Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Складнопідрядні просторово-ототожнювальні речення в сучасній українській мові 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.В. Арделян; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено системний різнорівневий аналіз просторово-ототожнювальних речень, описано особливості їх формальної та семантичної організації. Виявлено коло корелятів та їх функціональних аналогів, зроблено висновок про обов'язковість позиції зазначених компонентів у структурі речення - незалежно від її заміщеності або незаміщеності. Доведено, що позиція просторового корелята зумовлюється валентністю предикатів буття, місцезнаходження в просторі й руху в головній частині речень; здійснено детальний опис відповідних предикатних лексем та їх різноманітних аналогів. Досліджено семантичну однотипність лексем у конструкціях із наявним корелятом і в тих реченнях, де він опущений. На підставі аналізу типових різновидів, а також тих, зміст яких суперечить схемній семантиці, висвітлено важливу роль у формуванні складного речення його синтаксичної форми та організованої взаємодії змістів головної та підрядної частин.

Складні конструкції з сурядністю і підрядністю в сучасній українській мові 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.В. Давнюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено формально-граматичну та семантико-синтаксичну структури складних конструкцій з сурядністю та підрядністю. З'ясовано місце цих конструкцій в системі складних багатокомпонентних речень, їх зв'язок зі словосполученням, простим ускладненим реченням, складним елементарним реченням, іншими типами складних багатокомпонентних структур. Встановлено й описано конструктивні ознаки складних конструкцій з сурядністю та підрядністю. Вивчення цих речень здійснено у формально-синтаксичному та семантичному аспектах. За формально-синтаксичними ознаками встановлено та проаналізовано дев'ять різновидів даної моделі, розглянуто внутрішню будову предикативних компонентів. Досліджено використання складних конструкцій з сурядністю та підрядністю за різних функціональних стилів. З'ясовано причини відповідності/невідповідності складних конструкцій з сурядністю та підрядністю у формально-граматичному та семантичному аспектах. Встановлено роль сполучних засобів у вираженні семантико-синтаксичних відношень між предикативними частинами, а також центральні та периферійні ієрархічні семантико-синтаксичні відношення.

Складні номінативні одиниці в структурі займенниково-співвідносних ототожнювальних речень 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Нітенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Здійснено системний різнорівневий аналіз складних номінативних одиниць "те + підрядна частина" в структурі займенниково-співвідносних ототожнювальних речень, описано особливості їх формальної та семантичної організації. Розкрито роль лексико-семантичного наповнення підрядної частини у складі номінативних блоків із корелятом те, передусім у контексті предикатних лексем, у формуванні значення цих складних номінантів та особливостей їх функціонування, детально описано такі лексеми. Охарактеризовано номінативні можливості блоків, зазначено можливість їх використання в якості назв подій, предметів, істот, місця. Показано залежність явища асиметрії ототожнювальних речень від функції номінативних блоків у їх складі, описано умови трансформації та руйнування блоків у структурі таких конструкцій. Виявлено чинники, які зумовлюють здійснюваний мовцем вибір на користь номінативного блоку, встановлено стильову приналежність конструкцій, що містять блоки "те + підрядна частина".

Слова і лексикалізовані сполуки із займенниковим компонентом що в українській мові 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.В. Скриник; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексне дослідження семантичної, морфологічної та дериваційної структури слів і лексикалізованих сполук з займенниковим компонентом що. Установлено його статус у складі різнотипних похідних. Проаналізовано місце та роль цього компонента у змістовій і формальній організації іменників, прикметників, прислівників, займенникових слів, дієслів, прийменників, сполучників, часток, вигуків і тих одиниць, які не виявляють ознак певних частин мови чи їх аналогів. З'ясовано, що основна особливість займенникового компонента що полягає у його поліфункціональності та великих дериваційних можливостях, а саме: як дериваційний засіб цей компонент пронизує морфеми, слова, лексикалізовані сполуки, фразеологізми, словосполучення та речення.

Словесна поетика Лесі Українки (поетизація семантики кольору) 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Лариса Василівна Шулінова; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1999.

Аннотация:

Слово в поетичних контекстах Тараса Шевченка: усно-традиційні витоки 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Ю.Б. Дядищева-Росовецька; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено лінгвостилістичному дослідженню поетичного слова та слововживання у творчості Т.Шевченка в їх усно-традиційних витоках та художньо-естетичному осмисленні. На матеріалі морфосемантичних полів на позначення центральних понять загальнолюдської системи цінностей (сім'ї, житла, Батьківщини, моралі, гармонії, безпеки) - слів, об'єднаних навколо архілексем "хата", "Бог"/бог", "тихий". Зроблено спробу лінгвостилістичного вивчення поетичної мови Т.Шевченка в порівнянні з відповідними компонентами у фольклорі (на матеріалі антологій українських народних пісень - ліричних і весільних). Доповнено переліки прямих і символічних значень, поданих у "Словнику мови Шевченка". Висвітлено явище паралельної трансформації у поезії Т.Шевченка та народній, розглянуто генетично споріднені стилістичні конструкції, феномен індивідуального творення поетом усталених стилістичних конструкцій за зразком уснопоетичних, яке, відносно відповідних процесів у фольклорі, має типологічний характер.

Слово як семантико-функціональна одиниця в структурі української проповіді 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.Г. Павлова; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Уперше в українському мовознавстві системно й комплексно досліджено лексико-семантичну структуру церковних промов. Виокремлено лексичні засоби, найважливіші для тексту проповіді, передусім конфесійні терміни та термінологічні сполуки. Охарактеризовано їх текстотвірні властивості, установлено семантико-функціональні особливості лексичної антонімії, синонімії, полісемії. Проаналізовано специфіку вияву загальномовних і контекстуальних синтагматичних зв'язків слова у мові проповідей. Виявлено функціональні можливості перифраз, охарактеризовано їх внутрішню будову та зовнішньоструктурну організацію. Ідентифіковано найуживаніші у церковних промовах символи, з'ясовано їх семантико-функціональну специфікацію й обгрунтовано значення фонової інформації та вертикального контексту для розуміння змісту символічного слова.

Словозміна іменника в говірках центральнополісько-середньонаддніпрянської суміжності 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.В. Рябець; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена системному описові словозміни іменника говірок перехідної між північним та південно-східним наріччями діалектної зони. У дисертації створено модель опису діалектної субстантивної словозміни з урахуванням морфонологічних типів основи; досліджено тенденції розподілу іменників за словозмінними типами, з'ясовано характер словозміни перехідної середньонаддніпрянсько-поліської зони. Систематизація й аналіз зібраного матеріалу дозволили змоделювати для досліджуваних говірок інваріант словозміни іменників, який охоплює 25 типів та 3 граматикатикалізовані парадигми. Розподіл іменників за словозмінними типами в різних говірках може бути використаний як релевантна ознака типології говірок.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net