мові 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.В. Бочарова; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено комплексному аналізу культової лексики - назв релігійних свят - як одиниць з подійно-темпоральною семантикою, які мають бінарну денотативну віднесеність і специфічне сигніфікативне значення. Визначено статус мовних одиниць, які на лексичному рівні парадигматично структуруються у тематичну групу. Визначено системні відношення між найменуваннями релігійних свят, з'ясовано їх референтну віднесеність, виокремлено прагматичний компонент в їх структурі. Проаналізовано морфолого-синтаксичне варіювання номінативів та їх кількісного складу, а також функції досліджуваних одиниць у синтаксичній структурі речення. Змодельовано регулярні структурні типи назв релігійних свят. Розкрито роль подійно-темпоральних нормативів у формуванні семантико-синтаксичної організації речення, досліджено вмотивовані ними семантичні відношення: атрибутивні, об'єктні, адвербіальні, компаративні. Доведено, що найменування релігійних свят мають специфічний вияв як одиниці мови і мовлення та заповнюють аплікативну зону в еквіполентній опозиції, яку утворюють семантичні поля подійності і темпоральності, а координати і обсяг зазначеної аплікативної зони зумовлені синтаксичною позицією найменувань релігійних свят.

Лексико-семантичні та словотвірно-структурні особливості судово-медичної термінології 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.В. Лепеха; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено українську судово-медичну термінологію. Простежено шляхи її формування і розвитку, запропоновано її періодизацію, зважаючи на вплив мовних і позамовних чинників, проаналізовано склад термінологічної лексики судової медицини з погляду походження, а також визначено шляхи поповнення термінофонду. Проаналізовано лексико-семантичні, структурні та словотвірні особливості термінології судової медицини, тематичні та словотвірні гнізда, розглянуто проблеми її практичного застосування, запропоновано конкретні рекомендації щодо подальшого унормування судово-медичної термінології.

Лексико-семантичні інновації у системі сучасної української номінації (на матеріалі ергонімів і прагмонімів) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.О. Шестакова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано сутність лексико-семантичного способу словотвору, його основні механізм та модельні різновиди, розглянуто аспекти активізації лексико-семантичних субститутів. Подано класифікації лексико-семантичних інновацій у системі ергонімів і прагмонімів за основними мотиваційними ознаками та характером лексичних основ. Досліджено своєрідність номінації різних груп ергонімів і прагмонімів.

Лексико-тематичні парадигми у поетичному ідіолекті Євгена Гуцала 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.А. Шуляк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вперше в українському мовознавстві проаналізовано лексико-тематичні парадигми поетичного ідіолекту Є.Гуцала у функціонально-семантичному аспекті. Визначено зміст поняття "лексико-семантична парадигма" як позначення групи слів, що є певним способом упорядкування предметів, явищ, подій, виділених на основі логічних зв'язків та розгляду даних суб'єктів у певному аспекті. Встановлено пріоритетне значення парадигм флоролексем, зоолексем, номінацій на позначення простору та часу, кольороназв у мовній картині світу поетичного ідіолекту Є.Гуцала. Простежено особливості організації лексико-тематичних парадигм у поетичних творах митця, здійснено функціонально-семантичну класифікацію їх компонентів. З'ясовано, що лексико-тематичні парадигми є важливим конструктом для характеристики концепутально значущих для митця образів, неодмінним складником індивідуально-образної картини світу поета. Охарактеризовано образні засоби, що грунтуються на розгортанні певних компонентів лексико-семантичних парадигм. Показано роль досліджуваних одиниць у динамічній системі поетичних творів Є.Гуцала.

Лексична основа української мови: виділення та системно-структурна організація 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.Н. Бук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методику виділення лексичної основи української мови (ЛОУМ), що полягає у порівнянні й аналізі частотних списків підкорпусів текстів основних функціональних стилів української мови з урахуванням покриття тексту. Уперше мінімімалізований словник української мови виділено та з'ясовано на матеріалі корпусу загальним обсягом 1 700 000 слововживань, що, за класифікацією слововживань, починаючи з Браунівського корпусу (Brown Corpus), належить до середніх. Уперше укладено частотні словники розмовно-побутового, наукового та офіційно-ділового стилів української мови, що є завершеними самостійними працями. Проаналізовано внутрішню організацію ЛОУМ, а саме: виявлено, які лексико-семантичні й тематичні групи та поля творить її склад, визначено основні семантичні відношення між одиницями ЛОУМ на внутрішньолексемному, міжлексемному та внутрішньогруповому і міжгруповому рівнях, з'ясовано, які ономасіологічні сфери покривають її одиниці.

Лексична та граматична семантика іменників у словнику української мови (назви знарядь праці та споруд) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.О. Погрібна; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше в українському мовознавстві проаналізовано лексикографічні моделі лексичної та граматичної семантики іменникових лексем на матеріалі тлумачного Словника української мови (СУМ). Побудовано лексикографічні бази даних автоматичної репрезентації граматичної та лексичної семантики іменникових лексем української мови. Представлено оригінальну інтерпретацію декомпозиції структури іменникових словникових статей СУМ. Встановлено кількісне співвідношення параметрів лексичної та гарматичної семантики іменникових лексем та запропоновано нову класифікацію іменників української мови з урахуванням формальних показників їх граматичної семантики. Виведено формулу компонентної структури тлумачень іменників на позначення назв знарядь праці та споруд.

Лексична ідіосистема в поезіях М.Вінграновського 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.К. Гливінська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості функціонування лексичної підсистеми у поетичній мові М.Вінграновського. З метою увиразнення індивідуальних словесно-виражальних пріоритетів письменника до аналізу залучено тексти інших поетів-шістдесятників - І.Драча, Л.Костенко, Б.Олійника, Д.Павличка. За результатами опрацювання фактичного матеріалу установлено вагоме функціональне навантаження антропоморфізованих слів (субстантивних одиниць, що зазнають метафоричного переосмислення за принципом уподібнення людині), кольорономінацій, лексем з меліоративною конотацією, оказіоналізмів у художньому мовленні М.Вінграновського. Досліджено склад, квантитативні характеристики, структурно-семантичні особливості, стилістичні функції виявлених релевантних одиниць.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net