Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Суфіксальні деривати в професійній термінології (нормативний аспект) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.М. Сидоренко; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: На підставі лінгвістичного аналізу термінологічних одиниць, стандартів та спеціальних текстів досліджено нормативність суфіксальних дериватів у професійній термінології. Охарактеризовано основні тенденції кодифікації технічних термінів. Розкрито механізм утворення та словотвірні категорії термінологічних одиниць. Систематизовано ад'єктивні словотворчі афікси на категорійній основі. Встановлено нормативність суфіксальної деривації дієприкметників для вираження ознаки за відношенням до дії. Обгрунтовано поняття "дериваційна професійно-термінологічна норма", наведено практичні рекомендації щодо унормування технічних термінів.

Сучасна українська видавнича термінологія 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.Р. Процик; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено лінгвальні й позалінгвальні особливості формування української видавничої термінології та сучасні проблеми її функціонування. На базі картотеки, укладеної за матеріалами довідкових, наукових, навчальних і науково-популярних видань з видавничої справи, книгознавства та поліграфії простежено історію становлення української видавничої термінології. Проаналізовано організацію терміносистеми сучасної видавничої справи. Визначено лексико-семантичні особливості сучасної української видавничої термінології, описано шляхи її формування, розглянуто основні моделі термінотворення, визначено їх продуктивність. Показано вплив інших мов на збагачення термінології видавничої справи. Сформульовано рекомендації щодо упорядкування видавничої термінології.

Сучасна українська ергонімія (на матеріалі власних назв підприємств Закарпатської області) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.О. Белей; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено сучасні українські власні назви підприємств Закарпаття. На багатому фактичному матеріалі (більше 7 тис. назв) розглянуто теоретичні питання української ергономіки, принципи та критерії номінації у сфері сучасної фірмонімії Закарпаття, а також проаналізовано стан мовної культури досліджуваного фірмонімікону та накреслено шляхи її підвищення.

Сучасна українська термінологія маркетингу: семантика та прагматика 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Д.П. Шапран; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено закономірності формування та сучасного розвитку української маркетингової термінології, подано їх лінгвістичну інтерпертацію. Проаналізовано джерела поповнення та з'ясовано метамовно-дериваційні особливості даної термінології. Визначено найпродуктивніші словотвірні моделі маркетингових термінів. Розглянуто особливості лексико-семантичної та структурної організації вивченої терміносистеми. Виявлено проблеми сучасної української маркетингової термінології та подано конкретні пропозиції щодо її внормування.

Сучасні українські прізвища північної Донеччини 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Ю. Булава; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено лексико-семантичні та словотвірно-структурнні особливості сучасних українських прізвищ північної Донеччини. На підставі результатів лексико-семантичного аналізу антропонімів установлено їх допрізвищеву семантику, виокремлено найчастіші антропооснови. Розкрито роль різних класів онімної й апелятивної лексики у формуванні прізвищ. У цьому аспекті визначено склад слов'янських і християнських імен та охарактеризовано семантику апелятивів української мови, відображених в основах прізвищ, що поглиблює уявлення про джерела національної ментальності. Класифіковано прізвища Донеччини з урахуванням їх словотвірно-структурної специфіки. Доведено, що аналізовані антропоніми утворилися двома основними способами словотвору - неморфологічним і морфологічним. Виявлено найтиповіші на досліджуваній території словотвірні моделі прізвищ. Укладено алфавітний та інверсійний словники сучасних українських прізвищ північної Донеччини.

Термінологічна лексика художньої різьби по дереву 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.Є. Гриджук; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше проаналізовано українську термінологію художньої різьби по дереву (УТХРД) як цілісну систему ієрархічно організованих спеціальних найменувань. Дослідження проведено у порівняльно-історичному (формування різьбярської терміносистеми, чинники, що впливали на даний процес, періодизація розвитку УТХРД), лексико-семантичному (генетична та лексико-граматична характеристики, лексико-семантичні процеси) та структурно-словотвірному (способи та засоби термінотворення, словотвірні моделі, ступінь їх продуктивності) аспектах на основі аналізу історико-етнографічних і спеціальних наукових праць, посібників, довідників, загальномовних словників, періодичних видань.

Типи номінування одягу і взуття в сучасній українській мові (функціонально-стильовий аспект) 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.В. Хмара; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання номінування одягу та взуття в різних складниках національної мови (літературному, жаргоновому, просторічному, діалектному) як єдиного, цілісного явища, визначено типи одягово-взуттєвої номінації. Описано номінаційні процеси в семантичній номінації. Проаналізовано використання словотвірних засобів української мови в одягово-взуттєвій номінації, основні моделі синтаксичних номенів. Досліджено шляхи входження запозичених назв одягу і взуття. Відзначено значну кількісну перевагу семантичних номенів над словотвірними та синтаксичними на сучасному етапі розвитку українського одягово-взуттєвого назовництва. Виділено основні ознаки творення назв сучасного одягу і взуття, зокрема, використання іншомовних слів як базових основ, творення суфіксальних та конфіксальних номінативних одиниць з фразеологічністю семантики. Визначено ефективний шлях збагачення тематичної групи на основі зовнішніх і внутрішніх запозичень, взаємопроникність різностильових (літературних та нелітературних) номенів одягу і взуття у межах стильового діапазону української мови.

Типи складнопідрядних речень з підрядними прикомпаративними 1998

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.Г. Мараховська; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 1998. — 23 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено проблемі встановлення статусу складнопідрядних речень з підрядними прикомпаративними у синтаксичній системі сучасної української мови. Дослідження торкається питань особливостей формально-синтаксичної, семантико-синтаксичної та власне-семантичної організації означених конструкцій, встановлення яких сприяє з'ясуванню місця прикомпаративних конструкцій у функціонально-семантичній категорії компаративності та вирізненню їх функціональних типів. На основі комплексного аналізу зроблено висновок про неоднорідність порівняльних речень розподібнювального типу, простежено співвідношення останніх з іншими типами порівняльних конструкцій, з'ясовано різновиди можливих дериваційних перетворень підрядних прикомпаративних структур.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net