Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Формально-граматична і функціонально-семантична стратифікація імперативних конструкцій в українській мові ХVІ - ХVІІІ ст. 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філос. наук: 10.02.01 / І.Л. Шевчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено формально-граматичний та функціонально-семантичний статус імперативних конструкцій в українській мові XVI - XVIII ст. Визначено якісні та кількісні характеристики імперативної парадигми в українській мові досліджуваного періоду. Встановлено формально-граматичні параметри стратифікації імперативних конструкцій. Визначено класифікаційні ознаки синтаксичних констукцій зі значенням імперативності. Виділено ядерні та периферійні моделі. Визначено специфіку трасформації модальних імперативних значень і способи її реалізації. З'ясовано функціонально-семантичні особливості імперативних конструкцій і здійснено їх аналіз в формально-граматичному аспекті за такими рівнями: морфологічним (досліджено синтетичні й аналітичні форми наказового способу, інфінітивні конструкції), синтаксичним (розглянуто порядок слів у даних конструкція та засоби вираження другорядних членів речення), морфолого-синтаксичним (вивчено звертання, еліптичні та перформативні речення), інтонаційним (встановлено роль імперативної інтонації). З використанням функціонально-семантичного підходу виділено такі різновиди значень імперативних конструкцій: благання, вимога, дозвіл, заборона, заповіт, застереження, наказ, побажання, порада, пропозиція, прохання, рекомендація.

Формально-синтаксичні та функціонально-семантичні особливості окличних речень у сучасній українській мові 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.В. Навчук; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто роль емоційної функції у зівставленні з іншими функціями мови. З'ясовано категорію емотивності у лінгвістичному аспекті. Визначено засоби вираження емоцій у мові. Розкрито суть поняття "окличність", систематизовано витлумачення окличних речень, наявні у лінгвістичній літературі. Обгрунтовано доцільність розгляду окличних конструкцій на підставі теорії мовленнєвих актів. Досліджено формальні показники окличних речень, якими є фонетичні, лексичні, морфологічні й синтаксичні засоби, з'ясовано структурно-синтаксичну своєрідність різних груп окличних речень. Проаналізовано вплив семантичного та синтагматичного оточення на зміст даного речення, типи мовленнєвих намірів, що можуть бути виражені в окличних реченнях, і мовні засоби, що приймають участь у їх вербалізації. Розглянуто питання залежності значення мовної одиниці від тієї функції мови, що реалізується мовцем. Показано роль окличного речення в текстотворенні.

Формально-синтаксичні і семантико-функціональні параметри дієприслівникових зворотів у структурі речення 2003

Источник: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.01 / З.І. Комарова; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено внутрішню формально-синтаксичну організацію дієприслівникових зворотів та параметри їх функціонування у структурі простого ускладненого і складного речень. Уточнено граматичний статус дієприслівників і дієприслівникових зворотів. Виявлено валентнісні ознаки дієприслівника як другорядного предиката. Виділено конкретні моделі дієприслівникових словосполучень. Запропоновано методику трансформування простих речень з обставинним компонентом (дієприслівниковим зворотом) з метою з'ясування особливостей реалізації семантико-синтаксичних відношень у структурі простого неелементарного речення. Комплексно описано різні типи складних речень і складних синтаксичних конструкцій, утворених шляхом поєднання з дієприслівником (дієприслівниковим зворотом) однієї-двох (і більше) предикативних частин.

Формування номенклатури назв релігійних споруд в українській мові 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.В. Піддубна; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання формування частини релігійної лексики - лексико-семантичної групи (ЛСГ) "назви релігійних споруд та їх частин" в українській мові. Доведено, що релігійна лексика відображає у мовній картині світу одну з суттєвих складових концептуальної картини світу - міфолого-релігійну. Розглянуто системні відношення всередині даної ЛСГ, з'ясовано її склад і структуру. Виявлено особливості вживання елементів ЛСГ "назви релігійних споруд та їх частин" у різних стилях української мови, зокрема, у релігійному. З'ясовано ступінь фонетичної та граматичної адаптації в українській мові іншомовних лексичних запозичень, що входять до складу даної ЛСГ. Визначено екстра- та інтралінгвальні чинники, які впливали на формування української релігійної лексики.

Формування словотвірної системи іменників з модифікаційним значенням жіночої статі в новій українській мові 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.П. Семенюк; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто процес розвитку дериваційної підсистеми іменників з модифікаційним значенням жіночої статі нової української мови з її невід'ємним атрибутом - тиском системи на функціонування окремих її елементів. Висвітлено питання словотвірної бази даних назв, продуктивності, функціонально-семантичної дистрибуції модифікаційних формантів, їх стильової диференціації у різні періоди формування нової української мови. Визначено чинники, які впливають на дериваційну активність фемінізуючих формантів протягом XIX - XX ст.

Формування та розвиток української бібліотечно-бібліографічної термінології 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.В. Сташко; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: У дисертації вперше досліджується українська бібліотечно-бібліографічна термінологія у порівняльно-історичному, лексико-семантичному та структурно-словотвірному аспектах. Сучасна бібліотечна термінологія забезпечує номінативними засобами поняттєву базу бібліотечної справи і є цілісною системою ієрархічно організованих мовних одиниць.

Формування та розвиток української термінології нафтогазової промисловості 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.М. Дорошенко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2004. — 22 с. — укp.

Аннотация: Описано основні етапи формування української термінології нафтогазової промисловості, досліджено вплив мовних і позамовних чинників на склад української термінології даної промисловості у контексті її походження. Проведено лексико-тематичну класифікацію аналізованої термінології та висвітлено причини й особливості перебігу лексико-семантичних процесів в українській термінології нафтогазової промисловості. Досліджено структуру даної термінології, визначено шляхи та способи термінотворення. Запропоновано рекомендації щодо унормування та стандартизації української термінології нафтогазової промисловості та сучасному етапі.

Формування тематичної групи "назви посуду" в сучасній українській літературній мові 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Й. П'яст; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Уперше в українському мовознавстві виокремлено та системно проаналізовано тематичну групу "назви посуду" на підставі лексикографічних матеріалів та етнографічних джерел. Систематизовано досліджуваний мовний матеріал за лексико-семантичними групами. Описано семантичну структуру кожної лексико-семантичної групи як результат аналізу парадигматичних відношень між лексичними одиницями. Зроблено системний лексико-етимологічний та словотвірний аналіз лексико-семантичних груп назв посуду в українській літературній мові. З'ясовано словотвірні типи та моделі номінативних і дериваційних засобів, які використовуються для мовної фіксації досліджуваного предмета дійсності. Виявлено вживання варіантних одиниць.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net