Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Фразеологізми з назвами людей у лексичному наповненні 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.В. Щербакова; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено фразеологізми української мови, об'єднані за ознакою наявності компонента-назви людини в лексичному наповненні. Вперше застосовано комплексний підхід до вивчення значного угруповання цих фразеологічних одиниць (ФО), яких близько 280 з урахуванням структурно-семантичного, лінгвокультурологічного, ідеографічного аспектів. Визначено кількісний та якісний склад номенів людини в лексичному наповненні ФО, частоту їх вживання, умови закріплення будь-якого слова-компонента в лексичному наповненні фразеологізмів. Розглянуто фактори, що зумовлюють напрямки мотивації цілісного фразеологічного значення. Виявлено роль компонента-назви людини та дистрибутивного оточення в формуванні семантики ФО та концентрації внутрішньої форми фразеологічних одиниць. Досліджено системні відношення синонімії, антонімії в межах фразеосемантичних груп, фразеосинонімічних рядів, гіперсинонімічних об'єднань. Здійснено системний аналіз семантичної структури фразеологічних серій, які групуються навколо назв людини. Визначено роль позамовної лінгвокультурологічної інформації у формуванні семантики фразеологізмів з компонентом-назвою людини в лексичному напрямку.

Фразеологізми української мови з компонентом "душа" (структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.М. Каракуця; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2002.

Аннотация:

Фразеологічна мікросистема "Поведінка людини" в українській мові (ідеографічний і аксіологічний аспекти) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Ф. Грозян; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено корпус фразеологічних одиниць (ФО) української мови на позначення поведінки людини. Зазначено, що комплексне застосування ідеографічного та аксіологічного аспектів дозволило одержати нові результати щодо семантичної організації даного шару ФО, місця фразеологічної мікросистеми "поведінка людини" в структурі фразеологічної системи української мови. Використано досягнення сучасної психологічної, сексологічної, суїцидологічної наук, експериментальної психосемантики, деяких даних теорій, висновків етно- та нейропсихолінгвістичної галузей лінгвістики. У ідеографічному аспекті охарактеризовано їх тематичні поля - "агресивна поведінка людини", "девіантна поведінка людини", "просоціальна поведінка людини", "сексуальна поведінка людини". Визначено домінуючі типи структурно-граматичних моделей ФО. Розглянуто питання, пов'язані із типологією аксіологічно орієнтованих ФО. Запропоновано психосемантичний підхід щодо дослідження їх позитивного та негативного оцінювання значень. На основі психолінгвістичного аналізу показано зв'язок фразеологізмів із національним менталітетом.

Фразеологія верхньонаддністрянських говірок нижньої течії річки Бистриці 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.В. Романюк; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено фразеологічну систему верхньонаддністрянських говірок південно-західного наріччя української мови на одному із хронологічних відрізків - останніх років ХІХ - ХХ ст. Визначено основні особливості говіркових фразеологічних одиниць (ФО), причини і способи їх структурних і семантичних трансформацій у живому (усному) та в писемному (художньому) мовленні. Виділено способи модифікації зовнішньої форми стійких виразів: субституція, редукція, розширення структури ФО, натяк і контамінація, а також дві групи фразеологізмів залежно від характеру їх семантичної трансформації: ФО, значення яких звузилося або змінилося; ФО із розширеною внутрішньою формою.

Фразеологія говірок центральної Слобожанщини (структурно-семантичний аспект) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.Л. Плетнєва; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: До наукового обігу залучено значний фактичний матеріал та вперше в українській фразеології комплексно досліджено фразеологічний склад говірок центральної Слобожанщини. З'ясовано особливості семантики та структури фразеологізмів, виявлено та проаналізовано характерні структурно-семантичні моделі фразеологічних одиниць. Визначено особливості мотивації діалектних фразеологізмів з урахуванням духовної культури діалектоносіїв. Висвітлено взаємозв'язок окремих фразеологізмів з давніми віруваннями, традиціями, обрядами українців.

