Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Генітивні речення в сучасній українській мові 1998

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.С. Рабанюк; Прикарпат. держ. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: У роботі здійснено системний аналіз генітивних та генітивно-квантитативних речень сучасної української мови з урахуванням їх формально-граматичних, структурно-семантичних та комунікативно-функціональних параметрів. Виділено структурні схеми, описано основні моделі генітивних стверджувальних і заперечних речень з імпліцитним та експліцитним квантитативним компонентом, проаналізовано їх позиційну й семантичну структуру, ремо-тематичну будову.

Географічна апелятивна лексика східностепових говірок Центральної Донеччини 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.П. Сіденко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 22 с.: табл., карти — укp.

Аннотация: Системно описано склад і семантичну структуру географічну апелятивну лексику східностепових говірок Центральної Донеччини та подано її ареальну й лексикографічну характеристику. Установлено специфіку географічної номенклатури як тематичної групи, визначено центральні й периферійні лексико-семантичні групи та мікрогрупи. З'ясовано чинники формування й функціонування географічної апелятивної лексики. Досліджено функціональне співвідношення однослівної та неоднослівної номінації географічних найменувань. Створено словник, що нараховує близько 1000 лексем, і атлас географічної апелятивної лексики східностепових говірок Центральної Донеччини. Введено до наукового обігу новий емпіричний матеріал, який розширює джерельну базу словника українських говорів та лексичного атласу української мови.

Географічна термінологія Волині 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.К. Данилюк; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано лексику на позначення географічних об'єктів, з'ясовано її основні лексичні, семантичні, дериваційні ознаки у взаємозв'язку із сучасною українською літературною мовою, іншими українськими говорами, а також суміжними слов'янськими мовами. На прикладі 970 термінів (у тому числі і фонетико-морфологічні варіанти), зібраних у 217 населених пунктах Волині та розподілених за трьома лексичними класами, простежено формування системи географічної термінології досліджуваного регіону, а також з'ясовано основні закономірності та особливості даної системи. Встановлено, що поданий фактичний матеріал відображає цілісну картину географічної лексики Волині.

Градаційне відношення в структурі складних сполучникових конструкцій сучасної української мови 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.М. Спільник; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено системний різнорівневий аналіз складних градаційних конструкцій з урахуванням їх структурно-граматичних, лексико-семантичних та комунікативних особливостей. Встановлено, що градація є змістовим відношенням, що формується у своєрідно організованих складних сполучникових конструкціях, структура та семантика яких зазнають суттєвого впливу їх комунікативної організації. Виявлено факт взаємодії градаційного значення з іншими типами змістових відношень - як основного в семантичній структурі таких висловлювань або як додаткового, супровідного.

Граматична семантика аналітичних сполучників підрядності у структурі складного речення 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Ю. Ясакова; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено семантику та функціонування аналітичних сполучників у складнопідрядних реченнях розчленованої структури. З'ясовано лексико-граматичний статус сполучника як службового слова. Відмежовано аналітичні сполучники підрядності від омофункціональних компонентів складного речення, що не мають категоріальних ознак сполучника. Встановлено, що компоненти аналітичних сполучників та їх аналогів виражають лексичне та граматичне значення. Характер вираження лексичної семантики зумовлений структурою одиниці та семантикою слів, що зазнали кон'юнктивації. Основним носієм граматичного значення визначено сполучникову частину. Описано взаємодію граматичної семантики підрядних сполучників, їх аналогів і часток у процесі творення структурно-семантичних варіантів засобів зв'язку. З'ясовано їх роль у вираженні семантики складнопідрядного речення.

Граматична та лексична семантика українського дієслова в лексикографічній системі 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.М. Сухарина; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано та верифіковано на базі репрезентативного масиву українських дієслів, опрацьованих у тлумачному Словнику української мови в 11-ти томах (К., 1970 - 1980 рр.), універсальну інформаційно-лексикографічну модель для представлення та опису їх граматичної та лексичної семантики, побудовано комп'ютерні реалізації зазначеної моделі у вигляді низки лексикографічних баз даних. З використанням методологічних засад розробленого інструментарію представлено досліджуваний матеріал у вигляді однорідних угруповань - від найзагальніших граматичних класів до окремих лексико-семантичних груп. Установлено систему лексикографічних параметрів граматичної та лексичної семантики дієслів української мови, одержано нові лінгвістичні класифікації дієслів за різними параметрами, розроблено лінійний (табличний) формат для представлення дієслівних формул тлумачення, побудовано нові типи словників.

Гідронімно- ойконімні паралелі в західноукраїнському ономастиконі 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Мирослав Михайлович Юрків; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000.

Аннотация:

Гідронімія Буковини (назви непротічних вод) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.Б. Костик; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Системно вивчено гідронімію Буковини (назви непротічних вод) з використанням 1500 найменувань гідрооб'єктів з огляду на лексико-семантичне значення слов. Описано апелятивну та онімну лексику, що є в основах гідронімів. Проаналізовано способи творення буковинських гідронімів, визначено продуктивність їх словотвірно-структурних типів. На підставі результатів дослідження наведено дані про особливості топонімного словотвору, доповнено відомості про гідронімійні регіональні системи, розкрито їх специфіку на загальноукраїнському топонімійному тлі.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net