Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Структура і поетичні функції атрибутивних словосполучень у поезіях шістдесятників 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.П. Беценко; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертаційне дослідження присвячене висвітленню однієї із маловивчених в україністиці проблем з галузі синтаксичної стилістики, а саме - аналізові мінімальних синтаксичних конструкцій - атрибутивних словосполучень типу "прикметник + іменник" у віршовій мові, зокрема в поетичних текстах шістдесятників М.Вінграновського, П.Засенка, Л.Костенко, Д.Павличка, В.Симоненка, В.Стуса. У коло розглядуваних питань входить спостереження за особливостями функціонування іменників і прикметників як складових атрибутивного словосполучення, встановлення ролі кожного з компонентів у творенні художніх образів поетами-шістдесятниками, виявлення синтаксичних новотворів за існуючою в українській мові моделлю "прикметник + іменник".

Структура і семантика словотвірних парадигм дієслів із семою руйнування об'єкта 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.М. Пославська; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Виявлено та описано структурно-семантичну типологію словотвірних парадигм дієслів з семою руйнування об'єкта. Здійснено диференціацію та класифікацію лексико-семантичного поля вербативів деструкції, встановлено кількісний склад та семантико-валентні ознаки його конституентів, спрогнозовано дериваційний потенціал досліджуваних твірних, простежено його актуалізацію в різночастиномовних дериватах. З'ясовано континуум словотвірних значень, реалізованих похідними від аналізованих базових одиниць. Охарактеризовано чинники, які уможливлюють чи унеможливлюють словотвірну спроможність дієслів на позначення руйнівного впливу на предмет.

Структура, семантика та функціонування складних прикметників в українській поетичній мові ХХ століття 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.М. Рудь; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розкрито розуміння поетичної мови як системи словесних образів, визначено місце складних прикметників серед образотворчих поетичних засобів. Розглянуто типи складних прикметників за семантикою першого та другого компонентів, визначено їх продуктивність. Простежено шляхи реалізації семантичних відтінків прикметників-композитів, розглянуто лексико-семантичну сполучуваність прикметникових утворень, яка значною мірою залежить від семантики означуваних іменників. Детально проаналізовано функціональне навантаження прикметників-композитів, визначено критерії ступенювання семантичної мотивації епітетних словосполучень у поетичному контексті.

Структура, семантика і стилістичні функції епітета в художній прозі Івана Багряного 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.Ф. Братусь; НАН України. Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано епітети за структурою епітетних словосполучень, що становлять характеристичну ознаку ідіолекту Івана Багряного. Вперше введено у науковий обіг новий фактичний матеріал з недостатньо вивченої мовотворчості І.Багряного. Запропоновано осмислення явища епітетизації у лексико-семантичному та лексико-асоціативному полі "страждання людини в екстремальних умовах". Досліджено сполучуваність прикметників і дієприкметників з дистрибутами людина, люди, істота, істоти, а також іменниками, які становлять основу опису зовнішнього та внутрішнього портрета людини (обличчя, очі, голос, серце, душа, слово, біль, лють, розпач, зневіра тощо). Визначено функціональний обсяг найчастотніших епітетів, які містять у своїй семантиці компонент "інтенсивність вияву ознаки": божевільний, несамовитий, скажений, шалений, пекельний, жахливий.

Структурна організація й динаміка побутової лексики південнослобожанських говірок 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.М. Тищенко; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розкрито склад, структурну організацію, семантику й просторову варіативність та змінність у часі побутової лексики південнослобожанських говірок. На підставі аналізу назв житлових, господарських приміщень, назв меблів та предметів хатнього вжитку досліджено просторове розміщення, формальну й семантичну варіативність аналізованої лексики, висвітлено відношення даної тематичної групи південнослобожанських говірок до інших суміжних та просторово віддалених діалектів. Створено "Словник побутової лексики південнослобожанських говірок", що нараховує 1065 лексем та їх фонетичних і словотвірних варіантів, та "Атлас побутової лексики південнослобожанських говірок", що містить 112 номінативних карт. Виділено три умовно визначені зони обстеженого континуума: північну, південно-західну та південно-східну.

Структурна організація складних слів (концепція "золотої" пропорції) 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Л.Є. Азарова; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2002.

Аннотация:

Структурно-компонентна організація фінансово-бухгалтерських терміносполучень в українській мові 1998

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.Г. Чумак; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1998. — 24 с. — укp.

Аннотация: У роботі досліджуються фінансово-бухгалтерські терміносполучення як один з важливих видів термінологічної номінації. Встановлюються основні типи структурно-компонентної організації українських фінансово-бухгалтерських терміносполучень, виявляються квалітативні й формально-граматичні параметри складених фінансово-бухгалтерських термінів у лексико-граматичній системі сучасної української літературної мови, характеризуються основні лінії розвитку української фінансово-бухгалтерської термінології ХХ ст.

Структурно-комунікативні ознаки неповноти речення 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.М. Дзюбак; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання функціональних та структурно-граматичних особливостей неповних та еліпсованих конструкцій в умовах комунікативної діяльності (діалогічного та монологічного мовлення). Дослідження неповних структур проведено у комунікативному, семантичному і формально-граматичному аспектах на матеріалі текстів розмовного мовлення, фольклору та української літератури, у сфері яких виявлено специфіку аналізованих конструкцій. Визначено функціональну специфіку неповних речень як своєрідної семантико-граматичної категорії, що бере участь у формуванні висловлювань, реплік діалогів, ширше - у текстоутворенні відповідно до виконання комунікантами прагматичної настанови мовлення. На даній основі розкрито граматичну природу опущення членів речення й еліпсису як явищ динамічного (експресивного) синтаксису сучасного усного та писемного мовлення.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net