Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Семантичний та текстотворчий потенціал лінгвокультурем в українському поетичному мовленні 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.В. Шевченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено семантичний та текстотвірний потенціал лінгвокультурем в українському поетичному мовленні на підставі матеріалів поетичних текстів українських авторів ХХ ст. Виявлено семантико-стилістичні особливості лінгвокультурем, що складають смислову основу національно-словесного художнього образу (НСХО). Розглянуто смислову структуру тексту через проекцію НСХО на контекст. НСХО визначено як комплексну текстову одиницю пресупозитивного характеру, що разом з іншими компонентами змістової структури тексту забезпечує його інформативність і цілісність, формує його потенціал. Доведено можливість створення за участю генетично і типологічно різнорідних лінгвокультурем - етноміфологем та ПТ-номінацій двох різновидів НСХО: національно-специфічних і національно-забарвлених. Розглянуто НСХО в системі національно-культурних асоціацій та в контексті міжкультурної взаємодії. Досліджено механізм інформативно-змістового варіювання питомих і запозичених лінгвокультурем у складі НСХО, детермінованого взаємодією внутрішнього та зовнішнього контекстів поетичного твору.

Семантичні відношення в українській науково-технічній термінології 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.В. Михайлова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено семантичні відношення в українській науково-технічній термінології (УНТТ) на матеріалі словників, виданих у 90-ті рр. XX - на початку XXI ст. Уточнено деякі загальнолінгвістичні поняття ("семантика терміна", "полісемічні відношення", "синонімічні відношення", "антонімічні відношення", "омонімія у термінології"). Вперше у вітчизняному мовознавстві семантичні відношення в УНТТ на сучасному етапі досліджено у порівнянні з такими ж відношеннями у загальновживаній мові. Уведено до наукового обігу поняття "омонімічна група у термінології", "термінологічне синонімічне об'єднання", "термінологічна антонімічна пара". Описано регулярні моделі термінологічної багатозначності, подано структурно-семантичну характеристику термінів полісемантів, омонімічних груп, синонімічних об'єднань, антонімічних пар на матеріалі науково-технічної термінології. Виявлено співвідношення семантичних розрядів і полісемії, омонімії, синонімії та анатомії в УНТТ. Проаналізовано особливості відображення семантичних відношень між українськими науково-технічними термінами у термінологічних і загальномовних словниках 90-х рр. XX - початку XXI ст. різного типу. Наведено рекомендації щодо подальшого зменшення кількості полісемічних і синонімічних термінів науково-технічної галузі знання.

Семантичні особливості народних географічних термінів Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.В. Громко; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено умови формування географічних термінів (ГТ) і природу їх семантики у зв'язку з позамовними чинниками, а також паралелями з інших говірок та мов. З'ясовано семний склад ГТ та охарактеризовано їх відповідно до будь-яких лексико-семантичних груп (ЛСГ). На основі семантичного аналізу виявлено загальновживані, діалектні та специфічні для окремих говірок ГТ, а також їх значення. Проаналізовано явище семантичних переходів і зрушень у межах однієї чи кількох ЛСГ досліджуваних лексем. Встановлено ареальне поширення окремих ГТ із специфічною щодо української мови семантикою.

Семантичні параметри функціонування перформативних речень у сучасній українській мові 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Ю.Г. Твердохліб; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі результатів вивчення значного фактичного матеріалу з'ясовано співвідношення між значенням перформативного речення та його ілокутивною силою (ілокутивним актом, що виявляється за допомогою речення). Розглянуто перформативні дієслова як необхідний компонент структури даного речення, які згруповано відповідно до мети, що ставить мовець, презентуючи ілокутивний акт. Запропоновано таксономію перформативних дієслів. Згідно з підсумками аналізу функціонування перформативних речень з модальними словами доведено, що функція модальних слів у семантичній структурі перформативів зумовлюється типом ілокутивного акту, їх сполучуваністю з певним класом перформативних дієслів і характером взаємодії значення речення з певними мовними принципами.

Середньонаддніпрянський діалект. Фонологія і фонетика 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Г.І. Мартинова; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2004. — 40 с.: рис. — укp.

