Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Українська термінологія металургійної промисловості 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.К. Ктитарова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено процес становлення та розвитку української металургійної термінології. Охаркатеризовано різні джерела її поповнення. Досліджено словотвірну структуру української металургійної термінології. Встановлено основні способи термінотворення. Системні відношення в досліджуваній термінолексиці виявлено на рівні парадигматики та синтагматики. Вони належать до найскладніших аспектів синхронного дослідження термінів. Зроблено висновок, що металургійна термінологія потребує уніфікації та стандартизації з урахуванням національних та міжнародних компонентів, тісного зв'язку досліджуваної термінології з відповідною галуззю.

Українська фразеографія XIX - поч. XX ст. 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.В. Самойлович; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблеми історії української фразеографії XIX - XX ст. Встановлено, що українська фразеографія зародилася в XVII - XVIII ст., а період її становлення припадає на XIX - початок XX ст. На фразеологічному матеріалі фольклорних збірок О.П.Павловського, М.В.Закревського, М.Номиса, І.Я.Франка проаналізовано особливості побудови словникових статей, а також розглянуто основні способи розташування фразеологічних одниниць (ФО). Виявлено, що в словникових статтях даних збірок подано варіантність та синонімія ФО, розтлумачено їх значення. Упорядниками здійснено перші спроби добору до українських ФО відповідників російською, польською, німецькою мовами. В авторських передмовах до збірок висвітлено деякі теоретичні питання теорії фразеології і фразеографії. Таким чином, фольклорні збірки, укладені в XIX - на початку XX ст., відіграли важливу роль у розвитку української фразеології, у них розроблялись принципи словникового опрацюваня ФО, а також формувалася й удосконалювалася фразеологічна практика.

Українська фразеологія як вираження національного менталітету 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Назаренко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено специфіку вияву національного менталітету в семантиці фразеологічної одиниці (ФО) шляхом аналізу культурно-національної семантики фразеологізмів, а також специфіку опису культурних конотацій та співвіднесення їх із концептуальним змістом фразеологізму як мовного знака, що відтворює їх у процесі вживання та тим самим несе відомості про сукупну ідентичність культурно-мовної самосвідомості як частини загальнокультурного менталітету українців. Простежено зв'язок образного значення фразеологізму з етнокультурними факторами через встановлення семантичної типології, окреслення тематичних груп, виявлення стрижневих слів, на базі яких утворюються синонімічні ряди ФО. Здійснено аналіз лексем-компонентів, що мають гумористичну конотацію. Виділено та проаналізовано численну групу фразеологізмів, лексичним компонентом яких виступають назви реалій українського побуту, що за своєю образністю є унікальними, бо в них - світобачення народу, його традиції, побут, культура. Встановлено, що на основі постійних асоціативних зв'язків утворено специфічну образність фразеологізмів, за допомогою якої постає національна специфіка мови, шляхи актуалізації семантики та форми ФО якої залежать від менталітету лінгвокультурної спільноти.

Українська фразеологія як джерело народознавства 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.А. Майборода; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано визначення фразеології як джерела лінгвокраїнознавчої інформації, одного з мовних засобів бачення світу. Досліджено проблему внутрішньої форми фразеологічної одиниці як засобу відображення навколишньої дійсності. З врахуванням напрацювань вчених (О.О.Потебні, В.В.Виноградова, В.М.Русанівського) про внутрішню форму слова, зроблено спробу визначити поняття внутрішньої форми фразеологізму та показати, як фразеологія репрезентує картину світу (українську дійсність). Вивчено та прокоментовано багатий фразеологічний матеріал. З метою правильного визначення внутрішньої форми фразеологізмів їх компоненти проаналізовано з використанням етимологічного методу, проведено пошуки генетичних коренів окремих складників фразеологічних одиниць. Зазначено, що стан внутрішньої форми фразеологічної одиниці змінюється під впливом явищ лінгвального та позалінгвального характеру.

Українська фізична термінологія другої половини XIX - першої третини XX століття 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.Р. Процик; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено вивченню історії становлення та особливостей розвитку української фізичної термінології другої половини XIX - першої третини XX століття. Досліджено термінолексику на основі спеціального лінгвістичного аналізу праць з фізики та термінологічних фізичних словників. Розглянуто провідні тенденції термінотворення, здійснено генетичну та структурно-словотвірну характеристику українських фізичних термінів, наведено способи і засоби термінологічної деривації, визначено словотвірні моделі фізичних термінів та їх продуктивність.

Українське мовознавство XVIII ст. 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.П. Дем'янюк; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2006. — 22 с. — укp.

Аннотация: Уперше комплексно вивчено лексичні, фонетично-граматичні, нормалізаційні особливості пам'яток, що тривалий час зберігалися у рукопису та не вивчалися, а також праць українських учених, що були створені за межами України. На підставі грунтовного аналізу досліджено специфічні риси словників у аспекті їх різновиду та способу подання матеріалу, а також джерельну базу, реєстр і перекладну (тлумачну) частину, фонетико-граматичні особливості творів українських лексикографів XVIII ст. Детально описано процес формування певної системи теоретичних поглядів, методів вивчення мовного матеріалу та з'ясовано, який матеріал для ілюстрації та нормалізації мови обирають українські граматисти зазначеної доби.

Український вербальний оберег: семантика і структура 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.Є. Хомік; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше у вітчизняному мовознавстві комплексно охарактеризовано структуру та семантику українських вербальних оберегів, виявлено їх структурно-семантичні типи, визначено особливості оберегової лексики, специфіку її мотивації та семантичні моделі. Описано аналітичні та синтетичні номінації, до яких відносяться власні імена. З'ясовано будову та функціонально-семантичну значущість оберегових примовок, досліджено їх граматичні типи, простежено зв'язок з давніми віруваннями українського народу. Розглянуто тематичні групи оберегових замовлянь, міфопоетичну модель світу в українських оберегових замовляннях, вивчено композиційну будову оберегових текстів та основні засоби поетики. Проаналізовано зв'язок вербальних оберегів з предметними та акціональними оберегами, а також структурно-семантичні видозміни вербальних оберегів.

Український мовленнєвий етикет: синтаксично-стилістичний аспект 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.М. Мельничук; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено синтаксичну природу та стилістичні особливості конструкцій мовленнєвого етикету в українській мові (на матеріалі художньої творчості та епістолярію українських письменників та культурних діячів XIX - XX с.). Висвітлено формально-граматичний, семантико-функціональний, комунікативно-прагматичний, лінгвостилістичний і культурологічний аспекти вивчення етикетних конструкцій. Обгрунтовано пріоритетність поглибленого синтаксичного аналізу у комплексному дослідженні системи конструкцій мовленнєвого етикету з урахуванням формально-синтаксичних, семантико-синтаксичних, комунікативних і стилістичних особливостей. Введено поняття "етикет висловлювання". Охарактеризовано основні вияви спонукально-побажальної модальності. Проаналізовано структурні типи дієслівних та іменникових предикатів. Простежено явища фразеологізації й еліптизації структури етикетних висловлювань. Уперше в українському мовознавстві здійснено структурно-семантичну типологізацію конструкцій мовленнєвого етикету, які виражають привітання, подяку, вибачення, люб'язність, прощання, запрошення, побажання, поздоровлення (віншування), благословення, прихильність.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net