Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Семантика і функціонування неозначених займенників у сучасній українській літературній мові 2002

Источник: Автореф. дис. канд... філол. наук: 10.02.01 / І.В. Дудко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2002. — 24 с. — укp.

Аннотация: Досліджено семантику та особливості функціонування ад'єктивних і субстативних неозначених займенників різних афіксальних груп, безафіксних займенників, вжитих як неозначені та неозначені займенники, що виникли в результаті прономіналізації інших лексико-граматичних класів слів у сучасній українській літературній мові. Розкрито суть і засоби вираження категорії означеності-неозначеності, виділено неозначені займенники як маркери вираження її семантики, встановлено їх склад, здійснено класифікацію, охарактеризовано семантико-граматичні та функціональні особливості, визначено основні принципи семантико-функціонального аналізу. Встановлено, що семантика та функціонування неозначених займенників зумовлюється практично всіма компонентами висловлення: його часовим планом, комунікативним типом, характером граматико-категоріальної реалізації присудка, типом дескрипції імені тощо. На підставі аналізу найважливіших компонентів контексту виявлено чинники, які впливають на вибір неозначених займенників та реалізацію їх значень. Досліджено транспозиційні процеси, пов'язані з цими займенниками.

Семантико- синтаксична структура речень із предикатами дебітивності в сучасній українській мові 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.А. Тронь; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексний аналіз речень з предикатами дебітивності, їх структурних і семантичних особливостей. Визначено специфіку дебітивності, її місце в системі інших модальних значень, показано взаємозв'язок категорії дебітивності з категорією граматичного способу. З'ясовано вплив каузації на формування семантики дебітивних конструкцій. Проаналізовано структурно-семантичні моделі речень із предикатами дебітивності в сучасній українській мові. Порівняно засоби вираження різних концептів дебітивності в українській та англійській мовах.

Семантико-граматична характеристика імператива сучасної української мови 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.Л. Даскалюк; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано особливості взаємодії імператива та граматичних категорій модальності і часу, досліджено специфіку передачі семантики реальності/нереальності складниками категорії способу. Обгрунтовано парадигму дієслова наказового способу з урахуванням функціонально-семантичної своєрідності імператива. Показано особливіть структури синтаксичної конструкції з предикатом та імперативом. Охарактеризовано семантичні типи даних предикатів. З метою функціонально-семантичного опису семантико-граматичної та семантико-синтаксичної особливостей імператива подано перелік основних сем, які є визначальними у функціонуванні імператива у мовленні для передачі апеляційного волевиявлення.

Семантико-граматичні типи власне прислівних складнопідрядних речень 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.В. Пономарьова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розкрито формально-граматичні, семантико-синтаксичні, функціонально-конструктивні аспекти пропозиційної структури нерозчленованих власне прислівних складнопідрядних речень. Виявлено визначальні чинники їх смислової та структурної організації, встановлено їх статус у системі складнопідрядних речень української мови. Здійснено послідовну диференціацію семантичних і формально-граматичних різновидів складнопідрядних речень з власне прислівними підрядними частинами. Визначено напрями одно/міжярусних трансформацій та модифікацій таких утворень.

Семантико-граматичні чинники формування зіставного відношення в складних конструкціях сучасної української мови 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.М. Греб; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше в українському мовознавстві на широкому фактичному матеріалі здійснено системний аналіз конструкцій з зіставним компонентом змісту з урахуванням їх структурно-граматичних, лексико-семантичних і комунікативно-прагматичних особливостей. На підставі одержаних результатів описано специфіку змістового відношення між предикативними частинами у складносурядних зіставних реченнях зі сполучником , охарактеризовано складнопідрядні та безсполучникові конструкції, що містять зіставний компонент змісту, а також текстові поєднання, організовані як зіставлення. Виявлено особливості вираження зіставлення у безсполучникових реченнях і тексті й обгрунтовано його значення як змістового відношення, що визначає здатність складних синтаксичних конструкцій забезпечувати різноманітні мовленнєві дії, зокрема функціонувати у ролі непрямих спонукальних висловлень, іллокутивна сила яких формується за рахунок наявності в їх змісті оцінної семантики.

Семантико-синтаксична категорія наслідку в складному реченні у книжних стилях сучасної української мови 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.В. Кринська; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2001.

Аннотация:

Семантико-синтаксична категорія партитивності в українській мові 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.Ю. Баранник; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вперше виділено та охарактеризовано явище партитивності як семантико-синтаксичної категорії, визначено її функціональні та структурні параметри. Визначено поняття, пов'язані з явищем партитивності та обгрунтовано використання відповідної термінології. Виявлено основні типологічні форми мовленнєвої реалізації значення партитивності в українській мові, у межах яких описано найуживаніші моделі та варіанти партитивних конструкцій. Охарактеризовано форми прояву функціональної та структурної системності у явищі партитивності як певній мовній універсалії. Встановлено продуктивність уживання партитивних конструкцій в аспекті функціональних стилів української мови. Визначено категорійний статус явища синтаксичної партитивності.

Семантико-синтаксична організація речень з дуплексивами 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.М. Томусяк; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано комплексний системний опис синтаксичних конструкцій української мови, до складу яких входить компонент з подвійною причленною залежністю, названий у роботі дуплексивом. Синтаксична природа дуплексива і семантико-синтаксична структура семантично неелементарного речення з цим компонентом тлумачиться з урахуванням найновіших досягнень українського і зарубіжного мовознавства. На основі грунтовного аналізу фактичного матеріалу (картотека складає 6000 карток) зроблено цікаві експериментально-лінгвістичні спостереження над функціонуванням речень з дуплексивними компонентами. Узагальнено формальні засоби вираження дуплексива в припідметовій (присуб'єктній) та придодатковій (приоб'єктній) позиції; досліджено природу синтаксичного зв'язку тяжіння; описано семантичну (три- та чотирикомпонентну) структуру речень з дуплексивами; визначено основні типи первинних та вторинних пропозицій в односуб'єктних та двосуб'єктних реченнях з дуплексивами.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net