Аннотация: Здійснено повний опис фонологічної та фонетичної систем середньонаддніпрянського говору, виділено його специфічні риси та їх ареали за АУМ та результатами регіонального картографування. Проведено внутрішню диференціацію досліджуваного континууму, удосконалено його ареалогічну характеристику. На підставі послідовного застосування принципів фонологічного моделювання, його утвердження на матеріалі великої кількості говірок та збагачення лінгвогеографічним аспектом виявлено явища, раніше не зафіксовані іншими дослідниками, виділено типові риси середньонаддніпрянського говору та особливості, які характеризують його периферійні зони. За допомогою методики картографування та рекартографування діалектних явищ на бланківках різного масштабу визначено ареал середньонаддніпрянського говору, з'ясовано його релевантні риси та ареальне членування. У науковий обіг введено новий достовірний та значний за обсягом емпіричний матеріал, який рекомендовано використовувати для подальших діалектологічних студій та укладання Української діалектної фонотеки та текстотеки.

Середньонаддніпрянсько-степове діалектне порубіжжя у світлі ізоглос 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.В. Щербина; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 23 с. — укp.

Аннотация: Досліджено середньонаддніпрянсько-степову діалектну межу, ареальну стратиграфію та наведено системний опис назв одягу, взуття, головних уборів та прикрас у говірках середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя. Проаналізовано репертуар, структурну організацію номенів у межах парадигм, виділено тематичні та лексико-семантичні групи як основні типи угруповань лексики. На підставі карт "Атласу лексики на позначення одягу, взуття, головних уборів і прикрас у говірках середньонаддніпрянсько-степового зарубіжжя" (175 карт з коментарями) виявлено внутрішню диференціацію досліджуваного континууму. Окремі зони та групи говірок виділено на підставі відмінностей у репертуарі й особливостях лексичного вираження маніфестантів аналізованих сем, співвідношення інноваційних та архаїчних назв, семантичної спеціалізації, варіативності фонетичної структури лексичних одиниць.

Символізація значення слова в українському фольклорному мовленні (на матеріалі фауноназв у казках, піснях і пареміях) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / З.С. Василько; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: За допомогою картотеки прислів'їв, казок і пісень, укладеної за матеріалами академічних видань проаналізовано тематичну групу лексики на позначення реалій фауни. На матеріалах фольклорних текстів різного жанру проведено перше комплексне дослідження тематичної групи фаунолексем щодо формування у них символічного компонента значення слова, здійснено спробу ідеографічного опису даних лексем української мови, наведено їх етноконцептуальні моделі. Простежено тенденції розвитку лексичної системи мови взагалі, зважаючи на місце у ній даних мовних одиниць. Доведено, що національномовна картина світу, якою вона є в українських піснях, казках, прислів'ях, відтворює мовний, мовленнєво-творчий та світоглядний образ народу. Встановлено, що фольклорні контексти чи не найбільшою мірою увиразнюють загальну структуру значення слова, яке на численних прикладах фаунолексем універсалізується у тріаді слово (побутова назва) - образ (метафоризована назва) - символ (етнокультурна назва).

Синкретизм у системі частин мови 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.Г. Данилюк; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано різнорівневі вияви синкретизму на рівні частин мови. Уточнено зміст традиційного тлумачення синкретизму, до сфери якого включаються процеси омонімії та контамінації. Обгрунтовано типологію рівнів синкретизму, встановлено причини виникнення синкретичних явищ. Наведено класифікацію синкретичних одиниць. Висвітлено проблеми класифікації частин мови та основних напрямів її розв'язання, обгрунтовано чотирикомпонентну та гетерогенну класифікацію, на підставі якої з використанням словникової бази даних побудовано моделі синкретичних одиниць, визначено їх кількісну репрезентативність. Окреслено польову структуру іменника, дієслова, прикметника та прислівника. Інструментом та результатом дослідження постала електронна база укранської лексики з детальним маркуванням специфіки синкретизму на формальному рівні для кожної словникової одиниці.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net