Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Універбація в українській мові 1998

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.М. Думчак; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: У дисертації досліджуються універбаційні перетворення стійких словосполучень в однослівні похідні на матеріалі сучасної української мови. Встановлено, що універбація є важливим чинником розвитку лексичного складу мови, визначено типи стійких словосполучень, які є мотиваційною основою дериватів-конденсатів, проаналізовано словотворчі механізми, що призводять до утворення вторинних похідних, виявлено семантичні та стилістичні особливості універбів.

Уподібнення як засіб реалізації синтаксичних зв'язків у сучасній українській літературній мові 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.В. Ворушко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2006. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено один з найбільш поширених засобів реалізації та маркування семантико-граматичних відношень між компонентами мовленнєвого ланцюга - уподібнення, за якого граматична форма одного з цих компонентів відтворюється у граматичній формі іншого у спільних для них граматичних категоріях. Описано сферу функціональної реалізації уподібнення у сучасній українській мові та сформовано систему лінгвістичних об'єктів на рівні парадигматичних класів слів, у якій уподібнення є граматичним способом, а також на рівні співвідносних у разі уподібнення граматичних категорій. Як спосіб вираження різних синтаксичних зв'язків, у тому числі неієрархічних, уподібнення протиставлене узгодженню, одному з типів підрядного зв'язку. Описано реальне функціонування уподібнення як засобу маркування смислової та синтаксичної зв'язаності слів у межах однієї предикативної зони, а також у межах різних предикативних зон.

Усічення як тип стуктурно-семантичного варіювання і спосіб трансформації у фразеології 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.П. Свердан; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексний аналіз чинників та наслідків усічення українських фразеологізмів, що відбувається за умов взаємодії динамічних процесів у фразеології, синтаксисі, словотворі й лексиці. За дослідженими структурно-семантичними моделями повних інваріантів підтверджено системний характер цього процесу (як інших типів варіювання), простежено складний і динамічний взаємозв'язок мовних ресурсів та позамовних реалій, які його супроводжують. Визначено шляхи та способи усічення фразеологічних одиниць, відзначено більшу частотність цього явища у фразеологізмах, побудованих за моделлю речення. На базі когнітивно-процесуального моделювання фразеологічних одиниць у дії, результатів психолінгвістичного дослідження та контекстуального аналізу розкрито функції усічених фразеологізмів, їх реальні та потенційні стилістичні властивості.

Флоролексеми в українській поезії II половини XX століття: функціонально-стилістичний аспект 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.І. Коломієць; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано роль флористичних одиниць у системі загальновживаної мови та визначено тенденцію розвитку асоціативно-смислових прирощень, ідейно-змістових узагальнень символічного характеру, а також - розширення стилістичних функцій у поетичному мовленні другої половини XX ст. Виявлено закономірності вживання флоролексем, з'ясовано чинники власне лінгвістичного та екстралінгвального характеру, які сприяють формуванню та розгортанню образно-зображальної та виражальної перспектив слова. Здійснено дослідження багатогранних можливостей рослинних найменувань і флористичних похідних з урахуванням лексико-семантичного оточення та прийомів введення флороназв у текстову організацію віршових творів.

Фонетико-граматична варіантність в українській мові кінця XVIII - початку XIX ст. на Слобожанщині (за "Словником мови творів Г.Квітки-Основ'яненка") 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.О. Ходаковська; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто випадки фонетико-граматичної варіантності в українській мові кінця XVIII - початку XIX ст. на Слобожанщині на матеріалі мови творів Г.Квітки-Основ'яненка та його сучасників - представників харківської школи романтиків. На підставі аналізу фонетичних та граматичних варіантів висвітлено напрямки розвитку й унормування української літературної мови. За результатами дослідження доведено, що вивчені фонетичні та граматичні варіанти в мові творчості письменників-слобожан демонструють високий рівень відповідності нормам сучасної української літературної мови. Визначено риси, за якими простежується відповідність лінгвістичних пріоритетів Г.Квітки-Основ'яненка сучасним тенденціям розвитку української літературної мови.

Фонетична система української мови XYII- початку XYIII ст. (за текстами пісень, записаних латиницею) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Наталія Павлівна Маліневська; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000.

Аннотация:

Фонетичні і словозмінні особливості рукописних апокрифічних збірників XVII - XVIII ст. у контексті становлення української літературної мови 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.С. Бичкова; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено мовні особливості західноукраїнських рукописних апокрифічих збірників XVII - XVIII ст. З'ясовано роль цих пам'яток в історичних процесах становлення української літературної мови. Охарактеризовано питомо українські риси вокалізму та консонантизму, засвідчені в апокрифічних збірниках, проаналізовано словозмінні тенденції. За результатами дослідження з'ясовано, що західноукраїнські рукописні апокрифічні збірники XVII - XVIII ст. повною мірою засвідчують характерні особливості української мови. Виявлено діалектичні риси, які знайшли відображення у текстах досліджених пам'яток і властиві сучасним південно-західним говорам. З'ясовано їх співвідношення з загальномовними явищами.

Формально-граматична та функціонально-семантична структура порівняльних синтаксем і підрядних речень у сучасній українській мові 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.М. Рошко; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вперше в українському мовознавстві на підставі аналізу великого матеріалу здійснено повний, всебічний, системний опис порівнянь як членів речення і предикативних компонентів складних речень із урахуванням їх структурних та функціонально-синтаксичних і семантичних особливостей. Розглянуто функціонально-семантичні типи порівнянь-фразеологізмів. Розкрито взаємозв'язок порівняльних синтаксем і підрядних речень. Висвітлено дериваційні процеси у системі порівняльних одиниць сучасної української мови. Здійснено статистичні спостереження над кількісним та якісним виявом модально-порівняльних часток, сполучників і сполучних слів у текстах художніх творів.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net