Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Функціональні параметри образності в науковому стилі (на матеріалі текстів природничих та технічних наук) 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.М. Дядюра; Ін-т укр. мови НАН України. — К., 2001. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено функціональні параметри образності: параметр когнітивного зв'язку, комунікативний і діяльнісний параметри, параметр стилістичного розмежування тексту та параметр індивідуального стилю. Доповнено класифікацію образних засобів, зокрема, вперше, описано таке мовне явище, як безаналогічні метафори. На підставі аналізу образних компонентів у сучасних природничих і технічних текстах показано, що гносеологічний образ, створений шляхом зіставлення пізнавальних понять з пізнаними, відображає сукупність асоціативних зв'язків між елементами когнітивної моделі. Виявлено, що образні елементи наукового стилю зумовлюють утворення образного контексту. Експериментально доведено, що сприймання мовної одиниці як образу або не-образу залежить від мовців та особливостей перебігу комунікативного процесу.

Функціонування займенникових слів у структурі тексту 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.В. Волчанська; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Вінниченка. — Кіровоград, 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено власне-анафоричні та катафоричні функції займенникових слів. На підставі класифікації ланцюгових зв'язків визначено схеми зв'язку речень у структурі тексту. Розглянуто типи мовлення, у яких переважає певний зв'язок. Зважаючи на те, що прономінативні слова завжди входять до складу бі- або поліконектора, зазначено, що за умови, якщо змістовий компонент конектора репрезентовано словом, частиною речення, окремим реченням або відрізком тексту, є підстави для визначення функціонального навантаження кожної групи прономінативних слів. З'ясовано функції займенникових слів у структурі теми й реми як категорій зв'язного тексту. З'ясовано основні схеми актуального членування.

Функціонування синонімів і антонімів у поезіях Ігоря Муратова 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.А. Василенко; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дослідження присвячено висвітленню одного з аспектів поетичного мовлення І.Муратова - художнього використання синонімів і антонімів у поетичних текстах. Визначено високу насиченість поезій І.Муратова синонімами й антонімами, вжитими в різній стилістичній функції, констатується зв'язок стилістичних особливостей синонімів і антонімів з їх властивостями в мовній системі й індивідуальною картиною світу поета. Розглянуто механізми виникнення художньо-образного тексту. Розкрито характерні риси ідіостилю поета: концентрація синонімічних і антонімічних рядів, уживання контекстуальних синонімів та антонімів, використання синонімічно-антонімічних блоків.

Філологічна термінологія М.П.Драгоманова в системі української наукової термінології кінця ХІХ-початку ХХ ст. 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.В. Деркач; Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: У роботі досліджується літературознавча, фольклористична та лінгвістична термінологія статей, розвідок і листування М.П.Драгоманова 70-90-x років XIX ст. Виокремлюються тематичні групи, лексико-генетичні та структурні типи названих термінологічних розрядів. Аналіз метамови вченого здійснюється із врахуванням лексичної та морфологічної динаміки української літературної мови у другій половині XIX ст.

Юридична лексика кримінально-процесуального права Гетьманщини 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Б.Р. Стецюк; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена дослідженню юридичної лексики кримінально-процесуального права періоду Козацько-Гетьманської держави. У межах виявлених тематичних груп з'ясовано семантику, джерела походження, умови та шляхи формування юридичних лексем. Проаналізовано словотвірну структуру лексичних одиниць. Простежено розвиток юридичної лексики кримінально-процесуального права в наступні періоди її функціонування та визначено її роль у становленні терміносистеми права сучасної української мови. До роботи додається покажчик юридичної лексики кримінально-процесуального права періоду Гетьманщини.

Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.Б. Вербенєц; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філології. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексний типологічний аналіз юридичної терміносистеми української мови у контексті термінотворчих процесів сучасного світу, зокрема в польській мові. Досліджено шляхи становлення та розвитку національної юридичної термінології, її системні параметри, словотвірні особливості та потенціал, проаналізовано сучасні методи й типові моделі термінотворення та продуктивні лексико-семантичні процеси у даній сфері. Аргументовано взаємозалежність екстра- й інтралінгвальних факторів у формуванні особливостей терміносистеми національної мови в контексті розвитку субмови права інших народів. Вперше в науковий обіг введено фактологію з історії становлення української юридичної термінології, зокрема польсько-литовської доби. Розроблено принципи та методи укладання словника юридичної термінології філологічного типу, що відповідає сучасним комунікативним потребам.

Явища еліпсису в мові сучасної української публіцистики 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.В. Богатько; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2005. — 24 с. — укp.

Аннотация: Досліджено стилістично-виражальний потенціал неповних речень в українському газетному мовленні кінця XX - початку XXI ст. Розмежовано власне-неповні, неповні еліптичні та неповні приєднувальні речення як окремі типи неповних конструкцій, породжених еліпсисом, з'ясовано їх структурні та семантичні особливості. Проаналізовано параметри вживання в газетних текстах власне-неповних речень, висвітлено їх експресивно-оцінні потенції у ролі газетних заголовків. Показано специфіку приєднувальних речень у системі синтаксичних засобів експресивного газетного мовлення, виявлено їх синтаксичні зв'язки та семантичні відношення з основним реченням.

Явище парцеляції в мові сучасних засобів масової комунікації 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.І. Конюхова; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 1999.

Аннотация:


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net