Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Модальна і темпоральна транспозиція дієслівних форм 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.В. Піддубська; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему метафоричного вживання дієслівних форм способу та часу в сучасній українській мові. Застосовано комплексний підхід щодо аналізу транспозиційних виявів модальної та темпоральної семантики дієслова. Встановлено внутрішній механізм способової та часової транспозиції дієслівних форм на підставі аналізу семної структури граматичного значення. З'ясовано передумови супровідних конотацій. Запропоновано цілісну картину функціонування модальної та темпоральної дієслівної метафори у сучасній українській мові. Дослідження здійснено в аспектах функціональної граматики та семантичної прагматики.

Модальність у вираженні об'єктно-з'ясувальних відношень 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.Л. Доценко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання прагматичних і семантичних особливостей реалізації суб'єктивно-модальних та об'єктивно-модальних значень у структурі об'єктивно-з'ясувальних конструкцій. Визначено категоріальний статус модальності як універсальної логіко-граматичної категорії, окреслено її субкатегоріальні значення. Встановлено, що об'єктивна та суб'єктивна модальності є обов'язковими для кожного висловлення, але суб'єктивно-модальні значення можуть виражатися у структурі висловлення експліцитно та імпліцитно, а в структурі логічного судження завжди експлікуються. На основі дослідження особливостей реалізації об'єктивної та суб'єктивної модальностей у об'єктивно-з'ясувальних висловленнях визначено основні засоби вираження модальних площин у структурі експліцитного висловлення.

Моделювання емпатії в сучасній українській мові 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Т.Ю. Ковалевська; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2002. — 36 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вербальні та невербальні маркери, які формують загальне емпатичне тло комунікації. У науковий обіг уведено поняття комунікативної емпатії, моделювання якої пов'язане з адекватним використанням відповідного набору мовних та екстралінгвальних одиниць і комплексів. Розроблено теоретичні засади теорії комунікативної емпатії. Пояснено глибинну природу даного феномена, який містить ментальні, психолінгвістичні, нейрофізіологічні, лінгвальні та невербальні складники. Встановлено мовні категорії української мови та конструктивних елементів невербального рівня, які оптимізують міжперсональну взаємодію. Виявлені одиниці та сигнатури корелюють із глибинними ментальними процесами, які характеризуються універсальними та динамічними ознаками. Виокремлення даних комунікативних маркерів здійснено за допомогою синтезу класичних і новітніх мовознавчих методик, де провідне місце належить парадигмі нейролінгвістичного програмування та сугестивної лінгвістики. Розглянуто лінгвальну специфіку емпатичної комунікації, пов'язану з дією універсальних законів мовного моделювання. Вивчено конкретні мовні компоненти метамодельних патернів. Теоретичні узагальнення дослідження верифіковано у релевантних психолінгвістичних експериментах. З'ясовано глибинну природу мовної сугестії й актуальних невербальних елементів. З метою визначення сугестивної динаміки проаналізовано всі мовні рівні. Висунуто гіпотезу про те, що концентром потенційної сугестивності є семантичне наповнення одиниць мови. Наголошено, що іманентною ознакою мовного впливу є семантична дифузність різної етіології. Кваліфіковано роль невербаліки в аспекті комунікативного впливу. Висвітлено характерні особливості опосередкованих контекстів. Детально розглянуто специфіку українського рекламного та політичного мовлення, а також фідеїстичних контекстів. Встановлено лінгвістичні особливості названих текстових масивів та їх сугестивний потенціал.

Модус і диктум у структурі речення 2003

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / В.Д. Шинкарук; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 36 с. — укp.

Аннотация: Досліджено модус та диктум як два основні рівні у змістовній організації речення: модусний, що відображає ставлення мовця до повідомленого, тобто як він сприймає, оцінює чи кваліфікує певну мікроситуацію, відображену реченням; диктумний, що репрезентує реальну дійсність. Визначено критерії розмежування модусу й диктуму та їх співвідношення в семантико-синтаксичній структурі речення, а також установлено їх категорії та засоби вираження. Обгрунтовано взаємозв'язок лексичних, морфологічних та синтаксичних виразників модусних і диктумних значень у структурі речення. До наукового обігу введено поняття модусно-диктумної синтаксичної структури, установлено типові в сучасній українській літературній мові, серед яких - складнопідрядні речення зі з'ясовуваними та перехідними з'ясувально-причиновими й з'ясувально-умовними відношеннями, а також складнопідрядні речення займенниково-співвідносного типу несиметричної та зрідка - симетричної структури.

