Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Лінгвостилістичний потенціал фразеології у творах В.Стефаника 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.О. Євтушина; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості репрезентації фразеологічних одиниць (ФО) у художньо-словесному просторі В.Стефаника. Висвітлено динаміку поглядів на природу фразеологічних одиниць, їх конструктивні ознаки та класифікації, механізм функціонування ФО у художніх текстах. З'ясовано, що ФО у новелах письменника є маркерами індивідуального стилю автора, своєрідними концептами художньої картини світу В.Стефаника. Обгрунтовано методику концептуального аналізу художніх суперконцептів "людина", "земля", "дійсність", вербалізованих на фразеологічному рівні. Суть цих концептів відображається у складній, неоднорідній структурі. Установлено системні відношення між фразеологізмами у межах концептів, їх взаємопроникнення. Проаналізовано узуальні й оказіональні ФО в аспекті контекстуальної реалізації. Визначено стилістичний і прагматичний ефект семантичних і структурно-семантичних способів трансформацій ФО. Значну увагу приділено індивідуально-авторським утворенням ФО. Укладено словникові статті до словника фразеовживань В.Стефаника.

Лінгвостилістичні особливості української діаспорної поезії 60-80-х років ХХ ст. 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.О. Бірюкова; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Доведено, що у другій половині XX ст. паронімічна атракція (семантичні зближення на грунті фонетичної подібності являла собою засадничий принцип розвитку поетичної мови, зокрема української поезії в діаспорі періоду 1960 - 1980 рр. Відзначено, що лексико-семантичні поля та лексико-тематичні групи є важливими конституентами мовно-поетичної системи діаспорної поезієї. Здійснено детальний аналіз текстового функціонування та розвитку домінантних лексико-семантичних полей "людина", "Україна", "мова - слово" та лексико-тематичних груп "назви природних стихій", "назви рослин", "назви птахів", "звук", "час", "sacrum", "назви кольорів" тощо. Описано систему їх традиційно-поетичних (наприклад фольклорних) та контекстуально-семантичних (індивідуально-авторських) функціонально-естетичних модифікацій.

Лінгвоцид української мови та шляхи його подолання українством у XIX - на початку ХХ століття 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.В. Тумай; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філології. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено лінгвоцид української мови та шляхи його подолання у XIX - на початку XX с. Розглянуто теоретичні питання мовного простору, лінгвосфери, націє- та державнотвірну ролі мови, типології мовних політик і мовних ситуацій. Значну увагу приділено досліду асиміляційної політики у країнах Західної Європи. Висвітлено стан і становище української мови у XIX - на початку XX ст. на східних і західних землях України. Здійснено критичний аналіз і опис заборонних та обмежувальних актів з боку Росії, Австро-Угорщини, а також Польщі. Досліджено згубні впливи лінгвоциду української мови та відповідні йому засоби протидії й опору культурних сил українства, а саме: відстоювання науковцями права української мови на самобутній розвиток, мовні дискусії та шляхи розвитку української мови, обговорення у пресі проблем української мови, роль видатних особливостей у нормуванні, значення українського театру та громадських організацій у збереженні української національної мови.

Лінгвістична синергетика ідіолекту Євгена Маланюка 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / О.О. Семенець; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2005. — 36 с. — укp.

Аннотация: Встановлено синергетичні закономірності формування ідеостилю відомого українського письменника Є.Маланюка. Розроблено інтегративну методологію наукового дослідження на основі синтезу ідей синергетики, традиційної лінгвістики (зокрема, фоностилістики, лексичної семантики, функціональної граматики, семантичного синтаксису), а також філософії мови, модальної логіки та лінгвосеміотики. Розкрито системотворчі функції алетичної, епістемічної, аксіологічної, деонтичної, емотивної модальності ментальної сфери Є.Маланюка у процесі розвитку його мистецького ідіолекту. У контексті синергетики модальностей проаналізовано зв'язки між сферами інтенсіоналів і референтів поетичного тексту та досліджено іконічну природу мовно-естетичної зображальності. Розглянуто механізм дії структур пам'яті мовних одиниць як лінгвопоетичного концепту, чинника наростання змістової складності та українського поетичного тексту.

Літературно-художня антропонімія української драматургії XIX - XX ст. 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Ф. Попович; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вперше здійснено монографічний опис літературно-художньої антропонімії (ЛХА) української драматургії XIX - XX ст. Уточнено основні терміни літературно-художньої антропоніміки, з'ясовано функціонально-стилістичне навантаження онімів, встановлено ті семантичні варіації ЛХА, що виникають у конкретному вжиткові та зумовлені контекстом твору. Встановлено специфічні ознаки ЛХА драматичних творів, досліджено склад літературно-художньої антропонімії української драматургії XIX - XX ст., з'ясовано структуру ЛХА.

Літературно-художній антропонімікон П.Куліша: склад, джерела, функції 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Климчук; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексне дослідження власних назв персонажів оригінальних літературно-художніх текстів П.Куліша. До процедури лінгвістичного аналізу залучено близько 1 500 літературно-художніх антропонімів (ЛХА) письменника. Досліджено їх кількісні характеристики, особливості структури, джерельну базу, ресурси, мовне походження. Запропоновано періодизацію літературно-художньої антропомії П.Куліша. На підставі аналізу функціонально-стилістичних можливостей ЛХА письменника, власні назви персонажів поділено на такі групи: номінативні, національно значущі, соціально значущі, хронологічно значущі, інформаційно-оцінні, емоційно-оцінні та поліфункціональні.

Матеріально-речовинні іменники (лексична семантика і словозміна) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.І. Погрібний; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено категоріальну семантику та граматичні показники матеріально-речовинних іменників сучасної української літературної мови, а також їх динаміку в межах відповідної лексико-граматичної категорії. Визначено категоріальний статус речовинності у системі мовних значеннєвих категорій, а також лексико-семантичну категоризацію речовинних іменників сучасної української мови. Проведено комплексний аналіз системи їх значень у межах різних лексико-семантичних полів. Розкрито механізм взаємодії лексичної та граматичної семантики матеріально-речовинних іменників, висвітлено динаміку категоріальних значень мовлення.

Медична номенклатура в пам'ятках української мови ХVІ - ХVІІІ ст. 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.М. Дидик-Меуш; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено українські медичні найменування у діахронному аспекті. На основі пам'яток ХVІ - ХVІІІ ст. проаналізовано семантичну структуру, основні словотвірні моделі, походження, еволюційні процеси, системну організацію конституентів тематичної групи "назви хвороб людей", у межах якої функціонували лексико-семантичні групи "загальні назви хвороби" та "назви конкретних захворювань". Простежено подальшу долю аналізованих найменувань, їх роль у розвитку української літературної мови загалом та мови медичної науки зокрема, функціонування в сучасних говорах. Встановлено, що особливістю лексики даної тематичної групи є її тісний зв'язок із природничими науками, удосконаленням знань про специфіку людського організму, що зробило досліджувану медичну номенклатуру динамічною та нестійкою.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net