Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Формування української ветеринарної лексики 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.В. Дмитрук; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано українську ветеринарну лексику, розглянуту в аспекті її формування, функціонування та структурно-системних зв'язків. Даний комплексний підхід дає можливість поставити питання про специфіку термінів як лексичних одиниць, дослідити ветеринарну термінологію як систему. Проаналізовано походження, системні зв'язки українських ветеринарних термінів. Розглянуто українську ветеринарну лексику у семасіологічному, функціональному і дериваційному аспектах. Досліджено та виявлено семантичні та словотвірні особливості термінів ветеринарної медицини, запропоновано аспекти удосконалення сучасної української наукової термінології ветеринарної медицини й обгрунтовано основні шляхи її стандартизації.

Формування української екологічної термінології 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.В. Овсейчик; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філології. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено українську екологічну термінологію. Розглянуто особливості її семантичної та структурної організації. Виявлено специфіку дериваційних процесів. Визначено продуктивні структурні типи екологічних термінів і спеціалізацію їх словотвірних формантів. Проаналізовано закономірності формування даної термінології та виявлено шляхи та джерела поповнення аналізованої української галузевої терміносистеми. На підставі проведеного аналізу української екологічної термінології здійснено пояснення системної організації не тільки екологічних терміноодиниць, але й термінології в цілому, специфіки формування та розвитку екологічної терміносистеми, визначено різні типи взаємозв'язків терміноодиниць в її межах.

Формування української медичної клінічної термінології 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.В. Місник; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання мовного статусу медико-клінічного терміна, визначено його знакову специфіку. Проаналізовано шляхи формування системи клінічної термінології, встановлено джерела її поповнення. Досліджено засоби термінотворення, наведено головні словотворні моделі, статус та семантичні характеристики формантів - складників терміна. Проаналізовано закономірності формування та розвитку клінічної термінології. Розроблено рекомендації щодо унормування даної термінології та здійснено спробу їх практичної реалізації.

Формування української термінології органічної хімії в 90-ті роки ХХ ст. 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.А. Цимбал; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто лексико-семантичну структуру сучасної української термінології органічної хімії, а також процеси її формування та розвитку. Визначено концептуальне поле термінології органічної хімії та засоби його репрезентації в українській мові. Досліджено особливості номінації наукових понять органічної хімії в українській мові, тенденції використання способів і засобів термінотворення. Висвітлено особливості стану термінології органічної хімії в аспекті лексичної парадигматики (синонімію, антонімію) на сучасному етапі розвитку терміносистеми.

Формування української церковно-обрядової термінології (назви богослужбових предметів) 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.В. Пуряєва; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено українську церковно-обрядову термінологію в діахронічному аспекті з урахуванням норми спеціального спілкування та, зокрема, терміновикористання в галузі церковного обряду, визнану провідним фактором розвитку даної термінолоії. З цією метою встановлено ознаки церковно-комунікативної норми, простежено її модифікації протягом ХІ - ХХ ст. та відображення цих процесів в українській церковно-обрядовій термінології.

Формування і розвиток української музичної термінології 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.З. Булик-Верхола; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено основні періоди розвитку української музичної термінології, провідні тенденції термінотворення на кожному з досліджуваних історичних етапів. Розглянуто особливості лексико-семантичної та структурної організації української музичної термінології. Проаналізовано джерела поповнення музичної термінології, описано способи і засоби термінної деривації, визначено словотвірні моделі музичних термінів.

Фраземіка в системі ідіостилю письменника (на матеріалі художньої прози Олеся Гончара і Павла Загребельного) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Ю.І. Кохан; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: На підставі матеріалу прози О.Гончара та П.Загребельного проведено різноаспектне дослідження фразеологічного стану творів художньої літератури, зважаючи на його вплив у формуванні індивідуально-авторського стилю. З'ясовано, якими чинниками зумовлюється добір письменником фразеологічного матеріалу і як у даному доборі виявляються риси зазначеного стилю. Розглянуто вплив на формування ідіостилю мовної традиції, тематики та проблематики твору, світосприйняття автора, ідеологічної системи, а також суб'єктивних авторських симпатій. Досліджено функціонально-стилістичне навантаження фразеологічних одиниць (ФО) як репрезентат особливостей творчої манери письменника. Проаналізовано текстотвірну функцію фразеологізмів, їх роль у створенні повного стилістичного забарвлення твору та його частин. Детально охарактеризовано вплив трансформації ФО й індивідуально-авторського фразоутворення на формування ідіостилю письменника.

Фраземіка говірок Західного Поділля 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Д. Коваленко; Ін-т укр. мови НАН України. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено ідеографічний опис фразем західноподільських говірок на позначення явищ, ознак та процесів, пов'язаних з життям та діяльністю людини. Виділено структурно-семантичні та семантичні моделі, в яких простежено особливості варіювань фразем у говірковому мовленні. Відзначено активність побутування одиниць для лінгвілізації трагічних подій, негативних рис характеру, гострих переживань людини. На підставі зіставно-типологічного аналізу фразем говірок Західного Поділля та інших районів України виділено тотожні одиниці та регіоналізми, а також одиниці, які мають полісемічні та омонімічні зв'язки. На основі структурно-семантичних моделей визначено різні типи відношень між фраземами українського діалектного континууму, що свідчить про розгалужену систему синонімії та варіативності у фраземіці.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net