Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Структурно-семантична організація словотворчих гнізд з базовими дієсловами мовлення в українській мові ХIХ-ХХ ст. 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.П. Гірняк; Донец. держ. ун-т. — Донецьк, 1999. — 23 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено проблемі структурно-семантичної організації словотворчих гнізд (СГ) з базовими дієсловами "говорити", "казати", "мовити" в українській мові XIX-XX ст. Вперше в українському мовознавстві систематизовано СГ дієслів мовлення "говорити", "казати", "мовити", проведено їх словотворчий аналіз, виявлено спільні й специфічні риси у системі формування, розвитку та функціонування СГ. СГ розглядається й аналізується як складна синкретична єдність, що складається із комплексних одиниць (словотворчих ланцюжків та словотворчих парадигм).

Структурно-семантична організація та географічна диференціація пастушої лексики гуцульського говору 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.О. Ястремська; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано тематичну групу лексики пастухування гуцульського говору, її склад, структурну організацію та географічне поширення. Системність даної тематичної групи виявлено насамперед в об'єднанні слів за лексико-семантичним принципом. Здійснено комплексний аналіз номенів у межах лексико-семантичних груп, з'ясовано основні моделі мотивації, розкрито шляхи формування складу та семантики пастушних назв. Охарактеризовано основні види системних зв'язків у лексико-семантичних парадигмах, а також спільні ознаки їх структурної організації. Це підтверджує доцільність виділення лексики пастухування як окремої системно зорганізованої тематичної групи. Внаслідок ареалогічного аналізу виділено діалектні зони поширення лексики пастухування у гуцульському діалекті, зокрема, північно-центральну, средньо-центральну, південно-центральну, західну, східну та південно-східну. Виявлено міжмовні та міждіалектні зв'язки, а також паралелі пастушої лексики.

Структурно-семантична характеристика термінології програмування, комп'ютерних мереж та захисту інформації 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / А.О. Ніколаєва; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Термінологічну лексику програмування розглянуто як складний комплексний об'єкти і проаналізовано як систему. Визначено тематичні групи номінацій комп'ютерної галузі, описано словотвірні процеси у терміносистемі. Виявлено специфіку лексико-семантичних ознак дослідженої термінології.

Структурно-семантична і функціональна характеристика предикатів процесу в сучасній українській мові 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.В. Кутня; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Уперше комплексно охарактеризовано предикати процесу в сучасній українській мові у контексті парадигматики та синтагматики. Розвинуто критерії розмежування предикатних знаків. Шляхом структурно-семантичного аналізу установлено принципи типологічної характеристики цих одиниць. З урахуванням сигніфікативного та денотативного змісту одиниці (значення та функції) усунуто низку двозначностей під час зарахування предиката до певного типу. З'ясовано місце процесів у системі деривації лексичної та синтаксичної.

Структурно-семантичні моделі ергонімів (на матеріалі ергонімікону м.Одеси) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.В. Кутуза; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Визначено лінгвістичний статус ергонімів в ономастичному просторі, обгрунтовано використання відповідної термінології, виявлено структурно-семантичні моделі ергонімів. З'ясовано смислову специфіку ергонімних одиниць і семантичні особливості конотованих ергонімів. Показано, що ергоніми утворюються шляхом онімізації, трансонімізації й абревіації, що представлено однокомпонентними, двокомпонентними та багатокомпонентними (описовими) конструкціями традиційних моделей та у вигляді інноваційних утворень. Запропоновано формулу для виявлення конотативного ступеня ергонімів, які є вагомою константою рекламного мовлення, скерованого на вплив. Експериментально доведено мнемічну актуальність конотонімів, а також виявлено лінгвальні та екстралінгвальні чинники, що формують сприйняттєві характеристики ергонімів.

Структурно-семантичні особливості буттєвих речень в українській мові 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.І. Лонська; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено граматичну та семантичну структури двоскладних буттєвих речень у сучасній українській літературній мові. Розроблено та реалізовано новий підхід до вивчення суті буттєвого речення. З'ясовано лінгвістичну суть категорії буття, яка грунтується на філософській основі, описано фази буття, встановлено склад дієслів буття у функції провідного компонента семантичної структури речення, здійснено їх семантичну класифікацію, визначено валентні та сполучувальні особливості буттєвих дієслів, встановлено різновиди буттєвих речень, описано мінімальні структурні схеми буттєвих речень, засоби їх вираження, виділено семантичні типи проаналізованих структур.

Структурно-семантичні особливості новітніх лексичних запозичень з англійської в українську мову (90-і рр. ХХ ст. - початок XXI ст.) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.О. Попова; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано новітні лексичні запозичення з англійської в українську мову останнього десятиліття XX - на початку XXI ст. За матеріалами сучасних лексикографічних джерел, періодики та телепрограм здійснено реєстр новітніх англіцизмів (близько 750 одиниць - 91 % нових лексем і 9 % нових значень). Виявлено переважання безпосереднього запозичення (80 %); у 20 % новітніх англіцизмів англійська є мовою-посередницею. З'ясовано, що найчисленнішими тематичними групами є "Економіка, банківська справа і фінанси", "Культура", "Комп'ютерна техніка і технологія", "Спорт", "Політика і суспільство". Визначено періоди у запозиченні англіцизмів в українську мову. Виявлено специфіку сучасного етапу, яка полягає у значному зростанні надходження англомовних лексем, спричиненому мовними факторами - потребою наведення мови на її номінаційно-лексичному рівні (мовної картини світу) до синхронної відповідності з її поняттєвою картиною, а також позамовними - інтеграцією України в міжнародні культурні та інформаційні процеси з урахуванням статусу англійської мови як засобу міжнародного спілкування, найінтенсивнішим за всі часи розвитку української мови екстралінгвальним та лінгвальним англо-американським впливом, надзвичайним прискоренням інформаційних процесів та глобалізації впливу мас-медіа.

Структурно-семантичні особливості синтаксичних конструкцій посесивності в сучасній українській мові 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.М. Мішеніна; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено типологію конструкцій посесивності та їх структурно-семантичні особливості у сучасній українській мові. Посесивність розглянуто як одну з універсальних категорій, що виявляється на семантико-синтаксичному рівні та відображає відношення між двома об'єктами коли один об'єкт сприймається як елемент особистої сфери іншого об'єкта (особи) або коли один об'єкт (особа) має право володіння чи користування іншим об'єктом (матеріальним). Зазначено, що посесивне значення реалізується на словотвірному, лексичному й синтаксичному рівнях. Одиниці всіх рівнів перебувають у системному зв'язку і становлять однорівневі та різнорівневі деривати. З урахуванням положень трансформаційного синтаксису виділено посесивну конструкцію, що конститується на базі дієслова мати. Висловлено тезу, що процес трансформації відбиває явище асиметрії між базовою й дериваційною одиницями на семантико-синтаксичному рівні. Зауважено, що аналіз причин асиметрії зазначених планів, ступеня трансформації ядерного речення дає змогу визначити співвідношення однорівневих та різнорівневих дериватів, а також шляхом порівняння виділити компоненти посесивних відношень, які відбуваються на семантико-синтаксичному й семантичному рівнях. Складність, багатокомпонентність значень посесивних предикативних конструкцій базується на семантичних опозиціях (активність/пасивність посесора; статичність/динамічність посесивного зв'язку, відчуваність /невідчуваність об'єкта володіння), що є релевантними у разі визначення характеру посесивного зв'язку, а також зумовлюють структуру й семантику посесивних конструцій.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net