Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Система дериваційних засобів сучасної науково-технічної термінології (когнітивно-номінативний аспект) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.Ф. Ракшанова; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено когнітивно-номінативний аспект термодериватів науково-технічної термінології, що базуються на принципі пріоритетності поняттєво-концептуального та предметно-практичного складника термінологічної деривації. Здійснено системне й цілісне дослідження дериваційних процесів у сучасній природничій і технічній терміносистемах. Виявлено специфіку термінологічної деривації у науково-технічній сфері, зокрема з'ясовано когнітивно-інформаційну природу терміна. Доведено роль словотвору в оптимізації професійного спілкування, показано роль дериватології у розвиткові інформаційно-мовної культури суспільства.

Система конфіксального творення іменників в українській мові ХІХ - ХХ ст. 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.В. Воропай; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2001. — 22 с. — укp.

Аннотация: Виявлено склад конфіксальних іменників у сучасній українській мові та їх словотвірну структуру. З'ясовано словотвірну семантику конфіксальних іменникових деривативів. Досліджено дистрибуцію конфіксів в окремих словотвірно-семантичних полях. Розглянуто специфіку функціонування конфіксів (функціональне навантаження, активність використання з метою вираження будь-якого значення, семантичну орієнтацію під час творення слів певних лексико-словотвірних груп). Охарактеризовано структурно-семантичні зв'язки між конфіксальними похідними. Проаналізовано тенденції розвитку сучасної конфіксальної іменникової системи.

Система і структура функціонально-семантичних полів темпоральності в сучасній українській літературній мові. Функціонально-ономасіологічний аспект 1998

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / О.І. Бондар; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 1998. — 32 с. — укp.

Аннотация: У дисертації на матеріалі сучасної української літературної мови проводиться двоетапний аналіз темпоральних відношень від функцій (значень) темпоральності та їх диференційних семантичних ознак (ономасіологічний аналіз) до синтезу об'єктів через аналіз взаємодії, взаємозв'язків між елементами системи і структури темпоральних відношень (власне функціональний аналіз). Побудована гіпотетико-дедуктивна модель темпоральних відношень перевіряється практикою мовлення, і на цій підставі виділяються темпоральні функціонально-семантичні поля, субполя та зони й описуються морфологічні, синтаксичні, лексико-семантичні та словотвірні засоби їх вираження. Детально аналізуються первинні, перехідні і вторинні темпоральні функції мовних одиниць у відповідних категоріальних ситуаціях. Доводиться, що реальний час в українській мові виражається функціонально-семантичними полями аспектуальності, часової локалізованості, дейксисної темпоральності, таксису та датування.

Система іменника в українській літературній мові ХVІІ ст. (на матеріалі "Синопсису") 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.В. Абраїмова; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено аналізу системи іменника в літописній пам'ятці XVII ст. "Синопсисі" в контексті української літературної мови XVII ст. Застосовано новий комплексний метод визначення мовної належності "Синопсису", який грунтується на дослідженні дериваційно-граматичної системи іменника в літописі: лексико-граматичних та граматичних категорій, систем словозміни і словотворення іменника. Виявлено як архаїчні, так і нові форми іменників у пам'ятці. Встановлено, що мова "Синопсису" є літературною церковнослов'янською мовою в слов'яноукраїнському варіанті.

Систематологічний та культурологічний аспекти номінації посуду в сучасній українській мові (на матеріалі назв реалій побутово-виробничого призначення) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.Ю. Малюк; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено становлення назв посуду сучасної української мови як лексичної парадигми на основі структурно-семантичного аналізу з розрізненням семеми як сукупності сем, лексичної парадигми, визначеної як предметно-тематична група, лексико-семантичної системи мови - як підмакроструктури назв посуду. Систематологічний аспект доповнено культурологічним, з виявленням особливостей національної коннотації. У процесі переходу досліджуваних лексем із повсякденно-побутової сфери у виробничу зменшуються випадки метонімічних утворень і збільшується кількість функціональних і метафоричних переносів. На підставі аналізу номенклатури посуду доведено зближення ряду назв з етнографізмами. Досліджувана підмакроструктура супроводжується процесами гіпонімії та аналогії у семантиці найменувань.

Системність, динаміка, кодифікація слів з міжнародними кореневими компонентами в сучасній українській мові 2006

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / І.М. Кочан; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2006. — 39 с. — укp.

Аннотация: Здійснено дослідження слів з міжнародними компонентами у сучасній літературній мові за даними лексикографічних праць, що було наведено протягом XX ст. Виявлено їх системну організацію (парадигматику та синтагматику), зміст і форму, кількісну й якісну динаміку, різні способи утворення, абсолютну та відносну кодифікованість. Проведено систематизацію слів з міжнародними кореневими компонентами (МКК) за формою та змістом. Розглянуто класи термінів з міжнародними терміноелементами, що можуть стояти у препозиції, постпозиції або вживатися у пре- та постпозиції. Проаналізовано кількісну й якісну динаміку таких слів за словниками різних типів і років видання, зміну (розширення чи звуження) семантичної структури ряду термінів, а також їх співвіднесеність з термінологічними полями та лексико-семантичними групами, парадигматику та синтагматику. З'ясовано статус компонента у кожному конкретному випадку. Розглянуто творення таких слів в українській мові, досліджено проблему їх кодифікації. Диференційовано поняття компонент і терміноелемент. Продемонстровано модифікацію основ і зміну статусу компонента.

Склад та комунікативні функції вторинних часток 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.В. Бондаренко; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше в українському мовознавстві досліджено процеси проходження та функціонування вторинних часток української мови. З'ясовано механізми виникнення міжчастинкомовної омонімії (прислівник - частка, займенник - частка, дієслово - частка, сполучник - частка, вигук - частка). Проаналізовано багаточленні омонімічні ряди: дієслово - модальне слово - частка (може, мовляв, було, бува), дієслово - сполучник - модальне слово - частка (мов, мовби, мовбито), займенник - сполучник - частка (що). Уперше в українському мовознавстві на грунті синтаксичних одиниць української мови здійснено комплексний функціонально-синтаксичний аналіз вторинних часток. Визначено критерії розмежування часток і модальних слів. Запропоновано робочу класифікацію та лінгвістичну кваліфікацію лексем подібного типу.

Склад, статус і структура семантичного об'єднання слів зі значенням "характер поверхні" у сучасній українській мові 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Д. Іванова; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглядаються теоретичні й практичні проблеми опису лексико-семантичної системи, зокрема її окремий фрагмент. Детально характеризуються семеми в межах семантичного мікрополя зі значенням "характер поверхні". Аналіз семантичної структури слова, опис семем, різноманітних зв'язків між семемами, встановлення їх ієрархії, побудова моделі семантичних відношень є методологічною основою при дослідженні характеристик лексико-семантичної системи.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net