Фразеологія гуцульських говірок 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.Я. Олійник; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено ідеографічний опис фразеологічної системи гуцульських говірок. Виявлено парадигматичні, синтагматичні, внутрішньофразеологічні та фразеотворчі типи відношень. Описано антропоцентричний характер фразеологічної системи, розкрито складний і динамічний взаємозв'язок лінгвальних й екстралінгвальних чинників. Висвітлено закономірності фразеологічного наповнення ідеографічних груп у гуцульських говірках. Відзначено активність фразеологічних одиниць (ФО), що характеризують негативні риси, трагічні події, табуйовані поняття. У межах семантичних рядів виділено структурно-семантичні й семантичні моделі з більшим та меншим ступенем продуктивності, які засвідчують особливості мотивації внутрішньої форми ФО, репрезентують варіативність компонентного складу в межах досліджуваного діалектного обширу.

Фразеологія лемківського говору української мови 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.Ф. Ступінська; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано цілісний опис фразеології лемківського говору української мови. Джерелами опису стали власні польові записи, діалектні словники та фольклорно-етнографічні публікації. На основі грунтовного аналізу фактичного матеріалу (картотека складає 5000 одиниць) з'ясовано акцентуаційні, фонетичні та лексико-граматичні діалектні ознаки лемківських фразеологізмів, описано характерні риси лемківських фразеологізмів як номінативних та комунікативних одиниць мови. Простежено семантико-граматичні особливості фразеологізмів, що складають ядро лемківської фразеології у цілому. Виявлено особливості організації фразеологічних одиниць (ФО) у окремих лексико-семантичних групах різного ступеня ієрархії. Укладено тлумачний словник малозрозумілих компонентів окремих ФО.

Функціональна сфера апеляції в українській мові (семантика, граматика, прагматика, стилістика) 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / М.С. Скаб; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2002. — 34 с. — укp.

Аннотация: Комплексно досліджено мовні засоби, що використовуються для зв'язування, підтримання та регулювання мовленнєвого контакту. Обгрунтовано наявність у мові специфічної функціональної сфери апеляції, що являє собою семантико-граматичний комплекс, який складають змістові частини - предикатна та предметна. На підставі вивчення випадків апеляції у різних за комунікативною метою типах висловлень української мови побудовано типологію цих проявів та окреслено коло основних репрезентантів апеляції. Предикатна частина змісту апеляції реалізується синтетичними формами наказового способу дієслова, предметна частина - формами кличного відмінка іменників. Аргументовано наявність форм кличного відмінка у парадигмі не лише власне іменника, а також прикметника, займенникових іменника та прикметника 2-ї особи. Показано, що семантико-синтаксичну структуру комплексів апеляції формують дві синтаксеми - імперативна (виражає предикатну частину змісту) та вокативна (виражає предметну частину змісту); елементи апеляції займають формально-синтаксичні позиції: присудка, головного члена односкладного речення, вставного елемента з предикатним значенням, підмета в реченні з присудком, вираженим дієслівною формою, головного члена вокативного речення, вставного ядерного компонента у конструкції представлення, головного члена приставного вокативного речення, опосередкованого другорядного, який ідентифікує апеляцію, члена речення у разі розташування вокативної форми у постпозиції відносно займенникового слова 2-ї особи у прямому відмінку, опосередкованого другорядного ідентифікуючого апеляцію члена речення у разі розташування вокативної форми у постпозиції відносно займенникового слова 2-ї особи в непрямих відмінках. Парадигму речень апеляції складають 18 типів двоскладних та 3 типи односкладних речень. Вибір мовцем того чи іншого засобу вираження апеляції визначається системою прагматичних і стилістичних чинників. Запропоновано новий спосіб представлення граматичної системи української мови, що полягає у вирізненні в її складі паралельних структур (морфологічних та синтаксичних підкатегорій) апеляції та репрезентації.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net