Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Варіантність відмінкових закінчень іменників у сучасній українській літературній мові 1998

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.О. Юносова; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 1998. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням варіантності відмінкових закінчень іменників у сучасній українській мові. У роботі відтворено складний процес взаємодії варіантних закінчень іменників у різні періоди функціонування української мови, встановлено нові закономірності й тенденції в розвитку варіантності відмінкових закінчень іменників, що почали простежуватися або вже чітко сформувалися в 90-х роках нашого століття.

Варіантність і синонімія в словосполученні й реченні 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.М. Гомас; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: На матеріалі творів художньої літератури XIX - XX ст. та періодичної преси 1994 - 1999 рр. досліджено питання синтаксичної синонімії та варіантності у словосполученнях та реченнях української мови. Проаналізовано синонімічні й варіантні синтаксичні конструкції з метою розмежування та системного опису понять синтаксичної синоніміки й синтаксичної варіантності. Визначено критерії віднесення синтаксичної конструкції до певного типу систематизації варіантних та синонімічних конструкцій.

Варіантність і синонімія в умовно-наслідкових складних реченнях 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.В. Бєляєва; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблеми виявлення варіантів і синонімів у трьох типах складних речень з відношенням умови й наслідку. З метою розрізнення цих понять покладено протиставлення видозмін, тотожних у модальному та структурному наповненні, спільних зі стильовою віднесеністю й стилістичними прикметами, й одномодальних видозмін, близьких семантико-синтаксичним відношенням, але не тотожних формально-синтаксичними ознаками, стильовою належністю або стилістичним забарвленням. Перші з них - синтаксичні варіанти, другі - синтаксичні синоніми. Проаналізовано засоби вираження умовно-наслідкових відношень, що дало змогу вилучити з розряду умовних сполучник раз і визнати його причиновим сполучником, а також не розглядати в системі варіантів і синонімів речень з відношенням умови й наслідку сполучник аби зважаючи на те, що з його участю утворюються не власне умовні висловлення, а обмежувально-умовні.

Вербальний компонент традиційного поховального обряду в поліських говорах 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.Л. Конобродська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1999. — 21 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено описові традиційного поліського поховального обряду та його номінації. Подано структуру обряду, з'ясовано основні фактори й тенденції, що формують поховальний обряд, розкрито його світоглядну та міфологічну основу. Здійснено етнолінгвістичний аналіз поліського поховального обряду як цілісного невербального тексту, подано опис поховальнообрядової номінації поліських говорів у широкому екстралінгвальному контексті. Зроблено спробу інтерпретації семантики й символіки номінації та предметно-дійового складу поховального обряду Полісся у зв'язку з загальними змістовими характеристиками слов'янських мовних семіотичних систем. Виявлено рудименти давнього слов'янського поховального обряду та інших пов'язаних із ним ритуалів, які відбивають міфічні уявлення давніх слов'ян про смерть і потойбічне життя, що збереглися в традиційному поліському поховальному обряді. Розкрито особливості функціонування поховальнообрядових назв, шляхи їх обрядової термінологізації, умови постання, мотивацію. Описано просторову варіантність елементів поліського поховального обряду та його номінації, здійснено спробу історичної інтерпретації географічних варіантів.

Взаємодія граматичного значення й граматичної форми у вираженні лексико-граматичної категорії роду іменника 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.В. Мерінов; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 13 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано взаємодію граматичного значення й граматичної форми, а також явища асиметрії та варіантності у вираженні лексико-граматичної категорії роду іменника в українській мові, яка має вияв через невідповідність граматичного значення граматичній родовій формі в іменників - назв осіб за професією, посадою, званням, прізвищах іменникового типу, через граматичну полісемію іменників спільного роду, варіантність родових форм та граматичну синонімію іменників-неістот.

Взаємодія словотворчих засобів із семантико-синтаксичною функцією суб'єкта 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Рембецька; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано теоретичні засади функціональної взаємодії словотворчих засобів з семантико-синтаксичною функцією суб'єкта. Проаналізовано основні підходи щодо тлумачення понять словотвірної синонімії та словотвірної варіантності в українському мовознавстві, вказано на безпідставність класифікації спільнокореневих синонімів як словотвірних варіантів. З'ясовано семантичну специфіку діяча та носія стану, особливості їх словотвірної реалізації, встановлено потенціал корелятивних словотворчих суфіксів на позначення суб'єкта дії та суб'єкта стану, визначено межі їх функціонального зближення. Розмежовано синонімічні та псевдосинонімічні відношення між словотворчими суфіксами іменників, встановлено основні тенденції у розвитку синонімії та варіантності словотворчих суфіксів іменників - назв діяча та носія стану. Надано практичні рекомендації щодо доцільності вживання синонімічних іменникових суфіксів, враховуючи нові тенденції їх функціонування у сучасній українській літературній мові.

Вигукові фразеологізми української мови: етнолінгвістичний та функціональний аспекти 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.Т. Кузь; Прикарп. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено детальний огляд праць зі східнослов'янської етнофразеології. Окреслено основні етапи її розвитку та проблеми й перспективи сучасних студій у даному напрямі. З використанням фразеографічних, лексикографічних і пареміографічних праць ХІХ - ХХ ст. досліджено характер відображення українськими вигуковими фразеологізмами позамовної дійсності у зв'язку з їх формуванням, еволюцією та здатністю до культурної референції. Виділено фразеосемантичні групи, встановлено особливості детермінації між фразеопродуктивністю вигукових фразеологізмів, що мають у своєму складі символи-концепти, і глибиною їх культурно-національного контексту. Зібраний матеріал згруповано за домінуючими функціональними характеристиками.

Власна назва в українській поезії ІІ пол. ХХ ст. (семантико-функціональний аспект) 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.В. Хлистун; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто особливості семантики власних назв та їх функціонування в українських поетичних творах II половини XX ст. Окреслено межі та структуру ономастичного простору української поезії даного періоду. Проаналізовано склад і лексичні значення онімів різних тематичних груп. Охарактеризовано закономірності функціонування пропріальної лексики в поезії, визначено умови семантичних переосмислень власних назв. З'ясовано функції власних назв на фонетичному, лексичному та граматичному мовних рівнях. Визначено місце онімних одиниць, зокрема конотонімів, у структурі поетичного дискурсу, показано їх роль у досягненні основних художньо-естетичних завдань твору.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net