Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Українська експресивна лексика: проблеми семантики і функціонування 2006

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Н.І. Бойко; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2006. — 36 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано теоретичні засади витлумачення основних категорій, взаємопов'язаних з лексичною експресивністю. Розкрито суть понять "експресія" та "експресивність". Виявлено й охарактеризовано склад експресивної лексики української літературної мови, зважаючи на теоретичну концепцію експресивності, визначення її як семантичної суперкатегорії. У її межах виокремлено п'ять типів лексичної експресивності та сім класів експресивних лексичних одиниць на основі їх семантико-типологічної характеристики. Визначено ступінь відображення експресивних лексичних одиниць у словнику української мови (К., 1970 - 1980). З'ясовано специфіку семантики експресивного слова, зумовлену денотативним, канотативним і образним макрокомпонентами. Проаналізовано засоби вираження експресивності лексичних одиниць, їх формальні ознаки. Досліджено механізми формування експресивної семантики лексичних одиниць. Установлено залежність семантики експресивного слова від контексту. Визначено функції експресивів у межах висловлень. Виявлено лексико-семантичні закономірності функціонування експресивного слова та чинники, що забезпечують актуалізацію експресивної семантики, зумовлюють процеси внутрішньої та зовнішньої експресивізації нейтральних лексичних одиниць.

Українська електротехнічна термінологія (словотворчий аспект) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.В. Козак; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено етапи розвитку електротехнічної терміносистеми (ЕТ). Виявлено різнорідну етимологічну базу електротехнічних термінів. З'ясовано вплив мовного та позамовного середовища на процес формування та функціонування даної термінології. Обгрунтовано принципи виявлення лексичної, морфологічної та морфолого-синтаксичної синонімії. Розглянуто два рівні нормалізації ЕТ та особливості системної організації її одиниць на семантичному та структурному рівнях. Запропоновано рекомендації щодо упорядкування та удосконалення термінології.

Українська електротехнічна термінологія (словотвірний аспект) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.В. Козак; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено словотвірну структуру української електротехнічної термінології, специфіку дериваційних процесів та найбільш активні способи словотвору. Досліджувана термінологія постійно поповнюється за рахунок дериватів та запозичень з ряду мов. Визначено, що електротехнічна термінологія потребує уніфікації та стандартизації, які повинні проводитися з урахуванням національних та міжнародних компонентів, а також тісного зв'язку досліджуваної термінології з відповідною галуззю.

Українська літературна мова на Волині у XVIII ст. (фонетика та морфологія почаївських стародруків) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.А. Федак; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі вивченя малодосліджених пам'яток, виданих у друкарнях Почаївського монастиря у василіянський період його історії, встановлено фонетичні та морфологічні особливості української літературної мови XVIII ст. Охарактеризовано питомо українські риси вокалізму та консонантизму, засвідчені у пам'ятках Почаївської друкарні, проаналізовано морфологічну структуру мови текстів, церковнослов'янські елементи української редакції. З'ясовано, що почаївські стародруки повною мірою засвідчують характерні особливості української мови, які відрізняють її від інших слов'янських мов. Виявлено діалектні риси та поодинокі полонізми, відображені у текстах досліджених книг і властиві сучасним волинським говіркам, з'ясовано їх співвідношення з загальномовними. З'ясовано, що діалектні особливості не надавали мові аналізованих творів вузько локального значення.

Українська мова в соціолінгвістичному аспекті 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Л.Т. Масенко; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2005. — 39 с. — укp.

Аннотация: Досліджено мовну політику, яку провадив радянський уряд в УРСР та проаналізовано сучасну мовну ситуацію в Україні, деформації якої спричинені процесами мовно-культурної асиміляції у період колоніальної залежності України від Росії. Радянську мовну політику проаналізовано у двох аспектах - зовнішньому, спрямованому на звуження функцій, сфер вживання та соціальної бази української мови, і внутрішньому, що виявлявся у втручанні органів влади у правописну, термінологічну та лексикографічну практики з метою нівеляції самобутніх рис української мови та штучної активізації процесів її зближення з російською мовою. Загальну характеристику мовної ситуації України здійснено за даними всеукраїнських соціологічних опитувань. Проведено комплексне соціолінгвістичне дослідження мовної ситуації Києва, визначено показники демографічної та комунікативної потужності української та російської мов у столиці, оцінні характеристики обох мов у київському соціумі, співвідношення двох мов у різних сферах вживання, виявлено ставлення киян до української мови як державної та зміни у масовій свідомості щодо перспектив розширення сфер вживання української мови. Досліджено явище змішування української та російської мов, розглянуто креолізований тип усного мовлення, сформований внаслідок домінування російської мови у міських середовищах, визначено ареал його поширення та місце у системі форм побутування української мови. Висвітлено шляхи подолання кризової мовної ситуації країни, визначено практичні завдання державної мовної політики.

Українська соціально-економічна термінологія: становлення і кодифікація 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.М. Дячук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексний лінгвістичний аналіз соціально-економічної термінології (СЕТ), охарактеризовано основні етапи її становлення, виявлено кількісні та якісні зміни в її складі та причини, що впливали на зміни соціально-економічного словника впродовж століть. Визначено особливості системної організації досліджуваної термінології з огляду на її тематику, походження, парадигматичні відношення та особливості лексико-семантичних процесів на кожному етапі її формування. В ономасіологічному аспекті розглянуто способи термінотворення, виділено продуктивні та непродуктивні моделі творення соціально-економічних термінів, проаналізовано сучасний стан кодифікації соціально-економічних термінів, виокремлено загальні тенденції в цьому процесі. Варіантні ряди (пари) сучасних соціально-економічних термінів розглянуто під кутом зору їх відповідності системі сучасної літературної мови, подано пропозиції щодо кодифікації окремих соціально-економічних термінів-варіантів на підставі аналізу їх ретроспективи та перспективи.

Українська термінологія державного управління (становлення та розвиток) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Й. Коцюба; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 16 с. — укp.

Аннотация: Уперше досліджено українську термінологію державного управління в порівняльно-історичному, лексико-семантичному та структурно-словотвірному аспектах. Зауважено, що проаналізована терміносистема забезпечує номінативними засобами поняттєву базу державного управління і є цілісною системою ієрархічно організованих мовних одиниць. Охарактеризовано основні періоди розвитку української термінології державного управління. З'ясовано провідні тенденції термінотворення на кожному з досліджуваних етапів. Розглянуто особливості лексико-семантичної та структурної організації української термінології у даній сфері. Проаналізовано способи та засоби термінної деривації, визначено словотворні моделі управлінських термінів. Установлено, що терміносистема державного управління потребує унормування та стандартизації.

Українська термінологія з генетики: походження, структура, системність (лінгвістична проблематика) 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.Г. Соколовська; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертаційну роботу присвячено аналізу української термінології з генетики, що розглядаєтся як цілісний об'єкт в аспектах формування, структурно-системних зв'язків та функціонування. Досліджуєтся проблематика дефініції терміна і терміносистеми в сучасному мовознавстві, визначаються теоретичні засади аналізу галузевих термінологій. Зазначається, що українська термінологія з генетики є ієрархічною єдністю, яка складалась протягом століть у Західній Європі і лише на початку ХХ ст. (як інтернаціональна за походженням система) була перенесена в українське мовне середовище. Висвітлюється питання аналізу тезаурусних та структурних функцій, що є формами вияву зв'язків та відношень термінів у галузі генетики. У Додатку подаються пробні статті "Словника-тезасуруса українських термінів з генетики".


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net