Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Мова і стиль творів Бориса Грінченка 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.В. Кравченко; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено мову наукових, публіцистичних і художніх творів Б.Грінченка з позицій висвітлення ідіостильових особливостей та відмінностей від мовної практики першої половини XIX ст. Виокремлено наскрізні лексико-тематичні групи (Україна, народ, робота (праця), школа, мова, література) та слова-символи у макроконтексті творів митця. Здійснено стилістичний, семантичний, функціональний аналіз лексичних, лексико-граматичних, словотвірних книжних і розмовних одиниць у мові творів Б.Грінченка, що дало змогу виявити традиційне та новаторське в мовній практиці культурно-громадського діяча.

Мовленнєва структура образу автора у творчості Юрія Федьковича 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Криштанович; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано процес формування теоретичної концепції мовного образу автора, який розглянуто як категоріальну об'єднувальну одиницю й охарактеризовано його структуру. На широкому фактичному матеріалі (поетичних, прозових, драматичних та епістолярних творах) вперше проаналізовано мовленнєву структуру образу автора у творчості Ю.Федьковича як основоположника українського письменства на західноукраїнських землях. Показано специфіку лексико-стилістичної та організаційної структури тексту художніх творів митця. Встановлено джерела та чинники формування Ю.Федьковича як мовленнєвої особистості. На підставі комплексного аналізу творчості письменника показано розвиток української мови як загальноукраїнського цілісного історичного мовного процесу. У контексті категорії образу автора розглянуто прийоми мовленнєвої організації тексту у творчості митця.

Мовна майстерність Миколи Зерова 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.В. Зіневич; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто мовотворчість М.К.Зерова, реалізовану в оригінальній та перекладацькій поезії. Проаналізовано ідейно-естетичну програму Зерова-неокласика та теоретичні засади його художньої творчості. Встановлено взаємозв'язок між світоглядними, естетичними настановами Зерова і художньо-мовними принципами їх вербалізації. Систематизовано вагомі стилетворчі лексичні та фразеологічні одиниці оригінальних і перекладених текстів, охарактеризовано способи поєднання різностильової лексики. З використанням методу виділення та декодування концептуальних слів описано індивідуальні константи світосприйняття, ціннісні орієнтири митця та способи образного відтворення реальності. Визначено спільні та відмінні риси ідіостилю Зерова-поета та перекладача.

Мовна норма і варіантність в українській науковій термінології 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Ольга Іванівна Радченко; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000.

Аннотация:

Мовна особистість Пантелеймона Куліша 2004

Источник: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.І. Должикова; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вперше в лінгвостилістиці висвітлено різностильову й різножанрову мовотворчість Пантелеймона Куліша в історії української літературної мови другої половини XIX ст., простежено умови формування мовної особистості письменника. Визначено екстра- та інтралінгвальні чинники формування митця як мовної особистості. З'ясовано значення його редакторської й видавничої роботи, мовознавчих студій та перекладацької діяльності в становленні норм літературної мови. Висвітлено погляди П.Куліша щодо проблеми мовнонаціональної єдності. Проаналізовано мовну тканину творів письменника, на підставі чого з'ясовано співвідношення народнорозмовних (розмовно-нейтральних та емоційно-експресивних), фольклорних та книжних лексичних елементів у його художній та нехудожній, а також перекладацькій мовній практиці. Показано практичне входження в художньо-образну мову Куліша церковно-книжних мовних одиниць, функції яких представляють один із шляхів інтелектуалізації української літературної мови.

Мовна особистість Уласа Самчука (світоглядна орієнтація і мовотворчість) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.Ф. Стецій; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: На основі аналізу роману "Волинь" з'ясовано принципи ідейно-естетичного освоєння Уласом Самчуком української державності, вказано на своєрідність мовної особистості письменника, яка виявилася в романтично-художньому осмисленні національних суспільно-вагомих ідей, що відображаються в семантиці та функціонуванні відповідних ключових слів, слів-символів, сакральної лексики та художніх тропів. Запропоновано модель дослідження мовної особистості письменника, суть якої полягає у встановленні безпосереднього зв'язку між його мовотворчістю та світоглядом. Зроблено спробу створити мовний портрет письменника - політичного емігранта, класика української літератури У.Самчука, виявити закономірності формування його ідіостилю.

Мовна поведінка особистості в умовах українсько-російського білінгвізму (молодіжне середовище м. Києва) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.М. Бурда; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2002. — 22 с. — укp.

Аннотация: Розкрито теоретичні засади розуміння проблеми білінгвізму та диглосії як різновиду двомовності. Розроблено моделі повного та часткового диглосного білігвізму та визначено його особливості. Висвітлено особливості формування особистості у двомовному соціумі та виділено соціальні детермінанти мовної поведінки білінгвів. Подано класифікацію ендогенних та екзогенних факторів впливу на мовну поведінку двомовних осіб. Запропоновано більш повне визначення поняття білінгвізму та уточнено співввідношення між білігвізмом та диглосією. Наведено методику експериментального дослідження мовної поведінки молоді, яка може бути використана для аналізу мовної поведінки інших соціальних груп в різних регіонах країни. Відзначено особливості продуктивної та рецептивної мовної поведінки молоді Києва, внутрішнього дискурсу двомовних осіб. Встановлено ієрархію факторів впливу на кодові переключення в артикульованому мовленні. Визначено основні мотиви мовної поведінки молоді та їх основні компоненти.

Мовна політика Центральної Ради, Гетьманату та Директорії УНР 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.М. Данилевська; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2004. — 24 с. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексний аналіз мовної політики Центральної Ради, Гетьманату та Директорії УНР у макросоціолінгвістичному аспекті. З'ясовано, що основними напрямами реалізації мовної політики досліджуваного періоду є статусне та корпусне мовне планування. Зазначено, що дана стратегія сприяла юридичному закріпленню статусу української мови як державної, істотному розширенню її функціональних можливостей, розгортанню кодифікаційних процесів, активізації мовознавчих досліджень. У законодавчому забезпеченні діяльності українських урядів виокремлено та систематизовано ряд директивних документів, на яких грунтувалися статусні заходи. Зроблено висновок про послідовність та наступність мовної політики Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР. Проаналізовано участь держави у визначенні заходів корпусного планування. Як вияв корпусної мовної політики кваліфіковано діяльність тогочасних правописних і термінологічних комісій, видання термінологічних словників, директивні документи про використання української мови у діловодстві. Обгрунтовано вплив мовної політики Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР на суспільну свідомість та мовну поведінку.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net