Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Номінація особи у сатирично-гумористичних текстах Івана Франка та Володимира Самійленка 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.М. Наумова; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше здійснено структурно-семантичне та стилістичне дослідження номінацій осіб, що функціонують у гумористично-сатиричних текстах І.Франка та В.Самійленка. Запропоновано функціонально-семантичний і контекстуально-оцінний підхід щодо зафіксованих номінацій осіб, на підставі якого здійснено об'єднання лексичних і семантичних одиниць як засобів вираження жанрово-релевантної категорії досліджуваних текстів. Висвітлено загальнотеоретичні питання, пов'язані з структуруванням поняттєво-денотантної та оцінної семантики назв осіб, що функціонують у гумористичних текстах І.Франка та В.Самійленка.

Об'єктні синтаксеми в структурі простого речення 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.Ф. Ледней; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено системне дослідження об'єктних синтаксем у семантично елементарному та неелементарному простих реченнях на власне-семантичному, семантико-синтаксичному та формально-синтаксичному рівнях. Визначено статус об'єктних синтаксем у структурі речення. Залежно від семантичних типів керуючих предикатів виділено семантичні різновиди об'єктних синтаксем і розподілено їх за рангами. Досліджено семантичні процеси ускладнення даних синтаксем та з'ясовано їх лексичне наповнення. Описано центральні та периферійні відмінкові, а також прийменниково-відмінкові засоби вираження семантико-синтаксичної категорії об'єкта, розподілено їх за рангами.

Образне слово в системі поетичного тексту Емми Андієвської 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.А. Філінюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження мовно-образної системи поетичного тексту як динамічної даності та розглянуто специфіку образного слова як важливого компонента художнього ідіостилю Еми Андрієвської. Визначено сутність тексту як особливої семантико-синтаксичної системи в комплексних взаємозв'язках його складників та одиниць різних мовних рівнів. З'ясовано, що основними динамізуючими компоненентами поетичного тексту є заголовки, ключові слова, контекст, мовно-образні засоби (епітет, порівняння, метафору). Наведено характеристику епітетних, порівняльних і метафоричних конструкцій у поетичній мові Емми Андрієвської. Описано їх семантичну організацію, визначено основні групи лексики, подані в образних конструкціях. Розглянуто різноманітні способи граматичного вираження тропеїстики, показано роль різних частин мови у творенні образних структур у системі поетичного тексту. Визначено функціональні особливості образного слова в поезії Емми Андрієвської.

Ойконімія Опілля ХІІ- ХХ ст. 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Віра Василівна Котович; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2000.

Аннотация:

Оказіоналізми в мові української преси 90-х років XX століття 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.М. Турчак; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано основні теоретичні положення, які є базою для вивчення оказіональної лексики в мові української преси 1990-х рр. Розглянуто наявні у лінгвістиці критерії розмежування понять "оказіоналізм", "неологізм", "потенційне слово". Охарактеризовано основні ознаки оказіональної лексики та з'ясовано поняття, взаємопов'язані з явищем оказіональності. Висвітлено основні екстралінгвальні та інтралінгвальні фактори, що сприяли появі оказіоналізмів у мові преси дослідженого періоду. Вивчено структуру, семантику, частиномовну належність оказіональних утворень, установлено найбільш продуктивні способи оказіонального словотворення у мові преси 1990-х рр. Визначено функціонально-стилістичні особливості оказіоналізмів та їх використання як засобу збагачення експресивно-стилістичних можливостей мови преси.

Оказіоналізми у творчості Павла Загребельного: структурно-семантичний і стилістичний аспекти 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.Г. Юрченко; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Виявлено структуру, семантику, частиномовну співвіднесеність нестандартних утворень; з'ясовано умови актуалізації внутрішньої форми оказіоналізмів і мотивації внутрішньотекстових зв'язків. Встановлено найбільш продуктивні засоби словотворення в ідіостилі письменника, зокрема, оказіональні (контамінація, редеривація, слово-, основоскладання, "вивільнення" афіксів або окремих сегментів слова, каламбурні "ігри" зі словом). Виявлено взаємозв'язок між окремими засобами словотворення та жанровою специфікою художнього твору. Простежено мотиваційні зв'язки між складними оказіоналізмами, з одного боку, та фразеологізмами, ремінісценціями, фольклорним мовним матеріалом - з іншого. Розглянуто оказіональність в ономасіологічному та характеристичному аспектах, визначено характеристичні функції індивідуально-авторських утворень. Встановлено критерії визначення ступенів експресивності оказіоналізмів.

Омонімія незмінних класів слів 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.П. Кушлик; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено явище омонімії, що є продуктом деривації у групі незмінних класів слів, внаслідок якого на базі власних мовних ресурсів, передусім, класу прислівників, у семантиці яких закладено потенційні можливості для вираження відношень, зв'язків та модально-експресивних відтінків, утворюються нові одиниці - вторинні прийменники, сполучники та частки. Вони семантично, граматично і функціонально відмінні від їх твірних одиниць, що визначено за допомогою системи критеріїв розмежування однойменних явищ. Поява і функціонування похідних службових слів збагачує корпус з'єднувально-зв'язкових та експресивно-стилістичних засобів української мови.

Ономастика драматичних творів Лесі Українки 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.І. Крупеньова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано весь онімічний простір усіх завершених драматичних творів Лесі Українки. Поетеса використовувала спочатку власні назви дуже ощадно і навіть уникала їх, замінюючи апелятивною номінацією, але зрештою упевнилась у могутніх виразових спроможностях онімів і з 1907 р. стала широко їх використовувати. У творах поетеси немає вигаданих онімів - вона оперує реальними власними назвами, відповідними зображуваному місцю та часові, і спирається передусім на антропонімію, топонімію та теонімію. І до того ж у неї немає онімів нейтральних: ретельний добір власних назв і майстерне введення їх у контекст наповнюють кожен онім значною інформацією та високою експресією. Це досягається за допомогою фонетики, етимології, варіативності та перегуків онімів.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net