Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Стилістика художнього простору у творчості харківських поетів-романтиків 20 - 40 років ХІХ століття 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.Є. Богданова; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено мовну картину художнього простору в творчості харківських поетів-романтиків 1820 - 1840-х рр.: Л. Боровиковського, А. Метлинського, М. Костомарова, М. Петренка. Подано теоретичне осмислення філософського та лінгвістичного розуміння категорії простору відповідно до класичного та лінгвістичного розуміння категорії простору відповідно до його інтерпретаційних лінгвокультурних аспектів. Проведено зіставний лексико-стилістичний аналіз засобів мовного вираження простору в художній картині світу кожного з зазначених авторів. Визначено переважний тип художнього простору (за класифікацією М. Бахтіна) в їх творах та особливості його мовного вираження. Слова лексико-семантичної групи "прості" проаналізовано на рівні індивідуально-авторського бачення поданої категорії. Визначено інтегральні (спільні для всіх романтиків) і диференційовані ознаки, що свідчать про особливості бачення простору кожним з поетів-романтиків. Розглянуто питання про традиції й новаторство, динаміку розвитку мовного образу світу в кожного поета. Визначено роль кожного з авторів у процесі формування художньої свідомості тогочасного українського читача та їх внесок у становлення української літературної мови, її літературно-естетичних норм. Проаналізовано залежність вираження хронотопу та семантики просторових номінацій від приналежності до романтичного літературного напряму, культурних і духовних потреб, специфічної естетичної атмосфери доби. Розглянуто особливості функціонування слів на позначення простору, зокрема, розширення їх лексичної валентності та стилістичне оновлення семантики. Охарактеризовано також наукові концепції поетів-романтиків (що були й науковцями) стосовно функціонування та статусу української мови, її особливостей.

Стилістично знижена лексика в мові сучасної української публіцистики 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук.: 10.02.01 / Б.О. Коваленко; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексний, цілісний аналіз функціонування стилістично зниженої лексики у мові сучасної української періодики на матеріалі текстів різного суспільно-ідеологічного та тематичного спрямування. Встановлено, що звернення до функціональної своєрідності газетно-публіцистичного стилю на сучасному етапі є актуальним у зв'язку з різкою активізацією у даний період уживання стилістично зниженої лексики у мові українських газет і з недостатньою вивченістю функціонування стилістично зниженої лексики сучасної української мови. Проаналізовано мовні особливості та екстралінгвістичну зумовленість публіцистичного стилю, визначено джерела формування та поповнення стилістично зниженої лексики у мові сучасної української публіцистики. Охарактеризовано особливості вживання у мові газет розмовної, просторічної, жаргонної лексики, некодифікованих іншомовних запозичень і діалектизмів, описано типи словотворення та закономірності використання стилістично зниженої лексики у ЗМІ, а також виявлено її функції в авторській мові газетних матеріалів.

Структура лексико-семантичного поля "мова - слово" в українській поетичній мові XIX - початку XX ст. 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.О. Мех; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2000.

Аннотация:

Структура семантичного поля дієслів багатократно-дистрибутивної і розподільної дії 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.М. Мединська; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Комлексно досліджено аспектуальну семантику дистрибутивності на основі аналізу лексико-семантичного поля дієслів багаторазово-дистрибутивної (БДД) і розподільної дії (РД). Аналіз дієслів проведено у семантичному, словотвірному і функціональному аспектах на матеріалі виборок зі "Словника української мови" в 11-ти томах, текстів української літератури, де виявляється специфіка реалізації досліджуваних дієслів. Описано групи дієслів БДД і РД за спільними ознаками, охарактеризовано типи зв'язків між мікрополями. Проведено аналіз дієслів БДД і РД формальними засобами вираження дистрибутивності, охарактеризовано дієслова БДД і РД за внутрішніми інтенційними ознаками і синтаксичною сполучуваністю. Встановлено специфіку дієслів БДД і РД у заповненні ними позицій у структурі простого речення.

Структура складного речення у діалогічному мовленні (на матеріалі художніх творів) 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.В. Шульжук; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Здійснено системне дослідження формально-синтаксичної, семантико-синтаксичної та комунікативної структури складного речення у діалогічному мовленні. Визначено центральні і периферійні типи складного речення-репліки та чинники, що зумовлюють специфіку організації вказаних структур. Описана взаємодія комунікативного ярусу з формально-синтаксичним та семантико-синтаксичним. Акцентовано увагу на особливостях структури складного речення як у діалозі драматичного, так і прозового творів.

Структура словотвірних парадигм українських назв тварин та рослин 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Р.О. Бачкур; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано структуру словотвірних парадигм українських назв тварин і рослин (2 733 деривати). Установлено континуум словотвірних значень, реалізованих похідними від аналізованих груп іменників, досліджено способи та засоби здійснення словотвірної семантики. Охарактеризовано чинники, які регулюють словотвірну спроможність назв тварин і рослин, виявлено їх типологію.

Структура та семантика складного речення в ідіостилі Євгена Гуцала (на матеріалі художньої прози) 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Наталя Володимирівна Морозова; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006.

Аннотация:

Структура функціонально-семантичного поля неповноти ознаки 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / З.О. Митяй; НАН України. Ін-т укр. мови. — Мелітополь, 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено структурну організацію функціонально-семантичного поля неповноти ознаки. Систематизовано потенціал словотворчих та лексико-фразеологічних засобів з даним значенням. Установлено ієрархію дериваційних формантів у межах словотвірного поля. Визначено ядерні конституенти лексико-фразеологічного поля, здійснено семантичну типологію фразеологічних одиниць. Проаналізовано взаємодію між компонентами різних рівнів мови.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net