Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Новітня економічна термінологія та її стилістичне вживання в сучасній українській мові (на матеріалі періодичних видань) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.В. Чорновол; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2004. — 23 с. — укp.

Аннотация: Досліджено комунікативні особливості вживання спеціальних лексичних одиниць - економічних термінів - у неспецифічному оточенні (текстах публіцистичного стилю). Виявлено співвідношення між такими підгрупами спеціальної лексики, як власне термін, професіоналізм, жаргонізм. Установлено основні групи економічних термінолексем у контексті їх метафоричного перенесення, набуття економічним терміном додаткового кононативного забарвлення внаслідок поєднання їх зі специфічним контекстом чи засобами загальновживаної мови. Охарактеризовано основні лінії розвитку термінів економіки протягом початку XX - початку XXI ст. шляхом аналізу існуючих фахових словників. Виявлено основні чинники запозичень іншомовних спеціальних лексем.

Номінативна ланка в середовищі українського обрядового гіпертексту 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Б. Алатирєва; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Охарактеризовано обрядовий гіпертекст і його складові, його динаміку, зв'язки з кінетичною частиною, функціонування його в усній та писемній формах. З'ясовано зміст поняття першотексту та інваріанта, висвітлено особливості гіпертексту як комунікативного конструкту, структуру обрядових свят, деякі світоглядні уявлення міфологічного мислення, метатексти в обрядовому гіпертексті. Розглянуто номінативну ланку як форму існування номінації у гіпертексті, лакунне використання власних назв у гіпертекстовій лексиці та механізми обрядової номінації. Описано вузли родинного (родильного, весільного) голосінь і календарного (колядкового, веснянкового, русального, купальського та жнивного) кола гіпертексту.

Номінативна та комунікативна природа українських паремій 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Дуденко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено українські паремії як лінгвоментальні, символіко-семіотичні та комунікативні одиниці. Застосовано комплексний лінгвістичний підхід до розгляду природи паремій як одиниць мови та мовлення. Розкрито особливості та механізми паремійної номінації. Деталізовано специфіку паремій як знаків-символів типових ситуацій. Описано функціонування паремій як автосемантем, непрямих мовленнєвих актів та їх можливості трансформації під час актуалізації. Обгрунтовано доцільність кваліфікації паремій як комунікативно нерозчленованих висловлень. Доведено необхідність розгляду паремійних одниць як фразеологізованих речень "ідеальної" структури.

Номінативні процеси в українських східностепових говірках 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.О. Дворянкін; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2006. — 23 с. — укp.

Аннотация: Досліджено номінативні процеси в українських східностепових говірках Південної Донеччини на матеріалі тематичної групи лексики "Людина та її риси". Здійснено комплексний аналіз антропономенів з використанням лексико-семантичних груп, визначено причини виникнення номінативних одиниць (НО), їх типи (лексичної, пропозитивної, дискурсивної номінації). Розглянуто формальну та семантичну варіативність найменувань, викладено засоби вираження категорії оцінки в досліджуваних говірках, розкрито особливості градуальної характеристики об'єкта номінації, висвітлено процеси реалізації конотативних сил. Запропоновано основні моделі мотивації назв, виявлено міждіалектні паралелі до антропономенів, зафіксованих на даних територіях. На підставі "Лінгвістичного атласу лексики на позначення рис людини в українських східностепових говірках Південної Донеччини" викладено просторову поведінку НО, зокрема, охарактеризовано мікрореали у дослідженому континуумі. Доведено, що НО з виразною конотацією мають деякі особливості порівняно з нейтральними номенами.

Номінаційні процеси у ботанічній лексиці східнополіських говірок 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.В. Поістогова; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2005. — 23 с. — укp.

