Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Структурно-семантичні і комунікативно-прагматичні особливості висловлювань із концептом "порада" 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.О. Бондарєва; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т філології. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексний аналіз висловлювань з концептом "порада" у сучасній українській мові на матеріалі художніх текстів останніх десятиріч XX - початку XXI ст. Установлено специфіку висловлювання-поради як некатегоричного мовленнєвого акту, спрямованого на спонукання адресата до виконання конкретної корисної для нього дії у майбутньому. Проаналізовано граматичну структуру речень та розглянуто інвентар мовних засобів (спеціалізованих і неспеціалізованих висловлювань, що вживаються комунікантами для вираження волевиявлення поради. Установлено закономірності їх вибору відповідно до комунікативної мети. Визначено іллокутивний потенціал висловлювань-порад. Виявлено причини виникнення додаткових семантичних і прагматичних характеристик, які накладаються у процесі спілкування на основне значення висловлювання і з'ясовано основні функціональні види поради. Описано комунікативну структуру мовленнєвого акту поради та встановлено іллокутивні характеристики кожної з його частин.

Структурно-семантичні, стилістичні та текстові функції епітета в історичному романі (на матеріалі творів другої половини XIX - першої половини XX ст.) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.В. Красавіна; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено структуру, стилістичні та текстові функції епітета в історичних романах П.Куліша "Чорна рада", І.Нечуя-Левицького "Іван Виговський", А.Чайковського "Сагайдачний". Зафіксовані в аналізованих текстах епітетні словосполучення структуровано у функціонально-семантичне мегаполе "Козаччина", що об'єднує макрополя "Історична доба", "Україна", "Запорозька Січ", "Козацтво". У макрополі "Козацтво" проаналізовано мікрополя епітетних словосполучень "Віра", "Вороги/Союзники", "Зброя, національні клейноди", "Побут", "Одяг", "Коні". Простежено формування мовних стереотипів з національно-культурним компонентом у змалюванні зовнішнього і внутрішнього портрета козаків, гетьманів. Здійснено структурно-семантичний аналіз найчастіше вживаних епітетів і дистрибутів. Виявлено тенденцію переходу відносних прикметників козацький, запорозький, гетьманський у якісно-оцінні лексеми. Доповнено Словник епітетів української мови епітетними словосполученнями, прагматично-оцінний зміст яких взаємопов'язаний зі сприйманням доби Козаччини.

Структурно-стильові та лексико-семантичні особливості заповітної документації (на матеріалі духівниць кінця ХVІІ - ХVІІІ ст.) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.І. Білан; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено українські духівниці кінця XVII - XVIII ст. На засадах компаративного текстологічного аналізу виявлено структурні особливості та мовний формуляр різнотипових заповітів, доведено єдність композиційної основи духівниць. З'ясовано відмінності в оформленні клаузул, зумовлених стильовою манерою заповідачів. Висвітлено еволюцію формул українських духівниць під впливом функціонування споріднених різновидів актової документації. Виявлено, що дискретність формул і водночас розпливчастість їх поза межами клаузул зумовлена складним формуванням жанрового контексту духівниць, які увібрали в себе елементи урядово-адміністративної, торговельної, економічної документації та власне сповідальних зізнань заповідача. Визначено лексико-семантичну класифікацію даних документів, проаналізовано лінгвістичну насиченість, обмежену жанровими ознаками. З'ясовано специфіку стилетвірних мовних традицій рукописних пам'яток, зумовлених дотриманням базових формул заповіту, відзначено живомовну побутову виразність словника духівниць.

