Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Педагогічна лексика української мови XVI - XVIII ст. 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.Ю. Зелінська; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вперше в українському мовознавсті на підставі писемних пам'яток XVI - XVIII ст. зібрано та опрацьовано педагогічну лексику. На історико-культурному тлі розглянуто шляхи її формування, детально простежено динаміку розвитку семантики лексем, пов'язаних із педагогічною діяльністю, проаналізовано особливості їх функціонування. Явища української мови XVI - XVIII ст. зіставлено з фактами подальших періодів розвитку мови, що дає змогу встановити, якою мірою лексика даної сфери увійшла до лексико-семантичної системи нової української літературної мови.

Перифрази в мові сучасних газет (на матеріалі українських газет 80 - 90 років ХХ століття) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.П. Євсєєва; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Комплексно досліджено перифрази, що функціонували в мові українських газет кінця XX ст., в номінативному, структурно-граматичному, семантичному та функціонально-стилістичному аспектах. Визначено статус перифрази як лінгвістичної одиниці у порівнянні з фразеологізмом, термінологічним сполученням, вільним словосполученням тощо. Розглянуто умови фразеологізації окремих перифраз у газетному мовленні, визначено місце перифрази в системі стилістичних одиниць мови. Виявлено основні структурно-граматичні типи перифрастичних зворотів, тематичні блоки перифрастичних назв, досліджено особливості явищ омонімії, полісемії, синонімії та антонімії в колі перифраз. Розглянуто стилістичні функції перифрази в газетному тексті та особливості вживання перифрастичних одиниць у різних газетних жанрах та заголовках.

Перифрази у творах О.Гончара: структурно-семантичний та функціонально-стилістичний аспекти 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.А. Копусь; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано еволюцію поглядів на сутність перифраза, установлено зв'язок перифразів зі світогляду О.Гончара. З'ясовано основні концепції світобачення письменника, що відбилися на перифрастичному тлі. Визначено основні типи перифразів та встановлено їх стилістичну функцію. З'ясовано антропоцентричні параметри функціонування перифразів у художньому тексті. Класифіковано перифрази за морфологічною та синтаксичною природою. Виявлено їх структурно-семантичні особливості. Розкрито роль перифразів у створенні емоційно-експресивного забарвлення тексту.

Питальні речення в українському поетичному мовленні 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.В. Кондратенко; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано питальні речення у поетичному тексті на матеріалі української та російської мов. Дослідження питальних речень здійснено на основі антропоцентричного підходу до вивчення мови. Питальні речення розглянуті як елемент поетичної картини світу. Проаналізовано семантику, основні функції та конструктивно-стилістичний потенціал питальних речень у поетичному мовленні.Побудовано типологію питальних ситуацій, визначено особливості функціонування питань у поезії. З'ясовано роль питальних речень у моделюванні поетичної та елементів національної картин світу. Висунуто тезу про те, що окрема лінгвістична одиниця має сприйматися в її контекстуальному оточенні з урахуванням усіх чинників, що впливають на неї та на текст.

Подільсько-середньонаддніпрянське суміжжя у світлі ізоглос 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.М. Тищенко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: На підставі результатів вивчення ареалогічних особливостей лексики визначено умовну межу між подільським і середньонаддніпрянським говорами. З'ясовано внутрішнє членування перехідного ареалу, виявлено міждіалектні зв'язки та паралелі сільськогосподарської лексики суміжжя, а також охарактеризовано специфічні явища у лексиці перехідних говірок. Запропоновано "Атлас сільськогосподарської лексики подільсько-середньонаддніпрянської межі", який містить 141 атомарних і 12 зведених карт. Зазначено, що у науковий обіг введено новий значний за обсягом емпіричний матеріал, що може бути використаний для укладання словника українських говорів та лексичного атласу української мови.

Поетична семантика концептів "білий" - "чорний" (на матеріалі української лірики першої третини ХХ сторіччя) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.Б. Кузьміна; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Комплексно досліджено форми та способи вираження універсальних культурних концептів "білий", "чорний" у мові поезії 1910 - 1930-х рр. Уточнено та конкретизовано наукові уявлення про концепт як особливу форму пізнавальної діяльності людини, розроблено основні принципи та підходи концептуального аналізу поетичного тексту. Проаналізовано місце та функції даних концепців у культурній парадигмі та концептосфері українського етносу, визначено специфіку їх мовного вираження та роль у змістовій організації поетичних текстів зазначеного періоду з урахуванням особливостей світоглядних позицій та індивідуального стилю митців.

Поетичний словник українських неокласиків 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.В. Кудряшова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розкрито особливості семантики ключових слів у поезії українських неокласиків - М.Драй-Хмари, М.Зерова, О.Бургардта, М.Рильського, П.Филиповича. Використано порівняльно-стилістичний метод і метод семантичного аналізу, елементи статистичного, компонентного методів. Аналіз ідейно-естетичної програми та поетичного слововживання неокласиків виявив групи стилістично значимих слів. Розглянуті особливості слововживання неокласиків пов'язано з "оновленням" поетичної мови, характерним для української поезії 1920-х років. Показано взаємопроникнення, включеність слів різних лексико-семантичних груп в єдине культурно-історичне поле.

Позиційна структура речень із займенниковими компонентами 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.А. Огарєнко; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше в українському мовознавстві здійснено комплексний функціональний аналіз фразових номінацій як структурно-семантичних компонентів складнопідрядних речень займенниково-співвідносного типу: проведено функціонально-семантичний розподіл номінативних блоків, простежено вплив одиниць лексичного рівня на формування синтаксичної одиниці. Визначено переваги фразової номінації як засобу називання у порівнянні з лексемою.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net