Аннотация: Досліджено номінаційні процеси у східнополіських говірках, зокрема закономірность виникнення похідних флорономенів, їх мотивації. Виявлено мотиваційні зв'язки похідних назв рослин з назвами інших тематичних груп лексики (ТГЛ), відношення кожного мотивованого знака до мотивуючого. Проаналізовано процеси, що супроводжують виникнення та функціонування лексем цієї ТГЛ. Розглянуто мотиваційні ознаки, на яких базуються похідні номени. Виявлено моделі мотивації ботанічних назв (до основи виділення моделей мотивації покладено ідеографічний принцип - належність мотиватора та мотивованого знака до відповідної тематичної групи лексики). Визначено ступінь їх продуктивності. Проаналізовано відношення флорономенів як окремого сегмента лексичної системи східнополіського діалекту до номінативних одиниць інших тематичних груп. Досліджено способи називання флорооб'єктів, репертуар словотвірних засобів та їх функціональне навантаження. Відтворено просторові характеристики кожної номінативної одиниці, її формальні (акцентні, фонетичні, словотвірні) варіанти, локалізацію кожного мотиву номінації. З метою дослідження мотивації як прояву номінаційних процесів у діалектичному мовленні цінними є свідчення мовної свідомості діалектоносіїв, їх коментарі щодо причин та умов постання номінативних одиниць.

Номінація людини та її рис у східнослобожанських українських говірках 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.В. Лєснова; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 1999. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розроблена модель опису тематичної групи лексики, у складі якої наявна значна кількість конотованих елементів. Здійснено аномасіологічний та ареалогічний аналіз лексики східнослобожанських говірок на позначення людини та її рис. Встановлено лексико-семантичні зв'язки в межах досліджуваної тематичної групи, яка становить складну парадигму, що об'єднує ряд мікропарадигм, вичленованих на підставі реалізації понять, їх диференціації за певними ознаками. Розкрито особливості номінативних процесів у межах аналізованої тематичної групи, зазначено, що для більшості лексем на позначення людини та її рис характерна яскрава експресивність, більш виражена при пейоративній оцінці й менше - при меліоративній. Визначено провідні способи й засоби номінації. Розглянуто особливості функціонування дублетних утворень серед репрезентантів окремих сем. Досліджено функціональне співвідношення однослівної й багатослівної, первинної і вторинної номінації людини та її рис. Подано лінгвогеографічну характеристику аналізованої лексики. Відзначено, що східнослобожанським говіркам не властиве різко виражене протиставлення діалектних зон, хоча самі зони окреслюються; більшість міжговіркових відмінностей пов'язана з неоднаковим репертуаром лексем окремих сем у різних мікроареалах регіону, різною функціональною активністю репрезентантів семи. Визначено типи ареальної поведінки репрезентантів сем.

Номінація лікарських рослин в українському західнополіському говорі 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Р.С. Омельковець; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2004. — 23 с.: рис. — укp.

Аннотация: Виявлено склад, проаналізовано ареальну варіативність та просторову поведінку фітономенів у західнополіських говірках. Досліджено семантичну мотивацію західнополіських найменувань лікарських рослин, встановлено інвентар словотворчих афіксів, визначено їх продуктивність. З'ясовано ареальну диференціацію даного шару лексики. На базі карт "Атласу західнополіських назв лікарських рослин", що відтворюють не лише відмінності в репертуарі та лексичному вираженні аналізованих маніфестантів, а й словотворчі особливості, встановлено внутрішню диференціацію досліджуваного континууму, зокрема виділено північну, північно-західну, західну, південно-західну, південну, південно-східну, східну, північно-східну, центральну діалектні та визначено перехідні зони.

Номінація одягу та взуття в середньополіському діалекті 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.І. Гримашевич; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 23 с.: рис. — укp.

Аннотация: Проаналізовано склад, структурну організацію, семантичну, формальну та просторову варіантність лексики одягу та взуття середньополіського діалекту. Визначено семантичну структуру даних лексем; виділено типи формального варіювання лексики на фонетичному, словотвірному, акцентному та граматичному рівнях; з'ясовано походження багатьох назв, встановлено мотиви номінації; виявлено словотвірні особливості даної лексики, а також розглянуто співвідношення між питомою та запозиченою лексикою, виявлено нову та архаїчну лексику. На підставі аналізу та картографування загальних назв одягу, назв верхнього одягу, плечового, який носять під верхнім, спіднього, назв сорочки та її деталей, поясного одягу, головних уборів та взуття виявлено сім діалектичних зон даної території: норинські говірки, верхньоубортські, середньоубортські, жеревські, узькі, слуцькі та говірки у межиріччі Ірша та Тетерева (черняхівські). Встановлено міждіалектні та міжмовні паралелі лексики взуття та одягу.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net