Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Функціонально- семантичні параметри абсолютивних дієслів української мови 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Наталя Борисівна Іваницька; НАН України, Інститут української мови. — К., 2000.

Аннотация:

Функціонально-комунікативні вияви складнопідрядних речень прислівного типу 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.В. Орєхов; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Виконано аналіз актуального членування (АЧ) прислівних складнопідрядних речень (СР). Розглянуто історію вивчення АЧ речення, проаналізовано погляди щодо природи АЧ і його статусу в лінгвістичній системі, охарактеризовано співвідношення актуального та граматичного членування речення, граматичної та комунікативної розчленованості СР. Розкрито суть основних понять АЧ речень, зокрема, "теми"/"реми", "дане"/"нове", "відоме"/"невідоме". Проаналізовано комунікативну будову прислівних СР з лексично вираженою та лексично невираженою темою, у складі кожного з даних типів речень виділено найпоширеніші структурно-семантичні типи, описано особливості розгортання ярусної структури їх АЧ.

Функціонально-ономасіологічний аналіз дієслів на позначення емоційних станів у сучасній українській літературній мові 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.В. Парасюк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі функціонально-ономасіологічного аналізу емоційних дієслів виявлено, що у тексті повноцінною знаковою одиницею для позначення психічного стану може бути окрема лексема, словосполучення та слово з підрядним реченням. Доведено, що необхідним показником функціонального типу дієслова є його дистрибуція. З використанням статистичних показників виявлено функціональну значущість дієслів ЕС. За допомогою контекстуального аналізу визначено відмінності функціонально-ономасіологічних характеристик у мовному виконанні від мовної компетенції.

Функціонально-семантична категорія локативності в сучасній українській літературній мові 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Виноградова; Ін-т укр. мови НАН України. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено статус функціонально-семантичної категорії (ФСК) локативності, її місце серед інших мовних категорій, виявлено функціональний потенціал категорії, розглянуто антропоцентричний характер локативів. Диференційовано ядро ФСК локативності, її напівпериферію та власне периферію. У межах ядра визначено параметри суб'єктної та об'єктної локативності. Встановлено парадигму локативних форм, серед яких вичленовано коло статичних і динамічних, контактних і дистантних форм. На підставі аналізу локативних одиниць з'ясовано синтагматичні чинники творення локативних форм та потенційні сили дієслівного, іменного, прикметникового протичленів. Досліджено текстотвірний потенціал локативів та радіальну, послідовну, тематичну, суб'єктно-орієнтовану реалізацію локативності в тексті.

Функціонально-семантична структура незакінчених речень у сучасній українській мові 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.І. Пітель; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франків., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено соціально-семантичні особливості незакінчених речень як своєрідних синтаксичних конструкцій, що характеризуються семантичною, структурною та інтонаційною незавершеністю. Запропоновано комплексний системний опис таких даних синтаксичних одиниць, визначено їх основні ознаки у порівнянні з іншими типами простих і складних речень, а також здійснено функціонально-семантичну класифікацію. Синтаксичну природу явища незавершеності синтаксичних конструкцій витлумачено з урахуванням найновіших досягнень українського та зарубіжного мовознавства. На матеріалі сучасної української літературної мови проаналізовано формально-синтаксичні, семантичні та комунікативні особливості незакінчених речень.

Функціонально-семантичне поле квантитативності в сучасній українській мові 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.А. Бронікова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Вивчено семантику, структуру та систему функцій функціонально-семантичного поля (ФСП) квантитативності в сучасній українській мові та з'ясовано особливості реалізації квантитативних функцій у категорійних ситуаціях з використанням текстів правових документів незалежної України. Проаналізовано різнорівневі засоби експлікації квантитативності, установлено параметри вираження реальної кількості через поняттєву категорію кількості, визначено ступені активності квантитативних функцій у конкретних категорійних ситуаціях та їх взаємдію з іншими функціями й ФСП, функціонально-стильову неоднорідність засобів квантитативності. Одержано дані про співвідношення семантики квантитативних функцій та їх поширеність у тексті.

Функціонально-семантичний статус порівняльних конструкцій у сучасній українській мові 1998

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.П. Шаповалова; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено проблемі функціонально-семантичного статусу порівняльних конструкцій у сучасній українській мові. У роботі вперше в українському мовознавстві на широкому фактичному матеріалі досліджується механізм реалізації порівняльного змісту в українській мові. Дослідження грунтується на понятті функціонально-семантичної категорії порівняння.

Функціонально-семантичні параметри іменників з неповною числовою парадигмою 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.Ю. Алтицева; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено функціональні та семантичні параметри іменників з неповною числовою парадигмою в сучасній українській мові. З'ясовано механізм взаємодії лексичної та граматичної семантики в іменниках різних лексико-семантичних розрядів (singularia tantum і pluralia tantum). Установлено первинні та вторинні функції категорії числа з урахуванням віртуальних і контекстуальних репрезентацій семантики кількісності. У словниковій формі виявляються первинні функції: словозмінна (спрямована на формально-структурну організацію слова та його зв'язків у синтаксичній побудові речення) і сигніфікативна (поєднана з категоріальною віднесеністю денотата в реальному світі. Показано, що вторинна функція класифікаційна - спрямована на розподіл іменників за парадигмами (повною та неповною), словотвірна функція категорії числа взаємодіє в процесах номінацій і в утворенні лексико-семантичних варіантів слова.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net