Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Мовна репрезентація образу держави у пресі України (кінець 1970-х - початок 2000-х років) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.І. Брага; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто основні мовні засоби, які використовуються для створення публіцистичного образу в газетних текстах, з урахуванням їх соціолінгвістичних і прагмалінгвістичних параметрів. Проаналізовано публіцистичний образ держави, який за останні 20 років зазнав певних трансформацій, пов'язаних із змінами в житті українського народу і України в цілому. Визначено, що публіцистичний образ держави є важливим елементом політичного дискурсу і складається з концептів, ключових слів, а також з одиниць мови, які виражають оцінку, а саме: лексем з оцінними семами, що містяться у денотативному або конотативному значенні, метафор, фразеологізмів з оцінною семантикою, прецедентних текстів і деяких графічних елементів. Формування даного образу відбувається на підставі дії аксіологічних моделей "своє" - "чуже" і "нове" - "старе". Зазначені мовні засоби по-різному реалізуються у газетних текстах, і їх активність цілком залежить від зміни стратегії політичного дискурсу.

Мовна структура української народної загадки (семантичний і синтаксичний аспекти) 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.А. Онищенко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено семантичний і синтаксичний аспекти мовної структури української народної загадки, обгрунтовано її визначення як лінгвокультурного міні-тексту. Виявлено, що специфіка загадки як семантичного фольклорного твору полягає в обранні конкретної теми, виборі згадуваного об'єкта, денотата, якому присвячено міні-текст, а також у лаконізмі, парадоксальності змісту, чіткій лаконічній формі тексту. Показано, що цілісність тексту загадки створюється поєднанням її образної частини та відгадки. З'ясовано, що номінація текстом загадки - це форма висловлення, в якій закодовано евристичне розуміння певного предмета або явища. Виявлено, що текстова номінація загадки об'єднує образну частину та слово-відгадку. Досліджено синтаксичну структуру загадки, яку можна виявити лише у процесі зіставлення тексту загадки з діалогічною єдністю. З'ясовано, що текст загадки, як і діалогічна єдність, складається з двох частин, тісно пов'язаних змістом. Встановлено, що образну частину загадки, як і першу репліку у діалогічній єдності, формують синтаксично розгорнуті речення, а відгадки - однослівні, двослівні, рідше багатослівні.

Мовний образ простору в поезіях М.Семенка і В.Поліщука 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.В. Скорбач; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: У дисертації аналізуються мовні засоби вираження художнього простору в поезії двох видатних українських поетів 20-х - 30-х років ХХ ст. - М.Семенка і В.Поліщука. Проводиться зіставлення структури художнього простору в їх поезіях у зв'язку з лексико-семантичними засобами вираження ідилічного, реалістичного, міського простору і різних явищ, що визначають його. Розглядаються питання про традиції й новаторство, динаміку розвитку мовного образу світу в кожного поета. Порівнюється мовний світ двох поетів і робиться спроба встановити залежність художнього простору й мовних засобів його вираження від психологічного типу митця.

Мовні засоби репрезентації концепту краса в поезії українських шістдесятників 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.М. Цапок; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Комплексно досліджено особливості мовної репрезентації етноконцепту "краса" в поезії українських шістдесятників. Розглянуто місце та структуру цього концепту у концептосистемі та ментальному лексиконі українського етносу. Обгрунтовано комплексну методику концептуального аналізу на базі моделювання пропозиційно-асоціативного фрейму, проаналізовано зміст етноконцепту "краса" у співвідношенні з універсальним концептом, охарактеризовано семантику та етимологічну структуру ядерних слів дослідженого етноконцепту, розглянуто мовну репрезентацію краси людини, духовного та матеріального світу відповідно до світоглядних позицій поетів-шістдесятників.

Мовні особливості почаївського стародруку "Книжиця для господарства" 1788р.(Фонетика. Морфологія) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.О. Литвиненко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано графічну, фонетичну та морфологічну системи української мови кінця XVIII ст. на матеріалі "Книжеці для господарства". Розглянуто явища вокалізму та консонантизму, а також особливості іменної та дієслівної словозміни. Простежено співвідношення загальномовних норм і діалектичних явищ, визначено ступінь нормованості фонетичної та морфологічної систем даного періоду. На підставі даних досліджень показано, що фонетичні та морфологічні риси пам'ятки засвідчують високий рівень відповідності нормам сучасної української літературної мови, а наявність живомовних елементів зумовлена її побутовим призначенням. Доведено, що окремі діалектні особливості тексту вказують на вплив волинсько-подільських говорів та польської мови.

Мовні формули у дипломатичних текстах сучасної української мови (функціонально-стилістичний аналіз) 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.М. Мацько; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано еволюцію поглядів на основні поняття та категорії лінгвостилістики, з'ясовано поняття функціонального стилю, підстилю, мовного жанру та тексту, мовної формули, розкрито когнітивно прагматичні аспекти текстотворення. Визначено основні типи комунікативних стратегій, що використовуються у дипломатичному текстотворенні. Розроблено класифікацію мовних формул дипломатичних текстів. Виконано семантико-функціональний аналіз номінативних і предикативних мовних формул, описано особливості їх реалізації, функції, роль і значення у текстах основних жанрів дипломатичного підстилю.

Мовознавча спадщина Василя Чапленка 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.П. Мамчич; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 22 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано нетрадиційні судження В.Чапленка про походження мови - про те, що мова давніх людей складалася з звукових комплексів або складофонем (протофонем). З метою більш повної етимологізації сучасних слов'янських слів В.Чапленко використував адигейські мови. Висловлено думку, що прабатьківщиною цих мов була територія України та Північного Кавказу, через це мови зберегли в архаїчному стані глотогенетичні елементи. Розмежовано поняття "мовний знак" та "символ". Мовний знак - це безпосереднє значення, а символ - позначення з одночасним поєднанням двох різних речей чи явищ. Лігвіст визначав основні функції мови, проте давав їм більш чітку, лаконічну назву. В.Чапленко вводить до наукового обігу нове мовознавче поняття - "середня мова", тобто це уявлення, що постають у свідомості людей через сприймання звуків, слів, їх значень і форм. Мовна політика, на думку В.Чапленка, змінює або зберігає функціональний розподіл мов у багатомовному суспільстві. Відмічено, що, за словами вченого, літературна мова, писемна й розмовна, культурно унормована, об'єднує собою певну сукупність близьких діалектних одиниць, є засобом творення культури. У теоретичній праці "Межі й можливості мовостилю" вчений довів, що мовна творчість письменника можлива з використанням звуків, лексики та семантики слів, морфологічних явищ, синтаксису.

Мовостиль українського поетичного бароко 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.Г. Гуцуляк; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано досвід українського мово- та літературознавства в дослідженні явищ українського бароко у контексті загальнослов'янського, висвітлено основні проблеми та перспективи сучасних лінгвостилістичних студій у даному напряму. На матеріалі україномовної поезії кінця XVI - середини XVII ст. з характерними мовностильовими ознаками літератури бароко досліджено лінгвальну природу тропів і стилістичних фігур, їх семантику та структуру, а також особливості стилістичного використання у барокових текстах.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net