Молодіжний сленг у мовленнєвій структурі м.Херсона 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.А. Мартос; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено молодіжний соціолект як структурний складник мови м.Херсона. Визначено поняття "молодіжний сленг" у аспекті місця цього соціолекту у мовленнєвій структурі міста. Реконструйовано мовну картину світу молодіжної субмови. Проаналізовано неофіційні найменування внутрішньоміських об'єктів даного регіона як складника молодіжного та міського сленгів. Досліджено процеси взаємодії молодіжного соціолекту з іншими субстандарними системами урбаністичного простору м.Херсона, а саме: з кримінальним жаргоном, жаргоном наркоманів, школярсько-студентською субмовою, професійними соціолектами (військовослужбовців, музикантів, комп'ютерників, торгівців і бізнесменів, водіїв). Розглянуто словотвірну структуру молодіжних сленгізмів. Установлено основні способи творення молодіжного сленгу м.Херсона. Висвітлено процеси формування власне українського молодіжного сленгу за умов асиметричної українсько-російської двомовності. Наведено словник регіональних молодіжних сленгізмів м.Херсона.

Морфолого-синтаксична омонімія дієслів із префіксами ви-, пере-, по- 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.Г. Кіндей; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено семантичні структури найбільш уживаних префіксів на основі загальних значень локативності, темпоральності та квантитативності. Досліджено взаємозв'язки семантичних відтінків. Проаналізовано особливості граматичного значення префіксів. Виявлено специфічні ознаки полісемії та омонімії префіксальних морфем і дієслівних похідних. Встановлено критерії розмежування явищ до яких належать особливості функціонування значень морфем і дієслів. Виокремлено семантичні групи лексико-граматичних омонімів. Проаналізовано названі одиниці та відношення між ними.

Морфонологія відіменникового словотворення в сучасній українській мові 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / М.Ю. Федурко; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2005. — 36 с. — укp.

Аннотация: Уперше в україністиці здійснено перспективний (від твірного слова) комплексний аналіз морфологічних особливостей досліджуваного мовного об'єкта - підсистеми відіменникових словотвірних гнізд. З'ясовано, що словотвірні гнізда (СГ) як одиниці конструювання словотвірної системи мови в аспекті морфонології є неоднорідними структурами. Обгрунтовано доцільність їх диференціації за морфологічними класами з використанням поняття "типова морфонологічна структура СГ". Для встановлення різновидів типових морфонологічних структур дослідженої підсистеми СГ використано процедуру узагальнення морфонологічних моделей, виявлених на кожному зі ступенів похідності у гніздах, мотивованих морфологічно однотипними вершинними іменниками. Доведено, що типова морфологічна структура наділена прогностичними функціями, оскільки дозволяє передбачити морфонологічну поведінку словотвірних морфем нереалізованих словотвірних моделей. Уточнено призначення морфонологічних засобів мови, зокрема відзначено, що вони не просто усувають формальні перешкоди на шляху сполучуваності словотвірних морфем, а уможливлюють постання похідного будь-якої з словотвірних категорій від будь-якої з основ, якщо це не дозволено змістовим планом мови.

Мотивація і словотвірне вираження відносних прикметників в історії української мови (відіменникові деривати) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.М. Васильченко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено діахронічному дослідженню словотвірної підсистеми відіменникових відносних прикметників української мови. З'ясовано похідну природу відносноприкметникового підкласу української мови. Виділено та досліджено словотвірні типи, за якими діахронічно утворювалися відіменникові відносні прикметники, на матеріалі історичних писемних джерел. Проаналізовано етапи розвитку їх продуктивності та згасання. Визначено іменники лексико-семантичних груп, від яких утворювалися відіменникові відносні прикметники в історії української мови. Досліджено морфонологічні зміни, що відбулися на стику твірних основ і дериваційних суфіксів відіменникових відносних прикметників. Встановлено явище лексико-словотвірної синонімії відіменникових відносних прикметників та визначено його межі.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net