Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Спільний компонент складного речення в сучасній українській мові 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.Я. Лаврінець; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено формально-граматичні, семантико-синтаксичні та стилістичні особливості спільного компонента складного речення. Висвітлено специфіку структурної й семантичної організації складного речення зі спільним компонентом. Розкрито термінологічний зміст поняття "спільний компонент". Визначено семантико-граматичні передумови та шляхи формування речень зі спільним компонентом. На підставі переосмислених мовознавчих понять ("спільний компонент", "злите речення", "речення з однорідними членами", "неповне речення") розкрито взаємозв'язок злитих речень, речень з однорідними членами, складносурядних речень модифікованої моделі, багатокомпонентних складних речень із сурядністю та підрядністю як синтаксичних одиниць, у межах яких функціонує спільний компонент. Проаналізовано структурні зв'язки речень зі спільним компонентом та речень із повторюваними компонентами. Визначено синтаксичний статус речень зі спільним компонентом. Описано особливості членування багатокомпонентного складного речення зі спільною предикативною частиною та механізм реалізації ним певної структурної схеми.

Становлення й розвиток терміносистеми художнього розпису в українській мові 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Ю.Й. Рисіч; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Відтворено поетапне формування та розвиток термінології мистецтва художнього розпису, укладено її періодизацію. Визначено сукупність екстралінгвістичних чинників, що зумовили становлення терміносистеми, зокрема в площині релігійних, торговельно-економічних, культурно-політичних зв'язків українського та інших народів в аспекті розвитку науки й техніки розпису. Доведено, що системність, якої досягло мистецтво художнього розпису на позамовному рівні, визначає внутрішньомовну його організованість. Специфічні риси терміносистеми художнього розпису як конкретно галузевої у складі української національної термінології висвітлено через з'ясування лексико-семантичних, словотвірних, граматичних особливостей її структурної організації, виявлення спектра семантико-парадигматичних зв'язків між її складниками, функціонально-стилістичного потенціалу термінів.

Становлення норм вимови приголосних української літературної мови у ІІ половині ХІХ - на початку ХХ століття 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Олена Павлівна Шонц; Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2000.

Аннотация:

Становлення публіцистичного стилю української мови на Буковині в кінці ХІХ - на початку ХХ століття 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Р.В. Бродська; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франків., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено зразки буковинської публіцистики кінця ХІХ - початку ХХ ст. Виявлено та проаналізовано розвиток української публіцистики у краї, розглянуто процес її становлення на Буковині, встановлено зв'язок з народнопоетичною традицією та розвитком публіцистики на інших українських землях. Визначено роль газети "Буковина" в загальноукраїнській боротьбі за єдину літературну мову, функціональне багатство та чистоту. На підставі аналізу мовного матеріалу встановлено критерії авторитетності буковинської публіцистики, висвітлено її роль як еталона в процесі вироблення норм літературної мови, проаналізовано динаміку виражальних ресурсів (лексики та фразеології) публицистичного стилю дослідженого періоду.

Становлення сучасної української термінологічної системи автомобілебудування та ремонту транспортних засобів 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.В. Нікуліна; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено процеси становлення та особливості формування сучасної української автомобільної терміносистеми. Уточнено теоретичні аспекти понять термін, термінологія, номенклатура. Здійснено тематичну класифікацію термінів, визначено структуру термінологічного поля автомобільної термінолексики та засоби його репрезентування в українській мові. Встановлено продуктивні словотвірні моделі автомобільних термінів, з'ясовано особливості номінації наукових понять автомобілебудування та ремонту транспортних засобів. Вивчено парадигматичні відношення у системі терміноодиниць (явища синонімії, антонімії, полісемії) та охарактеризовано провідні тенденції розвитку української автомобільної термінологічної системи.

Становлення і розвиток моделей ойконімів Правобережної України з християнськими іменами в основах 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.П. Мриглод; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франків., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Виявлено в історичних друкованих і рукописних джерелах та картографічних матеріалах назви поселень Правобережжя України з християнськими іменами в основах від перших фіксацій до XX ст. Визначено кількість і репрезентацію словотвірних варіантів християнських імен. Встановлено роль даних імен у творенні певних моделей ойконімів. З'ясовано причини популярності або реліктовості християнських імен у деривації конкретних ойконімних типів. Проаналізовано хронологічну динаміку словотвірних моделей відантропонімних назв поселень Правобережної України. Простежено просторове поширення назв населених пунктів з християнськими іменами в основах на території Правобережжя України та встановлено причини їх нерівномірного розташування.

Статус, Семантика і функції ряду в структурі простого речення 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Тетяна Михайлівна Радіонова; Донецький національний ун-т. — Донецьк, 2004.

Аннотация:

Стилізація усно-розмовної мови в текстах сучасної української драматургії 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Ожигова; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 23 с. — укp.

Аннотация: Досліджено явище стилізації усно-розмовної мови в текстах, які створили сучасні українські драматурги - І.Андрусяк, І.Бондар-Терещенко, Я.Верещак, Н.Ворожбит, О.Гончаров, Л.Демська, В.Діброва, К.Демчук, О.Ірванець, О.Кирилова, О.Миколайчук-Низовець, Н.Неждана, О.Погребінська, В.Сердюк, О.Сліпець, В.Фольварочний, С.Щученко. На тлі загальної тенденції до демократизації літературної мови, лібералізації норм, використання в художніх текстах периферійних пластів лексики (зниженої, вульгаризмів, жаргонізмів, арготизмів) простежено механізми активної взаємодії усно-розмовних і книжних елементів, визначено засоби інтелектуалізації мовних партій персонажів. Із використанням методу стилістичного експерименту виявлено особливості функціонування усно-розмовних одиниць у текстах сучасної драми. Застосовано метод соціолінгвістичного аналізу з метою диференціювання мовно-соціальних типів, виявлення часових і соціальних маркерів, а також з'ясування місця сучасного драматургійного дискурсу в розвитку літературної мови. За допомогою методу інтерпретування декодовано факти художньої мови та визначено їх рецепцію, зважаючи на стилістичну доцільність. За методом асоціативно-семантичного та компонентного аналізу вивчено лексичні та фразеологічні явища сучасних драм, установлено відношення синонімізації та механізми гри слів.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net