Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Лексичний та синтаксичний повтор в українській народній творчості (на матеріалі українських народних казок) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.В. Жук; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено лексичний та синтаксичний повтор як стилістичний засіб в українських народних казках. Зроблено спробу дослідити специфіку повтору у розповідному фольклорному жанрі в аспекті культурологічних особливостей української казки. Повтор охарактеризовано як мовне явище: як одиницю лексичну, фразеологічну, синтаксичну, що виконує текстотвірну, граматичну та стилістичну функції.

Лексичні засоби формування імпліцитності в драматургійному тексті (на матеріалі української драми початку ХХ ст.) 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Я. Іванишин; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Виявлено особливості формування імпліцитних значень лексичними засобами, розкрито їх функціональне навантаження у текстах української драми початку XX ст. На підставі дослідження фактичного матеріалу визначено функції конотованих лексем (імплікаційно-конекторну та функцію розширення асоціативно-образного поля лексеми), оказіоналізмів (рецептивно-фокусну, експресивну, делімітаційно-образну), займенників та дейктичних конструкцій (інтенсифікаційно-сюжетну, антиномійну та функцію розгортання діалогу), вигуків та часток (змінно-тематичну та акційно-спрямувальну), внутрішньої форми слова (конфліктно-зорієнтовану та креативно-дискурсивну). Доведено, що імпліцитність є визначальною рисою, конструктивним, текстотвірним фактором драматургічного тексту початку XX ст.

Лексичні одиниці мікросистеми "Рослини" в українських фольклорних текстах 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.В. Галайчук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Систематизовано лінгвофольклористичну термінологію щодо лексичних одиниць зі специфічно фольклорною семантикою. Запропоновано типологію "рослинних" фольклоризмів за значенням у текстах фольклору. Визначено їх характерні синтагматично-парадигматичні зв'язки. Проаналізовано внутрішню форму та з'ясовано народнотворчу основу мотивації українських назв рослин. Установлено залежність окремих фукціонально-семантичних ознак фітонімів від ментальності авторів фольклорних текстів.

Логіко-граматичні аспекти категорії причини 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.І. Дубовик; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано особливості структурування та засоби реалізації категорії причини у складному реченні й тексті для визначення її логіко-граматичних параметрів. Розглянуто кваліфікаційні та класифікаційні ознаки даної категорії, а також її парадигматичні взаємозв'язки у системі категорій української мови. Визначено ядерні та периферійні площини поліцентричної організації категорії причини, з'ясовано специфіку її реалізації в гіпо- та паратаксичних конструкціях, у складних безсполучникових реченнях з недиференційованим синтаксичним зв'язком корелятивного й некорелятивного типів, у неелементарних складних реченнях. Досліджено текстотвірний потенціал категорії причини, зокрема, засоби та способи її репрезентації у межах надфазних єдностей і текстових величин.

Локативні та темпоральні синтаксеми в українських східнослобожанських говірках 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.І. Сердюкова; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено, що синтаксеми з локативним і темпоральним значенням в українських східнослобожанських говірках побудовані за типовими для багатьох українських говірок моделями. Проаналізовано різноманітні синонімічні засоби, які є вираженням того самого або близького значення, та створюють синонімічність синтаксису. Кожна з моделей має специфічні ознаки за характером головних компонетів та їх поширювачів, позначає однорідні або неоднорідні відношення, розрізняються засобами та показниками граматичного зв'язку між словами. Відзначено, що більшість міжговіркових відмінностей пов'язана з неоднаковим репертуаром лексем, розглянутих синтаксем, які є засобом вираження різних семантичних відтінків. На підставі зіставлення локативних і темпоральних синтаксем східнослобожанських говірок з синтаксемами історичних пам'яток виявлено динаміку їх розвитку, особливості функціонування дублетних утворень.

Лінгвальна характеристика українського рекламного тексту 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.І. Зелінська; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено структурно-семантичні, стилістичні, лексичні, граматичні властивості рекламних текстів. Проаналізовано принципи організації інформації у рекламних зверненнях, роль заголовка та слогана - ключових елементів рекламного оголошення. Виявлено основні логіко-композиційні моделі рекламних текстів. Розглянуто лінгвальні та екстралінгвальні компоненти рекламних текстів. Простежено взаємозалежність позитивної прагматичної спрямованості рекламних звернень та особливостей добору їх мовних і позамовних складових. З'ясовано особливості функціонування мовних засобів у рекламних текстах.

Лінгвопоетичний і наративний коди інтимізації в художньому тексті (на матеріалі української та російської прози другої половини ХІХ - першої половини ХХ століть) 2003

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01; 10.02.02 / А.В. Корольова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філології. — К., 2003. — 35 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано новий інтегрований підхід до вивчення інтимізації художнього мовлення. Спираючись на теорію лінгвістики наративу, у дослідженні представлено цілісну картину конструювання й функціонування інтимізації в українській та російській художній розповіді другої половини XIX - першої половини XX ст., здійснено аналітичний розгляд цього періоду в розвитку наративних форм художнього мовлення. Значну увагу приділено розкриттю механізмів лінгвопоетичного та наративного кодів інтимізації крізь призму антропоцентризму та текстоцентризму. Наведено визначення інтимізованого тексту як ієрархічно організованого сегмента авторського художнього мовлення, в різних типах якого міститься концептуальна, комунікативно-прагматична, фактуральна, імпресивна та естетична інформація. Специфіка наповнення художньої інформації відображає індивідуальні особливості авторської моделі світу, яка зумовлюється наративною формою, фокалізацією та позицією наратора. Зроблено спостереження за функціями наратора, які засвідчили тенденцію до імпліцитності автора твору в історико-типологічній перспективі розвитку української та російської художніх літератур. Відзначено, що способи та прийоми інтимізації залежать від наративної форми та визначаються фокалізацією. Установлено, що гетеродієгетична наративна форма супроводжується імпліцитними засобами інтимізації, зокрема, підтекстом, асоціативною каогезією, передтекстовими пресупозиціями, а в гомодієгетичній оповіді авторська модель трансформується через експліцитний інтимізуючий потенціал фігури наратора. З застосуванням лінгвопоетичного аналізу-інтерпретації інтимізованих текстів встановлено типологію авторських наративних структур і визначено їх функції в наративній структурі цілого твору.

Лінгвостилістика творення образу України в українській поезії другої половини ХХ століття 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.В. Шапошникова; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: У роботі вперше зроблено спробу комплексного аналізу лексико-семантичної структури образу України у мові поезій другої половини ХХ століття. Визначені семантичні комплекси та мікрообрази, які є складовими мікрообразу України у системі лексичних засобів поетичної мови проаналізованого періоду. Комплексний лексико-семантичний аналіз номенів на позначення часопросторових реалій у структурі образу України розширює уявлення про лінгвостилістичні особливості аналізованих творів.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net