Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Ономастика творів Ліни Костенко 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.Р. Мельник; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Виконано комплексний аналіз літературної ономастики всіх поетичних творів Ліни Костенко до збірки "Вибране" (1989 р.) включно, з'ясовано специфічні особливості їх ономастичного простору. Ужиток онімів різниться залежно від етапів творчості поетеси та жанру і тематики твору. З часом кількості уживаних власних назв збільшуються, а їх художні функції урізноманітнюються, зростає онімічна глобальність, посилюється конотативне, експресивне наповнення онімів - до переростання їх у конотоніми, змінюється співвідношення онімічних розрядів. Уживаність антропонімії дещо знижується за рахунок підвищення впливовості топонімії та теонімії, а також астронімії. Вимогливий добір онімів та включення їх у належні контексти робить власні назви одним з найважливіших компонентів твору й дійовим художнім засобом.

Ономастичний простір українських чарівних казок (у зіставленні з російськими казками) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.О. Порпуліт; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено кількісний та якісний склад і функціональні особливості українських фольклорних імен, засвідчених чарівними казками (у зіставленні з російськими). Визначено точні чи ймовірні етимології "темних" фольклорних онімів, проаналізовано проміжне положення частини казкових імен між категоріями власних і загальних назв, з'ясовано сутність і вторинність християнських імен у поетичній структурі казкового тексту. У процесі дослідження фольклорної системи називання українців і росіян виявлено можливі сліди спільної пракультури і давніх міфологічних вірувань, а також відображення національних особливостей бачення навколишнього світу, життя, побуту, традицій двох народів. Проведені спостереження свідчать про краще збереження язичництва в онімії російських чарівних казок і більшої християнізації українських чарівних казок, що є незалежним свідченням більш ранньої християнизації України.

Онімний простір романів Ю.І.Яновського 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.В. Шотова-Ніколенко; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено онімний простір романів Ю.І.Яновського "Майстер корабля" (1928 р.), "Чотири шаблі" (1930), "Вершники" (1935), "Мир" ("Жива вода") (1956). Проаналізовано функціональне навантаження, особливості вживання, варіативність, частотність власних назв дев'яти онімічних розрядів у зазначених творах. Розкрито зміст і тематику романів письменника, функціонування певної онімійної лексики, організацію особливостей онімного простору романів. Визначено тенденцію використання письменником великої кількості онімів, їх динаміку від романтизму до реалізму. Відзначено, що власні назви в романах Ю.І.Яновського є незамінним засобом когезії, своєрідними знаками-ідентифікаторами, розкривають підтекст і авторську концепцію письменника.

Онімічний аспект проблеми ідіостилю письменника (на матеріалі зіставлення антропонімії у романах Григорія Тютюнника "Вир" і Василя Земляка "Лебедина зграя") 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / А.В. Соколова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано основні функції, специфіку добору та ужитку антропонімів у романах Г.Тютюнника "Вир" і В.Земляка "Лебедина зграя". Детально досліджено ситуації ужитку антропомоделей, які функціонують у аналізованих романах. Розглянуто співвідношення персонажа та його антропонімійного позначення, варіативності номінацій, проаналізовано іменування головних і другорядних персонажів. Показано, що в індивідуально-творчій трансформації використані оніми в обох письменників набувають додаткових значень, авторських конотацій, реалізуються на різних рівнях - змістовому, емоційно-експресивному, асоціативному. Зазначено, що структурні типи антропонімів, їх розподіл за частотою використання у тексті, особливості функціонування виразно вказують на відмінності авторської манери письма Г.Тютюнника та В.Земляка.

Особливості найменувань осіб в українській художній прозі та збереження їх функцій у німецькомовних перекладах 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Я. Бияк; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 19 с.: табл. — укp.

Аннотация: Вивчено всі найменування осіб, ужитих в 64-х творах української художньої прози кінця XIX - XX ст. Проаналізовано 3 648 найменувань, зокрема неантропонімних, що в межах конкретного художнього твору виконують функції власних назв. Установлено співвідношення вживання антропонімів, замінників імен та безіменної омінації для називання осіб у кожному конкретному творі. Досліджено основні способи передачі різних видів українських антропонімів засобами німецької мови та взаємозв'язок цих способів. Проаналізовано варіативність графічного та звукового оформлення українських антропонімів у німецьких перекладах. Виявлено функціональне навантаження онімів у художніх текстах і з'ясовано, якою мірою найменування зберігають свої функції у перекладах і в які способи перекладачі цього досягають.

Особливості функціонування термінологічної лексики в мові української фантастики 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.В. Катиш; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено історію формування та специфіку жанру наукової фантастики. Охарактеризовано визначальні риси термінологічної лексики як складової частини мови сучасних українських фантастичних творів. Встановлено співвідношення загальновживаної та специфічної спеціальної термінології й обгрунтовано закономірності вживання термінологічної лексики в художньому тексті. Охарактеризовано найбільш вживані терміни різних галузей науки і техніки та досліджено основні шляхи їх використання у мові українських письменників-фантастів. Простежено особливості вживання термінів у номінативній функції та образно-переносному значенні та проаналізовано їх основні структурні типи.

Оцінно-образна номінація у структурі художнього тексту (на матеріалі української "малої прози" кінця ХІХ - початку ХХ століття) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / У.В. Соловій; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 24 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розглянуто лінгвістичний статус категорії оцінки, з'ясовано її суть та структуру, проаналізовано основні класифікації типів абсолютної оцінки, розкрито прагматичну зумовленість функціонування власне оцінних та контекстуально оцінних номінацій у кваліфікативних мовленнєвих актах. На підставі грунтовного вивчення фактичного матеріалу (картотека налічує близько 6000 найменувань з кононативною оцінною семою) здійснено комплексний системний аналіз оцінно-образних номінацій з урахуванням їх структурно-семантичних, комунікативно-функціональних особливостей. Встановлено співвідношення об'єктивного (деонтичного, ознакового) та суб'єктивного (аксіологічного, власне оцінного) факторів оцінки в процесі активізації конотативних сем позитивного чи негативного характеру. З'ясовано роль внутрішньої форми слова як імпліцитного вияву оцінності. Проаналізовано ілокутивні функції, що актуалізуються оцінно-образними номінаціями. Згідно з результатами аналізу текстів "малої прози" кінця XIX - початку XX ст. доведено, що оцінно-образні найменування як стрижневі елементи окремих мовленнєвих актів і художнього тексту в цілому є характеризуючими, образотворчими компонентами, засобами текстотворення та структурування, а також індивідуалізації авторської манери письма.

Парадигматика категорії безвідносної міри ознаки в українській мові 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.Є. Олійник; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено парадигматику категорії безвідносної міри ознаки в українській мові. Розглянуто безвідносну міру ознаки у межах лексико-граматичної категорії, яка має трикомпонентну структуру парадигматичного ряду: форми недостатньої міри вияву ознаки (лівий компонент ряду) - якісний прикметник у медіальній формі (домінанта) - форми надмірної міри вияву ознаки у предметі (правий компонент ряду). Охарактеризовано семантичні та структурні особливості відповідних прикметникових утворень і визначено співвідношення синтетичних та аналітичних способів формотворення в структурі безвідносного ступенювання.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net