Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Мікротопонімія Західного Поділля 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.І. Лісняк; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: З використанням 5 000 мікротопонімів досліджено мікротопонімію Західного Поділля. Проведено комплексний лінгвістичний аналіз матеріалу, зібраного завдяки експедиціям та шляхом анкетування респондентів. Здійснено класифікацію мікротопонімів, яка грунтується на детальному вивченні семантики їх твірної бази. Досліджено їх структуру, виявлено дериваційні особливості, зокрема визначено моделі, за якими утворено мікротопоніми досліджуваного регіону, з'ясовано їх регулярність. Укладено словник мікротопонімів Західного Поділля.

Мікротопонімія Підгір'я 1998

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.І. Михальчук; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено системному вивченню мікротопонімії Підгір'я (Надвірнянського району Івано-Франківської області). У роботі використано понад 1000 назв мікрооб'єктів, більшість з яких зібрано автором і введено в науковий обіг уперше. Мікротопонімія регіону вивчається з огляду на лексико-семантичне значення основ та специфіку словотвірно-структурної організації, що дозволяє виявити особливості базової лексики в топонімотворчому процесі і простежити основні мотиви пропріальної номінації в мікротопонімії.

Наголошення прикметників, займенників, числівників та прислівників в "Енеїді" І.Котляревського 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.В. Желязкова; НАН України. Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості наголошення прикметників, займенників, числівників та прислівників у "Енеїді" І.Котляревського, які зіставлено з правилами вживання наголосу в сучасній українській літературній мові; наголошення слів, які вийшли з ужитку зіставлено з даними, викладеними у "Словарі української мови" за редакцією Б.Грінченка. Детально проаналізовано випадки розбіжностей у наголошенні прикметників, займенників, числівників і прислівників у "Енеїді" та в сучасній українській літературній мові з залученням свідчень давніх українських пам'яток і словників, джерел, де зафіксовано дані щодо полтавських говірок, інших слов'янських мов, насамперед російської.

Назви доріг в українській мові 1998

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.В. Сірик; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: У дисертації всебічно досліджена лексика на позначення доріг в сучасній українській мові. На обширному матеріалі із залученням джерел різнорідної часової приналежності у роботі розглядаються синхронічно й діахронічно компоненти лексико-семантичного поля найменувань шляхів сполучення з особливою увагою до семантики слова, сфери його побутування, географії поширення, простежуються їх структурні, деріваційні особливості.

Назви на позначення смаку: етимологія, семантика, функціонування 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.В. Гайдаєнко; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Комплексно досліджено лексику на позначання смаку в сучасній українській мові. На підставі вивчення значної кількості матеріалу з залученням джерел різнорідної стильової приналежності охарактеризовано тематичні групи назв на позначення смаку, проаналізовано лексико-семантичні, етимологічні, структурно-граматичні особливості лексем на позначення смаку, а також визначено стилістичні функції, виражально-зображальний потенціал даної категорії номінацій.

Назви одягу в східностепових говірках Донеччини 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Б. Клименко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 19 с.: карт. — укp.

Аннотация: Наведено результати системного аналізу одного сегмента побутової лексики східностепових говірок. Визначено особливості структурної організації та семантики тематичної групи назв одягу, з'ясовано характерні риси словника новостворених українських говірок Донеччини. З'ясовано, що проаналізована тематична група лексики є багатоплановою системою, до її складу входять лексико-семантичні групи назв одягу різних типів, кожна з яких поділяється на дрібніші лексико-семантичні парадигми. Узагальнююча модель кожної лексико-семантичної групи відображає диференціацію лексики одягу за певними ознаками. Структурно-семантичні особливості назв одягу східностепових говірок характеризують говірки досліджуваного регіону як складову частину українського діалектного континууму. На підставі аналізу просторової поведінки назв одягу східностепових говірок уточнено та доповнено інформацію про ареальне членування говірок Донеччини.

Назви їжі й кухонного начиння в українських Карпатських говорах 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Е.Д. Гоца; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено лексиколого-етимологічний аналіз 2522 українських карпатських назв, що стосуються 172 реалій. Визначено основні способи номінації. З'ясовано, що збагачення назв їжі та кухонного начиння однолексемними одиницями відбувається в результаті словотворення (майже дві третини досліджених назв), переосмислення слів (понад 20 %) і запозичення готових назв з інших мов (9,5 %). Визначено співвіднесеність українських карпатських говорів з українською літературною мовою та з іншими українськими діалектами в обсязі зазначеної лексики. На підставі лінгвістичного атласу надано характеристику даної лексики.

Напівпредикативні конструкції в сучасній українській мові 1998

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Кульбабська; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 1998. — 17 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано системний опис речень, ускладнених напівпредикативними дієприслівниковими комплексами, окреслено граматичний статус категорії напівпредикативності та поняття напівпредикативної конструкції, які реалізуються параметрами відносної темпоральності й модальності та часткової персональності. У роботі проаналізовано семантичну та комунікативну структуру речень з Part ІІ-конструкціями, комплексно описано формально-семантичні співвідношення досліджувальних структур з іншими реченнями.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net