Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Власне ім'я як засіб інтелектуалізації поетичного мовлення (на матеріалі поезій Ліни Костенко) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.П. Петрова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вперше на матеріалі поезій Ліни Костенко детально та комплексно розглянуто місце власного імені в процесах інтелектуалізації поетичного мовлення. Здійснено лексико-семантичну класифікацію власних імен відповідно до їх ролі й значення для інтелектуального збагачення ідіолекту. Виділено дві основні групи онімів: імена світового культурно-мистецького простору та імена національної історії та культури. Виявлено найбільш характерні способи та прийоми актуалізації інтелектуального потенціалу власних імен у художньому мовленні. Проаналізовано основні ознаки інтелектуального поетичного стилю Ліни Костенко. Уточнено зміст понять "засоби інтелектуалізації поетичного мовлення", "інтелектуальний потенціал власного імені".

Власні назви в українській фразеології та пареміології 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.М. Пасік; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено комплексному аналізу українських фразеологічних і пареміологічних одиниць із компонентом "власна назва". Визначено роль різних типів власних назв у створенні переносних значень фразеологізмів і паремій, проаналізовано процес лексико-семантичної трансформації онімів у складі зворотів, здійснено семантичну, семантико-граматичну і структурно-граматичну систематизацію фактичного матеріалу. Аналіз і класифікація фразеологічних та пареміологічних одиниць з ономастичним компонентом дозволили змоделювати їх основні семантичні, семантико-граматичні та структурно-граматичні типи, визначити специфіку даного фразеолого-пареміологічного корпусу на тлі інших.

Внутрішня форма назв емоцій в українській мові 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / П.О. Селігей; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано семантичні мотивації лексичних назв емоцій у сучасній українській літературній мові. Уперше цілісно відтворено походження назв емоцій. Встановлено тематичні групи лексики, на базі яких з'являються назви. Виявлено метонімічні та метафоричні моделі, відповідно до яких номінуються емоції. Визначені закономірності підкріплено семантичними паралелями з інших слов'янських і неслов'янських мов, а також даними синтаксичної та фразеологічної сполучуваності лексичних назв емоцій. На основі психологічних знань про емоції наведено пояснення семантичних мотивацій. Запропоновано нові підходи до деяких остаточно невирішених проблем загальної теорії внутрішньої форми слова.

Внутрішнє мовлення: лінгвостилістичні аспекти інтерпретації української художньої прози ХХ століття 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.Я. Семенюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філології. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Внутрішнє мовлення (ВМ) розглянуто у трьох аспектах: семантичному, синтаксичному та художньо-прагматичному. Проаналізовано проблеми співвідношення мовлення та мислення як домінантної наукової парадигми в аналізі ВМ, природи мовної рефлексії, що є основою творення ВМ, кореляції сну й вербалізованої реальності за допомогою прийому ВМ, його вербальної репрезентації у художньому тексті. Обгрунтовано семантико-синтаксичні особливості та стилістичні функції структурно-композиційних форм ВМ. Виявлено комунікативно-прагматичні характеристики та з'ясовано ідіостилістичні особливості вербальної репрезентації ВМ у художньому тесті.

Відвигукова лексика сучасної української літуратурної мови: склад та структура 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.Й. Курило; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено зміст та обсяг термінів "вигук", "звуконаслідування", "відгукова лексика", сформульовано критерії розмежування термінів. Всю відгукову лексику сучасної української літературної мови представлено в межах певних лексико-семантичних груп та з урахуванням її частиномовного значення. Розглянуто основні способи та типи деривації у сфері відвигукових похідних, визначено словотворчий потенціал і словотворчу активність вигуків. З'ясовано специфіку явищ, що супроводжує вигуки на рівні фонетики та морфології.

Відонімні утворення: структурно-семантичні і функціонально-стилістичні аспекти у мові сучасної публіцистики 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.В. Стасюк; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто процеси утворення мовних одиниць різних рівнів від власних назв, систематизації різних типів відонімних утворень, зафіксованих на сторінках публіцистики кінця ХХ - початку ХХІ ст. з урахуванням їх структурних, семантичних і функціональних характеристик. Розкрито причини виникнення стилістичних конотацій в аналізованих одиницях, екстралінгвальні та інтралінгвальні чинники їх виникнення. Визначено стилістичні функції відонімних утворень, а також номінативну, експресивну, емоційну, оцінну, імпресивну, інтелектуальну та інші функції відпропріальних похідних у публіцистиці.

Відіменний суфіксальний словотвір дієслів у староукраїнській мові XIV - XVIII ст. 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / У.М. Штанденко; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше сформульовано основні словотвірні критерії поділу відіменних дериватів на типи та підтипи. На конкретних фактах простежено закономірності творення дієслівних одиниць. Виділено продуктивні та непродуктивні словотвірні суфікси досліджуваного періоду, враховуючи їх продуктивність у наступні періоди функціонування мови. Виявлено загальні закономірності розвитку словотвірної системи староукраїнського дієслова. Виконано порівняльний аналіз із залученням матеріалу попередніх періодів розвитку та матеріал сучасної української літературної мови, споріднених мов та діалектні матеріали української мови.

Галузева лексика в словнику української мови в 11-ти томах (1970 - 1980 рр.) (семантичний та стилістичний аспекти) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.О. Балог; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 16 с. — укp.

Аннотация: На підставі аналізу семантико-стилістичної інтерпретації галузевої лексики в Словнику української мови в 11-ти томах (1970 - 1980 рр.) здійснено грунтовний опис фактів, які слід вважати недоліками цього словника. За часовою ознакою всі виявлені недоліки поділяються на допущені в процесі укладання словника, що характеризуються непослідовністю й неточністю використання засобів семантико-стилістичного опису, а також виявлені з часом у зв'язку зі змінами в лексичній системі мови, що зводяться до неповноти відповідної інформації. Зазначено, що удосконалення методики семантичної та функціонально-стильової характеристики галузевої лексики в словнику можливе шляхом послідовного використання повної системи ремаркування.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net