Структурно-типологічні параметри порівняльних конструкцій в ідіостилі М.М.Коцюбинського 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.І. Марчук; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано 3718 порівнянь, віднайдених в основному корпусі художніх творів М.М.Коцюбинського. Акцентовано увагу на чіткому розмежуванні порівнянь і метафор, а також встановленні меж компаративності. Зазначено, що структурно всі порівняння поділено на сполучникові (74,8 %, тобто три чверті) та безсполучникові (25,2 %, тобто чверть). Доведено, що у складі перших по-новому розмежовано порівняльні звороти (їх 2431 з 11-ма сполучниками) та підрядні порівняльні речення (190 з 8-ми сполучниками). Окремо виділено модально-порівняльні звороти, очолювані частками (159 з 6-ма частками). Досліджено, що дані структурно-типологічні параметри сполучникових порівнянь М.Коцюбинського доповнюються характерним для його ідіостилю невжитком ряду сполучників (буцім, усі сполучники з суфіксом -то та інші). Встановлено, що типологія безсполучникових порівнянь (виділено 14 типів) полягає у їх поділі на комунікативні та номінативні. Зазначено, що виразно комунікативними є 6 типів, а 4 прилягають до них (разом 541, тобто 57,6 %). Виявлено, що номінативними є тільки 4 типи (397, тобто 42,4 %). Досліджено, що від структурно-типологічних параметрів порівняльних конструкцій безпосередньо залежить їх зміст і художні функції.

Структурно-функціональні особливості драматургійних текстів 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.О. Слюсар; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано мовно-структурні особливості драматичного жанру як роду літератури. Досліджено специфіку побудови драматургійного тексту з урахуванням мовних особливостей епічних і поетичних творів. Наведено лінгво-структурну характеристику його складових - діалогу та монологу. Визначено специфіку використання такого різновиду авторського монологу як ремарка. Виявлено особливу, характерну лише для драматичних творів, функцію власного імені персонажа. Зазначено, що імена дійових осіб (власні та їх еквіваленти) відіграють роль авторизації реплік у діалогічному тексті. Висвітлено індивідуальні особливості творчої манери І.К.Карпенка-Карого, М.Л.Кропивницького та М.П.Старицького у використанні мовних засобів. Виявлено вербально-конструктивні ознаки, що характеризують драматургійний текст як особливий вид словесно-художнього мистецтва.

Структурно-функціональні параметри вертикального контексту художнього твору 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Ю.С. Васейко; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено інтер- та екстратекстову природу вертикального контексту, проаналізовано основні детермінанти даної категорії. Визначено специфіку співвідношення вертикального контексту й української фонової інформації. Описано засоби формування вертикальної площини, їх структурно-семантичні параметри. З'ясовано типологію кодової системи вертикального контексту, простежено особливості його функціонування на різних інформаційних рівнях художнього твору.

Структурно-функціональні різновиди номінативних речень у сучасній українській мові 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.М. Сушинська; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено системному вивченню номінативних речень (НР). Вперше на широкому фактичному матеріалі проаналізовано структурні, семантичні та функціонально-стилістичні особливості НР. Здійснено цілісний аналіз типології НР, визначено їх ядерний та периферійний вияв. Виділено критерії розмежування НР та двоскладних неповних речень, якими є субстантивні емоційно-оцінні конструкції. Всебічне дослідження НР дозволило деталізувати принципи їх класифікації. Доповнено й уточнено критерії ідентифікації НР у тексті, принципи опису засобів їх організації. З'ясовано причини, що сприяють виникненню та функціонуванню НР в усному мовленні, проаналізовано їх ситуативний характер. Досліджено своєрідність функціонування номінативних побудов у структурі засобів експресивного синтаксису (сегментовані, парцельовані конструкції, ланцюжки НР). З'ясовано особливості реалізації явищ парцеляції та приєднання у структурі НР. Дослідження здійснено з позицій системного підходу, за основу якого взято структурний аспект.

Структурні, логіко-семантичні і функціональні типи допустових речень у сучасній науковій мові 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.О. Ковальова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вперше у вітчизняному мовознавстві досліджено особливості організації змісту допустового речення з урахуванням комплексу екстралінгвістичних і лінгвістичних засобів його формування та залежності від складу та номінативних і комунікативних характеристик семантичних компонентів. Під час аналізу семантичної структури речення для кожного семантичного компонента визначено характер співвідношень між його значенням, лексико-граматичним вираженням і функціональним спрямуванням. Вперше проведено дослідження логіко-семантичних, структурних і функціональних різновидів допустових речень на матеріалі суспільних текстів і виділено серед них функціонально-семантичні типи, що розрізняються за кількістю семантичних компонетнів, неоднорідністю складних смислових відношень та різним спектром синкретичних площин.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net