Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Семантико-стилістичне явище гри слів в українській мові 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.Т. Тимчук; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2003. — 14 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексний аналіз явища гри слів в українській мові - з різними підвидами даного явища, на різних мовних рівнях і на матеріалі різних стильових і жанрових різновидів. Докладно описано функціонування даного явища у межах будови слова (у морфеміці та словотворенні), граматичних і лексико-граматичних категорій морфології, синтаксичних конструкцій, фразеологічних та інших стійких мовних зворотів. Уточнено й розширено класифікацію типів семантико-структурної побудови висловлень з елементами гри слів.

Семантико-стилістичний аспект субстантивації дієприкметників в українській мові 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Є. Лихошерстова; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто синтагматичні та дериваційні відношення, в які вступають субстантивовані дієприкметники, місце субстантиватів у семантичній парадигмі іменників-девербативів. Визначено, що у разі субстантивації дієприкметник набуває як типової для субстантивів сполучуваності, так і нетипового для іменників контексту. Аналіз семантичних особливостей таких дієприкметників зроблено з урахуванням їх валентнісних зв'язків і властивості займати в лексико-семантичній парадигмі іменників, мотивованих дієсловом, такі позиції, в яких реалізуються суб'єктно-результативні відношення. На підставі аналізу особливостей функціонування субстантивованих дієприкметників у різних писемних стилях української мови виявлено, що їх виникнення відбиває дві тенденції розвитку мови, - прагнення до економності знакової системи та розширення її виражальних можливостей. Показано, що відсутність одного з складників у мові як системі компенсується за рахунок одиниць іншого рівня.

Семантико-структурна та стильова характеристика фразеологізмів в українських пам'ятках XVI - XVII ст. 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.В. Черевко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вперше в українському мовознавстві грунтовно досліджено фразеологію, що засвідчена в різних за стилями українських пам'ятках XVI - XVII ст. Виявлено її багатство, визначено її джерела та шляхи формування. На базі фактичного матеріалу (понад 500 фразеологізмів) здійснено класифікацію фразеологічних одиниць в ідеографічному аспекті. Розглянуто найпродуктивніші фразеосемантичні групи, семантичні ряди та структурні моделі, які формуються на позначення фізичного та психоемоційного станів людини, її поведінки та мовної діяльності. Частково здійснено порівняльний аналіз, зафіксованих фразеологізмів з аналогічними та ідентичними фразеологічними одиницями інших слов'янських мов, простежено їх історичний розвиток, багатство використання фразеологізмів у різних стилях української мови XVI - XVII ст., визначено системні зв'язки на фразеологічному рівні.

Семантико-функціональна природа фразеологізмів у художній прозі закарпатоукраїнських письменників (40 - 90 рр. ХХ ст.) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.А. Папіш; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено фразеологічний матеріал художніх текстів закарпатоукраїнських митців у семантичному та функціональному аспектах, встановлено співвідношення узуального та оказіонального у практиці авторського мовлення письменників. Встановлено природу фразеологічних одиниць, динаміку їх змін у взаємодії з контекстом. Виявлено шляхи пристосування узуальних фразеологізмів до умов контексту та способи творення оказіональних фразем. На підставі контекстуального аналізу визначено їх функції, а також реальні та потенційні стилістичні властивості. Досліджено регіональні особливості у межах окремих фразем. Введено у науковий обіг оригінальний некодифікований фразеологічний матеріал та потенційні фразеосполуки.

Семантична структура речень із предикативами емоційного стану в сучасній українській мові 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.А. Семенюк; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено системний опис структурних і семантичних різновидів речень, організованих предикативами емоційного стану. Установлено набір семантичних ознак предикатів, виражених емоційно-статальними предикативами. Розкрито особливості денотативної ситуації емоційного стану, що знаходять мовне втілення у досліджуваних реченнях. На підставі аналізу фактичного матеріалу (картотека налічує близько 5 000 карток) виявлено засоби та способи, за допомогою яких ці особливості відображено на лінгвальному рівні. Проаналізовано оцінний компонент семантики речень з предикативами емоційного стану, охарактеризовано взаємодію дискриптивної та оцінної структур.

Семантична та словотвірна структура агентивно-професійних найменувань металургійної термінолексики 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Ф. Стаховська; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано місце укранської металургійної лексики, її агентивно-професійних найменувань у системі технічної термінології. Досліджено склад металургійних професійних назв з погляду їх походження та етапів формування української термінології. Простежено особливості семантичної структури агентивно-професійних найменувань у металургійній терміносистемі. Визначено словотвірну структуру українських найменувань на позначення металургійної професії. Надано конкретні рекомендації щодо подальшого унормування металургійної термінологічної системи, зокрема, її агетивно-професійних найменувань.

Семантична і формально-граматична структура речень із просторовими поширювачами 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / М.І. Степаненко; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2004. — 40 с. — укp.

Аннотация: Уперше в українському мовознавстві найповніше з'ясовано валентну природу речень структурної схеми S+P+Adv Ioc, зважаючи на їх формально-граматичного вираження і семантичного наповнення. Виокремлено всі чинні в сучасній українській мові диференційовані значення загальних планів змісту "місце дії", "напрям руху", "шлях руху" та мовні засоби реалізації їх у вигляді структурних моделей та субмоделей. Проаналізовано специфіку властивої їм внутрішньої системної організації, охарактеризовано лексико-семантичний склад заповнювачів предикатної, правобічної, а за необхідності - лівобічної позицій, установлено їх співвідношення та взаємодію. Визначено умови обов'язкового/факультативного функціонування у реченні просторових поширювачів. Виявлено й різнобічно інтерпретовано систему спеціальних засобів вираження в реченні локативних відношень, яку утворюють прислівники місця, відмінкові словоформи, прийменниково-іменникові форми.

Семантичне узгодження між компонентами словосполучення в українській мові 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / З.М. Денисенко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено комплексний опис смислових зв'язків слів у складі словосполучень української мови на денотативно-сигніфікативному, граматичному та конотативному рівнях семантичної структури значення їх компонентів. Досліджено розвиток вчення про семантичне узгодження у вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці. На основі відомих класифікацій сем розкрито механізм сполучуваності смислів компонентів словосполучення за допомогою повторення денотативних, категорійних, конотативних сем різного характеру. Проаналізовано різні види семантичного узгодження. Виділено й описано моделі словосполучення з семантично узгоджуваними компонентами. Проаналізовано семантичні процеси, які відбуваються під час семного варіювання значення слова. Досліджено природу утворення оксиморонних словосполучень і категорійні семні зв'язки під час транспозиції в іншу частину мови одного з компонентів словосполучення й особливості конотативного семантичного узгодження.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net