Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Проблеми формування, функціонування та розвитку української пожежно-технічної терміносистеми 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.Ф. Кучеренко; Харків. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано українську пожежно-технічну термінологію як окрему терміносистему сучасної української наукової мови. Означено етапи становлення, здійснено класифікацію термінів за тематичним принципом, виділено структурні та лексико-семантичні особливості терміноодиниць, визначено шляхи упорядкування терміносистеми.

Південноволинсько-подільське діалектне порубіжжя (за матеріалами тваринницької лексики) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.П. Шеремета; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Проаналізовано склад, структурну організацію та географію тваринницької лексики південноволинсько-подільських перехідних говірок як відмінної, третьої системи у порівнянні з тими говорами, на базі яких вони утворені. Здійснено комплексний лексико-семантичний та ареалогічний аналіз даної лексики, визначено лексико-сематичні зв'язки в межах тематичної групи. Проведено картографування ареально релевантної лексики, що дозволило визначити умовну межу між південноволинським і подільським говорами на лексичному рівні діалектної мови, виокремити смугу перехідних говірок південноволинсько-подільського діалектного типу, описати внутрішню диференціацію перехідного ареалу, визначити напрями міждіалектних контактів, з'ясувати тенденції розвитку та зони поширення діалектних лексичних явищ, охарактеризувати специфічні явища, пов'язані не тільки з взаємопроникненням, а й взаємовідштовхуванням діалектних рис.

Реалізація суб'єктивно-модальних значень у структурі безособово-інфінітивних речень сучасної української мови 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.Ю. Шкіцька; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано безособово-інфінітивні речення з урахуванням різних рівнів їх організації: формально-синтаксичного, семантико-синтаксичного та комунікативного. Підхід до безособово-інфінітивних конструкцій як до модальної реалізації безособових речень доводить їх структурно-семантичну єдність, що дозволяє окреслити межі цих синтаксичних одиниць як окремого типу й протиставити іншим конструкціям у системі простого речення.

Речення з суб'єктивно-модальними формами в сучасній українській мові 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.А. Чолкан; Прикарпат. держ. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано комплексний системний опис суб'єктивно-модальних форм (часток) української мови. Внутрішньосинтаксичну природу явища суб'єктивної (персуазивної) модальності витлумачено з урахуванням найновіших досягнень українського та зарубіжного мовознавства. На основі грунтовного аналізу фактичного матеріалу (картотека складає 30 000 карток) здійснено цікаві експериментально-лінгвістичні спостереження над функціонуванням речень з частками; встановлено лінгвальний статус часток як суб'єктивно-модальних форм. Запропоновано оригінальну класифікацію суб'єктивно-модальних форм (часток), які у структурі речення можуть виступати модальними модифікаторами предикативної модальності (ММ), модальними кваліфікаторами змісту висловлення (МК) модальними актуалізаторами (МА) або окремих компонентів висловлення, або фрагментів дискурсу.

Речення тотожності в сучасній українськії мові 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Г. Горголюк; Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні НАН України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше в українському мовознавстві здійснено комплексне дослідження речень тотожності (РТ) у структурно-синтаксичному, семантичному та функціональному аспектах. Запропоновано нові підходи щодо визначення РТ. Обгрунтовано роль лінгвістичної категорії референції у формуванні відношень тотожності. Розроблено методику, релевантну для аналізу РТ. Визначено типи РТ в українській мові, досліджено специфіку їх граматичної форми. Охарактеризовано засоби вираження категорії часу в РТ та особливості комунікативної організації речень даного типу. Встановлено семантичні особливості різних структурних моделей РТ і розглянуто існуючі типи мутацій тотожності у межах структурно-семантичних моделей РТ.

Розвиток синонімії в українській мові II половини XVII - I половини XVIII століття (на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.В. Заболотна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розвинуто теоретичні засади системно-історичного аналізу синонімії. Уперше здійснено комплексний аналіз синонімії з використанням текстів різножанрових пам'яток літератури другої половини XVII - першої половини XVIII ст. Реконструйовано синонімічні ряди, з'ясовано специфіку відношень між синонімічними одиницями, функціональні характеристики, генетичні та семантичні джерела синонімії. Обгрунтовано наявність міжмовної синонімії як продуктивного явища епохи у взаємозв'язку зі впливом барокової естетики на поповнення резервів виражальних можливостей словникового запасу української мови. Значну увагу приділено авторським інноваціям у лексичній синонімії в загальному поширенні синонімічних рядів. Визначено добу другої половини XVII - першої половини XVIII ст. як період накопичення синонімічних засобів, висвітлено загальні тенденції у розвитку лексичної синонімії староукраїнської мови.

Розвиток українського наукового стилю 20 - 30-х років ХХ століття (на матеріалі науково-технічних текстів) 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.В. Гавриш; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено характерні тенденції та закономірності розвитку українського наукового стилю 20 - 30-х рр. XX ст. на підставі аналізу науково-технічних текстів навчального та прикладного характеру, публікацій, уміщених у періодичних виданнях, а також матеріалів тогочасних лексикографічних праць. Визначено, що український науковий стиль даного періоду представлений науково-технічними текстами різних жанрів: підручниками, посібниками, лекціями, статтями, науковими доповідями, довідниками, описами пристроїв та ін. Проаналізовані тексти мають такі спільні риси - конкретність змісту, вживання певних синтаксичних конструкцій, співвідносне вживання термінів і загальновживаних слів, належну системно-структурну організацію тексту. Проаналізовані тексти різняться за формою будови, характером наявної інформації та її емоційним забарвленням залежно від призначення тексту, обсягу поданої інформації, спрямованості змісту, що дозволяє визначити їх жанрову належність. Розглянуто науково-технічні тексти та фахові словники, що дало змогу визначити шляхи формування української науково-технічної термінології дослідженого періоду: творення науково-технічних термінів за допомогою словотвірних ресурсів української мови, добір українських відповідників до запозичених термінів, використання інтернаціональних термінів.

Розвиток фонетичної системи староукраїнської мови другої половини ХVІ - ХVІІІ ст. на тлі правописної традиції (на матеріалі житійно-повістевих пам'яток) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.Л. Видайчук; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено в порівняльно-історичному і типологічному аспектах проблеми розвитку фонетичної системи староукраїнської мови другої половини XVI - XVIII ст., а також її графічної та орфографічної реалізації в рукописних житійно-повістевих текстах. Розглянуто явища вокалізму і консонантизму, історію кириличного письма та способи його пристосування до звукової системи української мови. На підставі зіставного аналізу згаданих текстів, мова яких має ознаки книжного стилю, і рукописної ділової документації, що відображує живе мовлення, визначено ступінь унормованості фонетичної і правописної систем зазначеного періоду. Досліджено вперше запроваджені в науковий обіг рукописні пам'ятки житійно-півістевої та ділової літератури. Встановлено, що фонологічна система української мови другої половини XVI - XVIII ст. виступає вже сформованою, а правописна система в даний період ще не склалася і перешкоджала проникненню живомовної фонетики в літературне, книжне вживання. Зазначено, що основи фонетичного принципу українського правопису закладалися саме в писарській практиці XVI - XVIII ст.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net