Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Метафора у сфері сучасної української політичної комунікації 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.М. Чадюк; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено метафори у сфері сучасної української політичної комунікації у контексті когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології та соціолінгвістики з застосуванням концептуально-когнітивного підходу. Даний підхід дає змогу моделювати та відображати структурні елементи свідомості учасників політичної комунікації, базуючись на аналізі концептів, фреймів, метафоричних моделей і стереотипів, що є підгрунтям певних політичних переконань. Показано, що метафори грають роль потужного інструмента маніпуляції масовою свідомістю. Проаналізовано масиви креативних і конвенціональних метафор, що знаходяться у взаємозв'язку з концептами "війна", "гра". Висвітлено взаємовплив політичної метафорики з політичною міфологією, політичною фразеологією.

Метафора і символ у поетичному ідіостилі Тодося Осьмачки 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.О. Лисенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто метафори й символи у їх конструктивних взаємозв'язках і смислотвірних функціях, що виявляються в межах одного ідіостилю. Уперше в українському мовознавстві здійснено опис домінант поетичної мови Т.Осьмачки, виявлено риси метафорики й символіки автора, досліджено особливості індивідуально-авторської реалізації традиційних образів з метафоричною та символічною семантикою. Уточнено теоретичні положення щодо ідіостилю, ідіостильової домінанти, поетичної моделі світу, архетипного символу. Запропоновано класифікацію авторських символів Т.Осьмачки.

Мова дитячого фольклору. Структурний та прагматичний аспекти (Віршовані жанри) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Грайворонська; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Виявлено мовну специфіку певних жанрів українського дитячого фольклору: колискових пісень, пестушок, потішок, забавлянок, лічилок, дражнилок. Завдяки здійсненню комплексного лексико-граматичного аналізу названих жанрів доведено, що мова кожного жанру становить певний етап у розвитку мовлення дитини. Твори фольклору для дитини (поезія пестування) і власне дитячого фольклору (лічилки та дражнилки) демонструють співвіднесеність своєї мовної специфіки з ходом мовленнєвого розвитку малюка. Дослідження мовних особливостей творів дитячого фольклору здійснено з урахуванням прагматичної функції жанрів. Аналіз за жанрами зумовлено лінгвістичними факторами, оскільки кожному жанрові притаманні власні особливості, що виявляються на всіх рівнях мови: фонологічному, морфологічному, лексико-фразеологічному, синтаксичному, стилістичному.

Мова епохи та мовна особистість у сатирико-гумористичному тексті 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01; 10.02.02 / О.А. Семенюк; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2002. — 33 с. — укp.

Аннотация: Вивчено процеси в лексиці (словниковому складі) російської та української мов кінця XX ст., що знайшли відображення в сатирико-гумористичних текстах. Розглянуто питання щодо аналізу тексту як створеного мовною особистістю продукту, в якому виявляються основні характеристики тезауруса особистості та її (та суспільства) реакція на найбільш значимі соціальні та культурні процеси часового періоду. Збірний образ авторів текстів розглянуто як прототип мовної особистості епохи, тезаурус якої формується чи трансформується відповідно до особливостей історичного періоду. Запропоновано загальну та порівняльну характеристику соціолінгвістичної ситуації 1980 - 1990-х рр., описано основні результати взаємодії лінгвістичних та соціальних факторів у мові епохи. Визначено одиниці словникового складу мов і тезауруса мовної особистості, які є ключовими елементами в мовній картині світу. Наведено ілюстративний матеріал, який дозволяє визначити диференційні та інтегральні риси лексики й фразеології російської та української мов зазначеного періоду, а також особливості відображення лінгвістичних процесів, характерних для епохи, крізь призму індивідуальної свідомості носіїв мови. На підставі аналізу деяких лексичних та фразеологічних одиниць у лінгвістичному, соціокультурному, психологічному аспектах наведено твердження щодо наявності особливих соціопрагматичних нашарувань, властивих актуальним, ключовим словам історичного періоду. Обгрунтовано значущість ролі маніпулятивних дискурсів у формуванні фрагментів картини світу пострадянської особистості та впливу на російську й українську мови 1980 - 1990-х рр.

Мова публіцистики Івана Багряного 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.Є. Клєщова; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано стилістичні функції різних шарів лексики та стилістичне використання фразеологізмів, колоративів, власних назв та індивідуально-авторських новотворів у їх зв'язку із світобаченням письменника. Виокремлено максимально естетично наповнені мовні одиниці у публіцистиці І.Багряного - образ України та лексико-семантичне поле СРСР. З'ясовано, що перифраза є функціонально активним засобом творення образності, цей описовий зворот вторинної номінації є невичерпним джерелом формування заголовків у публіцистиці письменника. На підставі результатів дослідження зроблено висновок, що публіцистика Івана Багряного художня та політична одночасно, але має документальну основу. Зазначено, що це своєрідний сплав, синтез кількох мовних стилів: художнього, наукового та розмовного.

Мова ранніх творів Володимира Винниченка 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.О. Науменко; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості мови ранніх творів В.Винничена в аспекті мовно-естетичного освоєння світу. Проаналізовано різні шари лексики, зокрема, розмовного лексикону, діалектизмів, жаргонізмів, застарілої та суспільно-політичної та визначено їх функції. Виявлено особливості вживання фразеологізмів, естетичні засоби колористики та тропеїстики, що визначає індивідуально-авторську манеру письма.

Мова українських перекладів І.Мацинського 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.В. Ліхтей; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено мову та стиль українських перекладів словацьких поетичних творів, виконаних відомим вченим і культурним діячем Словаччини І.Мацинським. Розглянуто умови, за яких формувався його талант як перекладача, визначено причини пізнього переходу митця на українську мову та причини звернення до перекладу словацьких романтиків саме українською мовою. Проведено зіставно-типологічний аналіз українських перекладів з метою виявлення в них точних, неточних і хибних лексико-семантичних, граматичних та фонетичних відповідників, встановлено їх кількісне співвідношення. Розкрито причини підсвідомого залучення до українського тексту старослов'янізмів, русизмів, словакізмів. Відзначено місце діалектної лексики та розмовних слів у доробку І. Мацинського. Досліджено вплив фонологічної організації словацького тексту на український. Визначено причини міжмовної інтерференції, рівень засвоєння І. Мацинським норм української літературної мови та запропоновано шляхи вирішення проблемних моментів, які мають місце в українському тексті.

Мова української духовної поезії XVIII - початку XIX століття 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.С. Грималовський; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано та систематизовано досвід українського мово-, літературо-, музикознавства та фольклористики у вивченні української духовної поезії XVIII - початку XIX ст. Досліджено стильові, лексико-стилістичні особливості та риси поетичного синтаксису духовних віршів. Головну увагу приділено певним фігурам, а саме: перифразі, антитезі, порівнянню, символу, риторичним звертанням і запитанням, інверсії, гіперболі. Здійснено їх системний опис і визначено стилістичні функції.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net