Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Прагматична самокорекція комунікантів в українському спонтанному мовленні (на матеріалі теле- та радіотекстів) 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Проценко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філол. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Здійснено прагма- та психолінгвістичний аналіз феномену самокорекції мовця у процесі породження висловлення на матеріалі сучасного українського спонтанного мовлення у теле- та радіоефірі. Розглянуто самокорекцію як екстеріоризацію механізму природного самоконтролю, засновану на принципі зворотнього зв'язку та пов'язану з активізацією довільної уваги (ДУ). Виявлено нерівномірне освітлення ДУ самоконтролю різних планів мовного знака (домінування значення над формою) та різних рівнів мови, зокрема, коригується рівень слова та речення. Обгрунтовано прагматичний потенціал вибору мовцем поверхневої структури (національної мови чи її різновиду, лексичного та граматичного значень, граматичної форми, синтаксичної конструкції). Досліджено внутрішньомовний і міжмовний різновиди самокорекції. Розроблено прогноз інтерферентних помилок в українському мовленні, спричинених впливом російської мови. На підставі досліджених механізмів появи та корекції мовцями даних помилок запропоновано можливі шляхи подолання негативного іншомовного впливу.

Предикати відношення в українській мові: семантико-граматичний аспект 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.О. Пірус; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2004. — 15 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання семантико-синтаксичного та формально-граматичного аналізу предикатів відношення в українській мові. Запропоновано оригінальний метод поділу функціональних одиниць на семантико-синтаксичні поля. У складі поля якості вперше в українському мовознавстві виділено групу релятивних предикатів. Детально розглянуто їх семантичну самобутність та граматичні релевантні характеристики. Проаналізовано особливості функціонування предикатів відношення в структурі речення: характер іменних елементів, трансформаційні властивості, варіювання на рівні семантичного та граматичного оформлення конструкцій. Встановлено, що перспективність запропонованого дослідження полягає у можливості застосування одержаних результатів під час аналізу інших класів та груп функціонально-семантичних одиниць.

Прийменниково-відмінкова модель українських фразеологізмів 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Ю.О. Божко; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2002. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено шляхи формування частини фразеологічного корпусу української мови. Висвітлено процес формування моделі <<прийменник + відмінкова форма самостійного слова>>. Простежено динаміку напрямку фразеологізації та виникнення специфічних ознак фразеологічної номінації мовних одиниць. Зазначено, що причина фразеологізації прийменника та відмінкової форми самостійного слова полягає в стисканні (згортанні) до стану аналітичної словоформи і <<згущення>> їх значень у єдину сему. Наголошено, що оскільки фразеологічні одиниці прийменниково-відмінкової моделі мають граматичне значення обставин, їхня семантина структура нагадує семантичну структуру обставин. Зважаючи на це фразеологізмам даної моделі, як і одиницям з лексичним значенням, властиві явища полісемії, омонімії, синонімії та антонімії.

Прислівники відзайменникового походження у західнополіських говірках української мови 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Ю.В. Громик; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: У дисертації досліджено лексико-семантичну сутність, фонетико-морфологічні особливості відзайменникових прислівників різних говіркових груп Західного Полісся в генетичному та лінгвогеографічному аспектах у взаємозв'язку із сучасною українською літературною мовою, іншими українськими говорами, а також суміжними слов'янськими мовами. На прикладі 1870 прислівників (включаючи і фонетико-морфологічні варіанти) простежено формування системи відзайменникових прислівників західнополіського говору, з'ясовано основні закономірності і тенденції розвитку цієї системи, продуктивність основних словотвірних моделей. Численний фактичний матеріал малює цілісну картину прислівників західнополіського говору.

Приєднувальні конструкції: функціонально-текстовий аспект 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.А. Коцюбовська; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Описано приєднувальні конструкції як одиниці тексту, що складаються з базової частини, матеріально вираженого засобу приєднувального зв'язку, який відповідає сполучникові або сполучному слову, та приєднуваного компонента. Розглянуто значеннєве навантаження доданої одиниці у тексті з урахуванням формальних показників, розподілених на три групи відповідно до їх семантико-функціональних особливостей. Проаналізовано роль приєднувальних конструкцій у смисловій та формальній організації текстових відрізків. Простежено зв'язок між синтаксичними особливостями зазначених побудов, способом і характером вираження приєднувального зв'язку, структурними типами доданих компонентів за співвідношенням з членами речення та реченнями різної кількості предикативних основ та виконуваними функціями. Здійснено статистичне дослідження особливостей сполучників та сполучних слів приєднувального зв'язку, структурних типів приєднуваних повідомлень.

Проблема нормалізації української літературної мови в епістолярії другої половини ХІХ- початку ХХ століття 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Лілія Павлівна Лушпинська; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2000.

Аннотация:

Проблема реконструкції мови трипільської культури 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01, 10.02.15 / Ю.Л. Мосенкіс; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 24 с. — укp.

Аннотация: Досліджено мовні релікти трипільської культури. На підставі аналізу концепцій мови трипільської культури встановлено, що найбільш обгрунтованою є концепція мови як доіндоєвропейського субстрату. Розроблено методичний апарат для визначення мови археологічної культури. Визначено українську, спільносхіднослов'янську та праслов'янську лексику субстратного походження - апелятивну та ономастичну. Описано основні фонетичні риси та морфологічні елементи субстрату. Встановлено, що зовнішні зв'язки трипільської культури корелюють із мовними зв'язками субстрату. Розглянуто функціонування доіндоєвропейського (трипільського) субстрату в українській мові на різних рівнях (апелятивна лексика, ономастика, типологія).

Проблеми лінгвоукраїністики в науковій спадщині В.Ягича 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.О. Маньковська; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Охарактеризовано напрями досліджень лінгвоукраїністичних зацікавлень В.Ягича. Насамперед, це лінгвоукраїністичні розвідки вченого, його багатогранні зв'язки з українськими вченими-мовознавцями, численні статті лінгвоукраїністичного змісту українських та зарубіжних вчених у часописі "Архів слов'янської філології", заснованому й упродовж 38-ми років (1876 - 1914) редагованому В.Ягичем. З'ясовано, що позиція В.Ягича в "українському питанні" двояка: з одного боку ліберальна, з іншого - категорично радикальна. Проаналізовано лінгвоукраїністичні студії В.Ягича, в яких він вважав українську мову самостійним та самодостатнім складником східної гілки слов'янської мовної єдності. Виявлено, що В.Ягича найбільше цікавили дві галузі української лінгвістики: історія розвитку української мови та історична граматика (на основі дослідження давньоруських писемних пам'яток). З'ясовано, що всього в 42-х щорічниках "Архіву слов'янської філології" В.Ягича (1876 - 1929) було вміщено близько 60-ти українознавчих статей та рецензій, половина з яких присвячена питанням української лінгвістики - фонології, граматики, лексикології та діалектології.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net