Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Роль запозичень-англіцизмів у розвитку сучасної української мікроекономічної термінології 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / А.Д. Олійник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблеми адаптації запозичень-англіцизмів в українській мікроекономічній терміносистемі які складовій частині загальноекономічної термінології, а також з'ясовано роль інтернаціоналізації корпусу економічних термінів у даному процесі. Розроблено методику класифікації новітніх макроекономічних одиниць за їх тематичними та структурно-семантичними особливостями, показано способи організації та систематизації перекладних мікроекономічних термінів. Частково виявлено ступінь інтернаціоналізації термінологічних одиниць на прикладі ізоглос української, англійської та німецької мов. Розглянуто проблеми уніфікації та нормування економічної термінології.

Роль мовної дискусії початку ХХ ст. у процесі формування літературних норм української мови 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Р.А. Трифонов; Харк. нац. ун-т ім. В.Каразіна. — Х., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто ряд мовознавчо-публіцистичних статей 1906 - 1913 рр., присвячених проблемі норми в українській мові, авторами яких були В.Гнатюк, Б.Грінченко, М.Грушевський, Д.Дорошенко, А.Кримський, М.Левицький, І.Нечуй-Левицький, І.Стешенко, М.Сумцов, І.Франко та ін. Досліджувані виступи об'єднано в мовну дискусію, у межах якої виділено "наддніпрянський" і "галицький" дискурси. Узгодження західно- і східноукраїнської традицій становило основний зміст полеміки, яка характеризується широким діапазоном поглядів на мову та її норму - від пуризму до антинормалізаторських тенденцій. З'ясувано мовний стан конкретного періоду та його найголовніші проблеми; вона, зокрема, свідчить про поєднання галицької та наддніпрянської діалектних баз у нормах наукового та публіцистичного стилів української мови, гетерогенності норм, особливо в певних лексичних сферах. Історичне значення дискусії полягає у високому, для того часу, рівні активізації уваги до нормотворення та кодифікації норм, в усвідомленні специфіки самої літературної норми як явища.

Роль параметричних прикметників із просторовою семантикою у формуванні лінгвального образу світу 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.А. Щебликіна; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено семантичну структуру параметричних прикметників з прямими просторовими значеннями: високий-низький, далекий-близький, глибокий-мілкий, широкий-вузький, довгий-короткий, що виражають просторові поняття. Визначено місце даних прикметників у мовній картині світу, зокрема, у формуванні мовної моделі простору, охарактеризовано їх системні ознаки. Виявлено роль проаналізованих прикметників у формуванні фрагментів мовного образу світу, які безпосередньо органами чуття не сприймаються. Параметричні прикметники використовуються для позначення часових орієнтирів і об'єктивізації внутрішнього світу людини. Показано, що для ідентифікації значень групи прикметників суттєвою є лексична сполучуваність. Прикметники на позначення параметрів простору вносять оцінний компонент у значення словосполучення.

Романізми в українських говорах Хустщини 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.В. Кьорян; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано корпус романізмів в українських діалектах на підставі отриманих матеріалів і даних лексикографічних джерел. Подано семантичні та дериваційні гнізда запозичень з романських мов на тлі інших суміжних українських говорів та літературної мови, а також діалектів мов карпатської зони та мов балканського ареалу. Визначено спектр впливу романських мов на лексику говорів Хустщини та охарактеризовано інтенсивність впливу східно- та західнороманської мовних підгруп. Встановлено хронологію українсько-романських мовних контактів. Розглянуто шляхи надходження романізмів у досліджені говори. З'ясовано ступінь відмінності лексики говорів Хустщини від літературної української мови. Визначено місце українських діалектів у карпатській та карпато-дунайській зоні міжмовної інтерференції.

Семантика символів природи в поезіях Олександра Олеся: лінгвопоетичний та етнокультурний аспекти 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.С. Таран; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано вивчення семантики художніх символів у комплексі лінгвопоетичного та етнокультурного аспектів. Проаналізовано культурно-національні конотації символічного значення. Виявлено провідну роль контекстуальних зв'язків у формуванні індивідуально-авторського символу. Обгрунтовано кореляцію між індивідуально-авторським смислом символу та вертикальним контекстом. Визначено, яким чином символи виражають основні концепти поетичного світу митця. Досліджено парадигматичні та синтагматичні відношення символів у індивідуальній символічній системі Олеся.

Семантика та стилістичні функції кольоративів у поетичній мові Ліни Костенко 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.А. Губарева; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Окреслено лексико-семантичне поле кольоративів у мовній картині світу Ліни Костенко, визначено його склад, структуру та зв'язки між одиницями поля. Охарактеризовано особливості взаємодії традиційного та індивідуально-авторського у вживанні кольоративів. Простежено процеси естетичної трансформації загальномовної семантики позначень кольору за умов поетичного контексту. Визначено місце та роль кольороназв у формуванні індивідуальної мовної картини світу Ліни Костенко.

Семантика українських зоофразеологізмів в етнокультурному висвітленні 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Д.В. Ужченко; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено характер віддзеркалення українськими зоофразеологізмами позамовної дійсності у зв'язку з їх формуванням, еволюцією та здатністю до культурної референції. На основі матеріалів літературних та ареальних ідіом виділено основні фразеосемантичні групи, встановлено особливості детермінації між фразеопродуктивністю символьних фаунонімів-концептів та глибиною їх вертикального культурно-національного контексту, виявлено інтроспективні маркери культурно-національної семантики та активні структурно-семантичні моделі у східнослобожанських та степових говірках Донбасу. Розкрито провідну роль конотативного компонента у семантичній структурі зоофразеологізмів, який виступає єднальною ланкою двох семіотичних систем - мови і культури, а також досліджено зв'язок внутрішньої форми зоофразеологізмів з екстралінгвістичними чинниками її становлення.

Семантика художнього слова в поезії 80- 90 років XX століття (на матеріалі творів молодих українських авторів) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Тетяна Миколаївна Берест; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000.

Аннотация:


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net