Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Український міський сленг (на матеріалі усного мовлення тернопільців) 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.М. Миколенко; Ін-т укр. мови НАН України. — К., 2006. — 24 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати дослідження сленгу жителів окремого міста (на матеріалі мовлення жителів Тернополя). Вміщено понад 6000 сленг-одиниць, одну третю яких вперше зафіксовано автором. Зібрано та структуризовано сленгізми у лексико-семантичні групи, синтезовано лексику з погляду синонімії й антонімії. Проаналізовано основні джерела та механізм переходу одиниць у жаргонізовану розмовну мову й визначено деякі способи творення тернопільського міського сленгу. Висвітлено особливості сленгової лексики мешканців міста з урахуванням детермінантів біосоціальної бази - статі та віку. Наведено матеріали сленгової лексики жителів Тернополя.

Український національно-культурний компонент у мові художньої історичної прози Пантелеймона Куліша 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Ю. Слободянюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено лексико-семантичні особливості національно маркованої лексики в мові художньої історичної прози П.Куліша, подано предметно-тематичну та генетичну класифікації національно забарвленої лексики історичних творів П.Куліша. Встановлено, що національно-культурна сема може виявлятися як на рівні денотативного (безеквівалентні найменування), так і на рівні емпіричного (фонова лексика) та конотативного (слова-символи) компонентів значення слова. Доведено, що П.Куліш під час перекладу роману "Чорна рада" російською мовою використав сім способів трансляційного перейменування слів з національно-культурною семантикою, одним з перших виявив зв'язок між мовою та національною ментальністю, мовою та культурою народу. Складено словник-довідник національно маркованої лексики історичної прози П.О.Куліша.

Український спортивний жаргон: структурно-семантичний аспект 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.А. Карпець; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено історію становлення української жаргонології у контексті європейських досліджень соціальних явищ, основні етапи її становлення, напрямки й аспекти. На підставі лексичних і загальнотеоретичних праць розглянуто термінологічний ланцюг "жаргон - арго - сленг", а також суперечності у визначенні та виокресленні явищ. З'ясовано основні ознаки сучасного жаргону та спортивного зокрема, причини та мотиви до розвитку. Виявлено основні типи та способи номінації у спортивному жаргоні, їх особливості у порівнянні з кодифікованими номенами.

Українськомовний комп'ютерний сленг: формування і функціонування 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.І. Щур; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т філол.. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Простежено історію вивчення соціальних діалектів української мови. На підставі аналізу дефініцій субстандартної лексики наведено тлумачення термінів "арго", "жаргон', "сленг". З'ясовано причини виникнення та функцій комп'ютерного сленгу та детально розглянуто особливості його лексико-семантичної системи. Проведено дослідження даного явища з метою з'ясування шляхів його формування. Показано, що морфемний аналіз одиниць комп'ютерного сленгу дозволив виявити основні словотвірні моделі, визначити спільнокореневі лексеми, в результаті чого їх об'єднано у кореневі гнізда на морфемному рівні. Проаналізовано особливості функціонування одиниць комп'ютерного сленгу у ЗМІ та інших друкованих виданнях.

Українські говірки Запорізького Надазов'я 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.М. Пачева; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Представлено комплексний аналіз структури та особливостей запорізько-надазовської групи українських говірок на фонетико-фонологічному, морфологічному (словозміні) та синтаксичному рівнях. Розглянуто чинники формування та функціонування досліджуваних говірок. Завдяки детальному порівнянню мовлення всіх вікових груп від найстаршої (яка виділяється вперше) до молодшої виявлено тенденцію до зникнення окремих діалектних явищ. Акцентовано увагу на особливостях, у яких простежено збереження давніх рис, а також на тих, що відрізняють говірки від літературної мови. Класифіковано говірки Запорізького Надазов'я як окремий різновид степового говору, що увібрав середньонанддніпрянські, а також східнополіські, слобожанські тощо. Наведений матеріал допомагає розширити уявлення про ареали розповсюдження окремих діалектних явищ в українських говорах і може бути використаний під час складання регіональних і загальноукраїнських діалектологічних атласів, хрестоматій та словників.

Українські говірки Південної Буковини (фонетика) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / К.І. Чорней; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексний аналіз структури буковинських та гуцульських говірок Південної Буковини на фонетичному рівні. З'ясовано чинники формування та функціонування говірок Сучавщини. Виявлено специфічні для буковинських та гуцульських діалектних континуумів фонетичні явища. Встановлено відмінності між буковинськими та гуцульськими говірками Південної Буковини. Детально проаналізовано фонетичні зміни, виявлені в різних ареалах даних говірок. Описано взаємодію буковинських та гуцульських говірок Сучавського та Ботошанського повітів Румунії з сусідніми українськими говірками Північної Буковини та Мараморощини. Простежено продовження лінії ізоглос у напрямку сусідніх говірок української мови на території України. Запропоновано поділ говірок Сучавщини на буковинські та гуцульські.

Українські прізвищеві назви ХVІ ст. 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.В. Єфименко; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено стан прізвищевих назв в українській антропонімній системі XVI ст., визначено їх лінгвістичний статус та особливості функціонування. Головну увагу приділено проблемі походження українських прізвищевих назв XVI ст., зокрема, проаналізовано фонетичні, словотвірні та лексико-семантичні особливості антропооснов.

Українські топоніми на -ани (-яни) 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.Б. Царалунга; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 17 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження українських географічних назв на -ани (-яни) X - XX ст. З'ясовано походження та функції форманта -ани (-яни), проаналізовано особливості його розвитку у процесі переходу від загальної назви до ойконіма. За походженням і семантикою твірних основ ойконіми зазначеної моделі класифіковано на локально-етнічні та відантропонімні назви. Наведено лексико-семантичну та структурну характеристику ойконімів на -ани (-яни), на підставі якої визначено типові твірні основи цих назв. Здійснено статистичний, картографічний та хронологічний аналіз ареалу українських ойконімів даної моделі.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net