Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Семантико-синтаксична організація речень з дієслівними предикатами мовлення 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Г. Ніколаєва; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 27 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано семантичну суть предикатів мовлення та визначено їх класифікаційні межі. Встановлено, що формування структурних типів речень з дієслівними предикатами мовлення зумовлюється валентнісними особливостями предикатів, типом варіантної актуалізованості валентності предиката та несубстанціальними характеристиками предикатів. З'ясовано типи реалізації структурних схем речень з предикатами мовлення, встановлено варіанти структурно-морфологічного їх втілення, здійснено диференціацію та класифікацію основних типових значень дієслівних речень з предикатами мовлення, а також виявлено, що явище асиметрії у синтаксичних конструкціях спостерігається у разі змістової трансформації пропозиції, за наявності детермінантів або у випадку лексичних особливостей компонентів структури.

Семантико-синтаксична природа поля умовності в сучасній українській літературній мові 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.П. Руденко; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше зроблено спробу узагальнити, систематизувати всі структурні елементи поля умовності, виділити спільні типи семантико-синтаксичних характеристик для простого та складного речення. Проведено аналіз предикатно-суб'єктної структури умовних конструкцій, а також визначено поняття "умовний синтаксичний спосіб". Охарактеризовано основні засоби вираження умовного синтаксичного способу в реченнях різних типів та визначено його відмінності від морфологічного умовного способу.

Семантико-синтаксична структура речень з чотиривалентними предикатами 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Куц; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено зв'язок категорії валентності дієслова з семантико-синтаксичною структурою елементарного речення. Установлено кількісний та якісний склад чотиривалентних дієслів. Проведено їх семантичний та словотвірний аналіз, визначено типи семантико-синтаксичної структури речень, породжених цими дієслівними предикатами, закономірності реалізації їх облігаторних і факультативних валентностей, кореляції семантичної та формально-граматичної структури елементарних двоскладних й односкладних речень з чотиривалентними дієсловами руху, преміщення та конкретної фізичної дії. Вивчено особливості поширення їх структури прислівними узгодженими та детермінантними другорядними членами речення.

Семантико-синтаксична структура речень із предикатними стійкими дієслівно-іменними сполуками в сучасній українській мові 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.Б. Гошилик; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше у вітчизняному мовознавстві здійснено спробу системного та комплексного аналізу семантико-синтаксичної структури речень з предикативними стійкими дієслівно-іменними сполуками. На матеріалі української мови досліджено реченнєвотвірну спроможність та пропозитивний потенціал неоднослівних номінацій дієслівного типу, детально висвітлено семантичні процеси ускладнення реченнєвої структури з аналітичними дієслівними предикатами, з'ясовано характер симетрії/асиметрії синтаксичної та семантичної структур породжених ними конструкцій. Розроблено семантичну класифікацію аналітичних предикатів, яку здійснено на логіко-семантичних засадах.

Семантико-синтаксична структура текстів українських замовлянь 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.А. Остроушко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 22 с. — укp.

Аннотация: Визначено, що текст - складне семантичне, структуроване за певними зразками й правилами мовне утворення, яке характеризується інформативністю, зв'язністю, цілісністю, відносною завершеністю та спрямоване на виконання певного комунікативного завдання. Вперше в українському мовознавстві розглянуто магічну функцію мови як використання мови в особливій - сакральній - сфері буття народу; на прикладі українських замовлянь показано аспекти реалізації даної мовної функції. Обгрунтовано поділ текстів українських замовлянь на однофразові й кількафразові, описано головні типи та варіанти семантико-синтаксичних структур українських заговірних текстів. Тексти українських замовлянь проаналізовано у тісному зв'язку їх структурних, семантичних, функціональних, комунікативно-прагматичних властивостей із залученням даних інших гуманітарних наук (фольклористики, філософії, релігієзнавства та ін.).

Семантико-синтаксична та комунікативна структура речень спонукальної модальності 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.В. Харченко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Визначено статус категорії спонукальної модальності, яка відображає емоційно-вольові стосунки між комунікантами, зумовлені особистісними, соціальними та ситуативними факторами. Встановлено, що спонукальна модальність може виражатися як спеціалізованими морфологічними та синтаксичними засобами, так і неспеціалізованими, функція яких у вираженні спонукання неоднакова. На підставі результатів дослідження особливостей реалізації різних типів семантико-синтаксичних структур встановлено, що вибір семантико-синтаксичної організації висловлення зумовлюється певним комплексом комунікативних завдань, ситуацією мовлення, фоновими знаннями та комунікативним статусом комунікантів. Охарактеризовано типи комунікативної структури простих речень спонукальної модальності, а також особливості комунікативної структури складнопідрядних і складносурядних спонукальних речень.

Семантико-синтаксичні параметри безособового вживання особових дієслів у сучасній українській мові 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.П. Баган; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто основні лексико-семантичні групи дієслів сучасної української мови, що можуть функціонувати як безособові. Проаналізовано зміни в їх валентному оточенні, передусім, зміни у вираженні семантичного суб'єкта, а також у кількісному та якісному складі облігаторних та напівоблігаторних компонентів. Визначено межі непрямовідмінкового та імпліцитного вираження семантичного суб'єкта у безособових реченнях. Установлено синкретичні значення форм непрямих відмінків іменників, а також з'ясовано причини імплікації семантичного суб'єкта.

Семантико-стилістична характеристика хронологічно маркованої лексики (на матеріалі української історичної прози другої половини XX століття) 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.М. Гайдученко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Здійснено семантико-стилістичний аналіз хронологічно маркованої (застарілої) лексики, засвідченої в українських історичних романах другої половини ХХ ст. З'ясовані зміни у семантичній структурі хронологічно маркованих одиниць. Здійснено аналіз семантичних зв'язків у середині тематичних груп і визначено специфіку та напрямки еволюційних процесів у семантиці застарілих лексем. Виділено основні семантичні групи архаїзмів та історизмів. Простежено достовірність співвідношення аналізованих слів з описуваним періодом. Виявлено лексеми-анахронізми. Досліджено контекстуальні особливості лексичних значень історизмів та архаїзмів, прийоми введення їх у тканину художніх творів.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net