Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Синкретичні типи підрядності в системі складного речення 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.Г. Зарицька; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему синкретизму складнопідрядного речення, зокрема прислівно-присубстантивного типу з синкретичними атрибутивно-об'єктними та атрибутивно-доказовими відношеннями між частинами на матеріалі сучасної української літературної мови. Виявлено структурно-семантичні особливості даних конструкцій з послідовним обгрунтуванням умов їх виникнення та функціонування. Визначено зміст понять атрибутивно-з'ясувальний та атрибутивно-локативний синкретизм. Встановлено статус синкретичних складнопідрядних одиниць у межах структурно-семантичної класифікації, їх місце серед інших складнопідрядних конструкцій. Проаналізовано функціональний потенціал категорії атрибутивності: диференційоване ядро, напівпериферію, власне периферію. З'ясовано парадигму локативних форм, серед яких виділено статистичні, динамічні, контактні та дистантні. Розглянуто концептуальні засади функціональної граматики, основні підходи та принципи класифікації синкретичних присубстантивно-атрибутивних складнопідрядних речень на матеріалі сучасної української літературної мови. Проведено розмежування синкретизму, трансформації, транспозиції, перехідності, інтеграції, деривації, міжкатегорійної омонімії та багатозначності.

Синонімія словотворчих афіксів 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.А. Івасишина; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвяченно дослідженю синонімії словотворчих суфіксів та префіксів у сучасній українській мові в межах іменникового, прикметникового та дієслівного словотвору. У роботі визначено теоретичні засади словотвірної синонімії, принципи встановлення синонімічних відношень між словотворчими афіксами, окреслено межі синонімічних рядів, утворених словотворчими суфіксами та префіксами, встановлено особливості вияву синонімії спільно- та різнокореневих дериватів, основні закономірності формування синонімічних зв'язків між похідними одиницями різної чистиномовної належності.

Синтагматична парадигматика категорії числа морфологічно недостатніх іменників 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / А.О. Колесников; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто моделі синтагматичної компенсації морфологічної недостатності щодо граматичної категорії числа іменників сучасної української мови (незмінюваних іменників та іменників у формі pluralia tantum) на позначення обчислювальних предметів. Встановлено моделі синтагматичної парадигматики, які компенсують флективну недостатність форм іменників, уточнено лінгвістичні дані про граматичні властивості слова та необхідні засоби граматичної індексації в лексикографічній розробці даних іменників. Висвітлено лінгвістичні уявлення про взаємодію лексичного та граматичного в слові, а також лексичні типи некомплектних морфологічно недостатніх форм іменників української мови у передачі значень граматичної категорії числа.

Синтаксична структура речень з числівниковим компонентом у сучасній українській мові 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.М. Попович; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено статус числівникових компонентів у різних позиціях формально-граматичної та семантико-синтаксичної структури речення. Встановлено семантичні різновиди предикатів кількості та суб'єктів кількісної ознаки. Виокремлено двоскладні речення з числівниковим складеним присудком і родовим підмета. Розмежовано генетично первинне та функціонально первинне і вторинне вживання числівників. Досліджено числівникові компоненти у взаємозв'язку їх семантико-синтаксичних і формально-синтаксичних функцій. Внаслідок цього змінено межі між двоскладними та односкладними реченнями, перекласифіковано деякі типи односкладних синтаксичних одиниць.

Синтаксична транспозиція відмінкових форм (на матеріалі іменникових форм родового відмінка) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / А.С. Джура; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено різновиди синтаксичної транспозиції відмінкових форм іменника, граматичний статус родового відмінка як типового відмінка транспозиції, його первинні й вторинні семантико-синтаксичні та формально-синтаксичні функції у реченні й словосполученні, а також валентну та невалентну сполучуваність родового відмінка. З'ясовано характер синтаксичної ад'єктивації, адвербіалізації та вербалізації родового відмінка, його внутрішньовідмінкової синтаксичної транспозиції.

Синтаксичні категорії речення 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / М.В. Мірченко; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2002. — 36 с. — укp.

Аннотация: Комплексно досліджено систему та структуру синтаксичних категорій речення. Обгрунтовано функціональне розмежування синтаксичних реченнєвих категорій як трьох сукупностей (семантико-синтаксичної, формально-синтаксичної та комунікативної) та особливості їх репрезентації у синтаксичній системі сучасної української мови. У внутрішній структурі різновидів реченнєвих синтаксичних категорій розрізнено за традиційними ознаками чотири категорійні одиниці: надкатегорію, членовану на підкатегорії, які у свою чергу складаються з категорій або грамем; підкатегорію, підпорядковану надкатегорії; категорію, безпосередньо підпорядковану підкатегорії або репрезентовану в самодостатньому окремому вияві; грамему, як мінімальну, не членовану категорійну одиницю, що безпосередньо підпорядкована категорії або підкатегорії. На базі аналізованих різновидів синтаксичних категорій кваліфіковано речення як мовну структурну схему та як речення-висловлення. Застосовано методику дефініційного аналізу, за якого кожній з вирізнених семантико-синтаксичних, формально-синтаксичних і комунікативних надкатегорій, підкатегорій, категорій інграмем надано визначення з акцентом на їх внутрішні та зовнішні рангові співвідношення.

Синтаксичні функції синсемантичних дієслів 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.М. Прокопенко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексне дослідження синтаксичних функцій дієслів з послабленою семантикою, які запропоновано назвати синсемантичними. З'ясовано мовну природу синсемантії як лексико-граматичного явища, проведено класифікацію синсемантичних дієслів, визначено їх типологічні семантико-синтаксичні ознаки. Синсемантичні дієслова поділено на певні лексико-семантичні групи, а саме: дейктичні, які у своїй значеннєвій структурі містять лише вказівку на процес; фазові (процесуальна сема комбінується з семами початку, продовження, розгортання та завершення дії); кваліфікативної (семантична структура містить виразні стилістично марковані оцінно-кваліфікативні семи). Здійснено дистрибутивний аналіз синсемантичних дієслів, зважаючи на розроблені синтаксичні і семантичні матриці функціонування відповідних предикатів, виділено мінімальні структурні типи речень з синсемантичними дієслівними одниницями у ролі предикатів та проаналізовано їх морфо-синтаксичні реалізації. Установлено, що основними синтаксичними функціями досліджених дієслів є компенсаційна, модифікаційна та кваліфікативна, які вони виконують у структурі речення.

Синтаксичні функції фразеологічних одиниць у структурі речення 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.В. Розгон; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано функціонування фразеологічних одиниць як засобів вторинної номінації української мови у простому двоскладному реченні. Досліджено здатність різних структурних моделей та певних лексико-граматичних груп фразеологізмів вступати у семантичні відношення з іншими компонентами синтаксичної конструкції і всім компонентним складом виконувати роль відповідного члена речення. Уточнено функціональну співвіднесеність фразем і лексем. З'ясовано, що фразеологізми, співвідносні з певним лексико-граматичним класом, можуть реалізувати, проте дещо обмежено, характерні для нього граматичні категорії. З'ясовано закономірності, що визначають специфіку фразем як головних, так і другорядних членів двоскладного речення. Досліджено синтаксично автономну позицію фразем звертань, вставних і вставлених конструкцій.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net