Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Словотворчий потенціал однинних іменників у сучасній українській мові 2004

Источник: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.Б. Мартинова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вперше в україністиці встановлено словотворчий потенціал класу однинних іменників у їх повному обсязі. Визначено словотворчий потенціал кожного лексико-граматичного розряду сингулятивів - абстрактиних, речовинних та збірних назв. Укладено типові словотвірні парадигми всіх лексико-граматичних розрядів сингулятивів, а також узагальнено словотвірну парадигму однинних іменників. Виявлено основні напрями дериваційних процесів на базі іменників singularia tantum у сучасній українській мові. Досліджено і описано структурну і семантичну типологію десубстантивів: іменників з предметними та модифікаційними значеннями, відносних та якісних прикметників, дієслів, прислівників. Встановлено інвентар словотвірних категорій і словотвірних типів, які діять у відіменниковому словотворі. Зроблено прогнозуючі висновки щодо мовних реалізацій словотворчих можливостей однинних іменників в українській мові.

Словотвір апелятивних іменників у північнолемківських говірках української мови 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.В. Шумицька; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено основні дериваційні риси та закономірності лемківського діалекту в межах словотвірної системи іменника на основі словотвірного аналізу апелятивних іменників. У процесі вивчення аналізованих деривативів з погляду їх словотвірної структури встановлено зв'язок словотвірної бази похідного слова з форматом, визначено типи, розряди, категорії в системі апелятивів.

Словотвірна категоризація суб'єктивної оцінки в сучасній українській мові 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.Б. Шутак; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено основні види суб'єктивної оцінки, функції суфіксів-модифікаторів - виразників суб'єктивної позитивної оцінки, розмежовано суфікси-модифікатори і суфікси-транспозитори з негативнооцінними значеннями. Проаналізовано процеси словотвірної категоризації раціональної оцінки, визначено параметри суфіксального вираження раціонально-емоційної та емоційної оцінки, досліджено словотвірну омонімію як засіб творення оцінних лексем. Обгрунтовано синкретичну природу оцінного значення іменних префіксів, визначено потенціал осново- та словоскладання у творенні негативнооцінних лексем.

Словотвірна синонімія і словотвірна варіантність прикметників української мови 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.Т. Вербовська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Комплексно досліджено прикметникові словотвірні синоніми та варіанти в українських писемних джерелах ХІ - ХХ ст. Виявлено дериваційні синонімні та варіантні пари (ряди), класифіковані за словотвірними значеннями, твірними базами та словотворчими засобами, на основі яких визначено на моделі прикметникової дериваційної синонімії та варіантності. Структурно-семантичний аналіз словотвірних синонімів і варіантів нової української мови поєднано з їх функціональною характеристикою відповідно до сучасної літературної мовної форми. Завдяки грунтовному різнобічному аналізу встановлено можливі причини виникнення дериваційної синонімії та варіантності як явища, причини появи конкретних словотвірних синонімних та варіантних пар (рядів) на різних часових зрізах.

Словотвірні категорії іменника 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / В.П. Олексенко; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2002. — 36 с. — укp.

Аннотация: На синтаксичних засадах виокремлено словотвірні категорії іменника, визначено їх ієрархію, особливості словотвірної категоризації семантико-синтаксичних функцій непредикатних компонентів, значень супровідних предикатів та граматично опредметнених значень предикатів дії та предикатів якісного стану, потенціал слотворчих суфіксів і зв'язки між ними в межах кожної словотвірної категорії. Розмежовано словотвірні категорії кількісного, кількісно-експресивного й експресивно-оцінного характеру, а також словотвірні категорії локатива непредикатного типу та локатива-універбатива. Доведено, що формування словотвірних категорій відбувається відповідно до чинних словотвірних моделей і за допомогою наявних у мові словотворчих засобів. Встановлено, що основою міжкатегорійної взаємодії похідних іменників є вмотивованість їх формально-граматичної структури семантично-елементарними реченнями з дієслівними предикатами дії та стану, а також поліфункціональність дериваційних афіксів, які оформляють іменники, що належать до різних словотвірних категорій. Визначено словотвірні типи всіх словотвірних категорій похідних іменників, систематизовано словотворчі суфікси, префікси та конфікси на категорійній основі.

Соціально зумовлені інновації в ономастиконі Закарпаття кінця ХХ- початку ХХІ ст. 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.І. Романюк; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2005. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено суспільно вмотивовані зміни у закарпатоукраїнському ономастиконі кінця ХХ - початку ХХІ ст. Розглянуто характер впливу церкви, моди, традицій та законодавства на зміни у сфері закарпатоукраїнської онімії. Проаналізовано основні принципи номінації у сфері сучасного українського ономастикону Закарпаття. Досліджено специфіку впливу соціальних чинників на різні субсистеми закарпатоукраїнського ономастикону кінця ХХ - початку ХХІ ст. Розроблено пропозиції щодо підвищення мовної культури новітніх українських власних назв.

Соціальні категорії модусу в сучасній українській мові 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.М. Телеки; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т філол.. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше в українському мовознавстві на матеріалі епістолярного тексту виконано цілісне дослідження з категорійної граматики, в якому виокремлено соціальні категорії та різновиди модусу, визначено їх функціонування в семантико-синтаксичній структурі висловлення. Обгрунтовано лінгвосемантичні, прагмалінгвістичні, соціолінгвістичні параметри, які зумовлюють особливості функціонування соціальних категорій модусу та встановлено ієрархію засобів їх вираження.

Специфіка антропонімів у химерній прозі (на матеріалі творчості В.Г.Дрозда) 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.Д. Шестопалова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено антропонімний простір творів В.Г.Дрозда, описано основні функції оніма та специфіку зв'язку з апелятивними позначеннями особи (контекстуальна антропонімія) в художній спадщині письменника. Відзначено, що власна назва, на основі лексико-стилістичної виразовості, послаблює номінативну функцію, набуваючи оцінно-характеристичних, експресивно-виразових, інформативних, образотвірних функцій. Проаналізовано антропонімію В.Г.Дрозда, яка побудована за зразком реального сільського антропонімікону, а також онімію творів письменника як художньо мотивовану, контрастну, символічну та навіяну традиціями химерної прози. Визначено сміхову, бурлескно-травестійну лінію у творах автора на основі химерності оніма, акцентовано увагу на суто національній самобутності характеру персонажа. Доведено, що введення реальних антропомоделей у фантасмагоричну площину твору є одним з найголовніших ономастичних факторів ідіостилю В.Г.Дрозда.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net