Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Антропонімія північної Тернопільщини 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.В. Шеремета; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено засоби і способи ідентифікації особи у ХІХ ст. та лексико-семантичні і словотвірно-структурні особливості сучасних прізвищ північної Тернопільщини. Описано онімну й апелятивну лексику, що є в основах антропонімів. Проаналізовано основні словотвірні моделі, визначено продуктивність і з'ясовано локалізацію та функціонування прізвищ, що побутують у регіоні. Лексико-семантичні та структурно-словотвірні особливості прізвищ північної Тернопільщини зіставлено із характерними особливостями прізвищ інших діалектних масивів.

Антропонімія українських історіографічних пам'яток другої половини XVII - XVIII ст. 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.В. Денисюк; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено антропонімікону пам'яток історіографічного жанру другої поливини XVII - XVIII ст., які до цього часу не залучались до антропонімійних студій. Всі зафіксовані в досліджуваних текстах антропоніми класифіковано за структурними особливостями: виділено одно-, дво-, три-, чотирилексемні та антропонімійно-апелятивні найменування, в межах яких визначено внутрішньотипові формули, диференційовані на центр та периферію. Проаналізовано фонетичні, словотвірні, морфологічні, лексичні, синтаксичні, графемно-орфографічні варіанти, визначено функціональне навантаження антропонімів у цілому та кожного з компонентів антропонімної формули зокрема.

Ареалогія будівельної лексики східнополіського діалекту 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.І. Дорошенко; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: У роботі досліджена ареалогія лексики українського східнополіського діалекту, яка відтворює ідеографічну сферу "традиційне сільське будівництво". Запропоновано нову класифікацію досліджуваного ареалу на підставі вперше створеного регіонального лексичного атласу окремої тематичної групи лексики. З'ясовано відношення внутрішньосхіднополіської діалектної диференціації за даними будівельної лексики до діалектного членування цього ареалу, здійсненого на підставі фонетичних та морфологічних рис. Докладно розглянуто зв'язки (контактні й дистантні) східно-поліського діалекту з іншими говорами східнослов'янського континууму в межах лексики, що відбиває традиційне сільське будівництво.

Асоціативно-образний потенціал внутрішньої форми слова у поетичному тексті (на матеріалі української поезії 60 - 90 років XX століття) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Р.І. Стефурак; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 24 с. — укp.

Аннотация: Визначено лінгвістичний статус внутрішньої форми слова, з'ясовано її креативну суть. На підставі вивчення фактичного матеріалу (5 000 внутрішньоформних лексем, які входять до різних тропеїчних структур) розкрито функціональне навантаження внутрішньої форми слова у поетичному тексті (асоціативно-образну, креативно-регенерувальну, експресивно-відображальну, тропотвірну, когезійну функції). Проаналізовано асоціативні та образотвірні можливості внутрішньої форми слова, її конструювальні, аперцепційні, тропотвірні властивості, вплив на поетичний ідіостиль. На підставі аналізу текстів української поезії 1960 - 1990 рр. доведено, що результатом асоціативно-образного потенціалу внутрішньої форми слова у поетичному тексті є вторинне переосмислення, тропеїзація номінації, конструювання та аперцепційний фон семантики оказіонадізму та лексем-складників паронімічної атракції, оскільки внутрішня форма є одним із засобів креативного бачення "картини світу" автором та реципієнтом.

Безсполучникові складні речення з компонентом обгрунтування 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.О. Тєлєжкіна; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Здійснено системний аналіз безсполучникових складних речень з компонентом обгрунтування, описано особливості їх структурної та семантичної організації. Доведено, що безсполучникові складні речення обгрунтування як одиниці синтаксису мають реченнєвий характер у системі складних структур і виявляються як синтаксично самостійний, функціонально самодостатній вид речень, для якого визначальним є порядок розміщення частин за схемою "факт - його обгрунтування", що формує його структурно-семантичну специфіку. Як мовні одиниці, безсполучникові складні речення обгрунтування представлено не тільки як констукції елементарної будови, а й у складі багатокомпонентних речень. Класифіковано аналізований вид речень за ознаками семантико-граматичного оформлення препозиційного компонента та смислового наповнення всієї єдності. Проаналізовано особливості реалізації безсполучникових складних речень обгрунтування в усно-розмовному та в більшості книжних стилів. Проведено зіставлення безсполучникових складних речень і текстових утворень із відношенням обгрунтування та виявлено їх структурну та семантичну співвіднесеність.

Безсполучникові складні речення з пояснювальним компонентом у сучасній українській мові 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Є.І. Загревський; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертаційне дослідження присвячене виявленню семантико-синтаксичних особливостей пояснювальних відношень у структурі безсполучникових речень. Визначено зміст "пояснення" стосовно безсполучникових конструкцій, всебічно розкрито особливості структурної організації їх окремих різновидів, що дозволило уточнити класифікацію безсполучникових пояснювальних речень. Виявлення структурно-граматичних ознак дало змогу встановити підрядний зв'язок в окремих групах пояснювальних речень безсполучникового типу і, таким чином, визнати їх граматичну співвіднесеність зі сполучниковими складними реченнями. На основі здійсненого аналізу семантичної і граматичної співвіднесеності досліджуваних і сполучникових конструкцій констатовано, що речення обох типів виявляють як спільні, так і специфічні риси граматичності. Проведено дослідження поширеності й частотності безсполучникових складних речень з пояснювальними відношеннями компонентів у стилях мови і доведено їх широке функціонування у різних сферах використання сучасної української мови.

Біологічна та медична лексика у лікарських порадниках ХVІ - ХVІІІ ст. 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.Г. Файчук; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження староукраїнської біологічної і медичної лексики лікарських порадників XVI - XVIII ст. у етимологічному, семантичному й структурному аспектах. Максимально повно представлено староукраїнські назви рослин і тварин, назви форм ліків та лікарських препаратів. З'ясовано, що основу досліджених груп лексики становить власне українська лексика, ряд слів успадковано з праслов'янської мови, незначну частину складають іншомовні запозичення. Встановлено, що ботанічні, зоологічні й медичні назви мають свої структурні й морфологічні особливості, є семантично мотивованими і немотивованими.

Валентна і невалентна сполучуваність відприкметникових іменників у сучасній українській мові 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.І. Ващенко; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Долсіджено валентнісні властивості іменника як частини мови та виявлено спільні та відмінні риси непохідних морфологічних одиниць і відад'єктивних утворень. Охарактеризовано структурно-семантичні особливості відприкметникових іменників та їх вплив на формування валентності деад'єктивів. Вперше висвітлено валентнісні властивості відад'єктивних іменників з урахуванням їх структурних і лексико-семантичних особливостей. Виявлено специфіку валентної та невалентної сполучуваності відад'єктивних іменників. Встановлено особливості синтаксичних зв'язків та семантико-синтаксичних відношень деад'єктивів з власними поширювачами у порівнянні з валентнісними ознаками інших іменників, зокрема непохідних.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net