Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Ідіолект Тараса Шевченка і сучасні мовні норми 2003

Источник: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.01 / С.А. Січкар; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т філол.. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано та проаналізовано теоретичний і практичний аспекти кодифікації мовних одиниць Шевченкової творчої спадщини на матеріалі словників української мови. Досліджено кодифіковані елементи мови як категорії літературної мови та стилістики, визначено статус діалектних та просторічних елементів у лексичній системі сучасної української літературної мови. На прикладі конкретних мовних фактів висвітлено роль мовотворчості Т.Шевченка у процесі нормалізації лексико-семантичної системи української літературної мови; з'ясовано семантико-стилістичне навантаження вживаних письменником слів, простежено динамічність лексичних норм української літературної мови. Охарактеризовано хронологічно марковану лексику, виділено розряди архаїзмів та історизмів, їх типи, з'ясовано етимологію та лексикографічне відображення названих лексичних одиниць. Розглянуто діалектні слова, їх варіанти і значення у мові Т.Шевченка. Кожне слово прокоментовано в історико-географічному аспекті. Виділено тематичні групи просторічної лексики, зафіксованої в творах Т.Шевченка, проаналізовано способи та типи її деривації у порівнянні з літературною мовою.

Ідіостиль Валерія Шевчука 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.С. Переломова; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено принципи естетичного освоєння дійсності Валерієм Шевчуком, здійснено аналіз слів-символів у текстах художніх творів письменника як ключових у визначенні ідейно-естетичного символу. Розглянуто мовно-експресивні засоби портретного зображення. Описано співвідношення стилістично-нейтральної та маркованої лексики, зокрема розкрито функції книжної лексики, діалектики та розмовно-протирічних елементів. Досліджено особливості індивідуального словотворення. Розглянуто мовний портрет відомого представника сучасної української філософсько-інтелектуальної прози В.Шевчука, виявлено закономірності формування його ідіостилю.

Ідіостиль Ю.Клена у контексті інтелектуалізаторських мовних традицій українського неокласицизму 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.М. Черевченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філології. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено стильову модель поетичної мовотворчості Ю.Клена у контексті її взаємозв'язків з відповідними художньо-філософськими традиціями світової літератури. З'ясовано її стилетвірні чинники, зокрема процеси формування макро- та мікрообразів, смислової багатоплановості поетичного тексту, шляхів його інтелектуалізації, а також індивідуальну інтерпретацію поетом ідейно-стильової парадигми творчої манери київських неокласиків. Розглянуто мовностильові засоби інтелектуалізації поетичного мовлення митця, найбільш виразними з яких є мовні одиниці етноміфологічного, культурологічного, історіософського, філософського характеру. Зауважено, що лексична система характеризується використанням груп лексики, різних за походженням (народнорозмовна, старослов'янська, діалектна, просторічна, запозичена), тривалістю перебування та місцем у мовній системі (архаїчна, індивідуально-авторська, історично та культурно маркована). Відзначено, що новітні тенденції розвитку модерністичної літератури зумовлюють естетичне використання фонетичних засобів. Поет, зокрема, вдається до прийому семантизації близькозвучних слів. Зазначено щодо стилістичної увиразненості синтаксичної структури творів Ю.Клена, яка характеризується тенденцією до її ускладнення.

Із історії української лексикографії на Закарпатті (ХІХ - 1-а половина ХХ ст.) 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Я.В. Галас; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено лексикографічні праці, створені у Закарпатті в ХІХ - першій половині ХХ ст. Проаналізовано сім словників: "Русько-мадярський словарь" Л.Чопея (Будапешт, 1883), "Русско-мадъярскій словарь" О.Митрака (Ужгород, 1881), "Мадъярско-русскій словарь" О.Митрака (Ужгород, 1922), "Мадярсько-руський словарь" Е.Бокшая, Ю.Ревая та М.Бращайка (Ужгород, 1926), "Старославянскій-оугорскій-русскій-нъмецкій словарь къ священному писанію" Е.Кубека (Ужгород, 1906), "Латинсько-руський и русько-латинський словарь для низших клас гимназій" К.Заклинського (Ужгород, 1926), "Русько-мадярська терминологія для школьного и приватного уживання" О.Маркуша, Е.Фотула та Ю.Ревая (Ужгород, 1923). На підставі аналізу зроблено висновок: незважаючи на те, що Закарпаття протягом століть було відірване від решти українських територій, лексикографічний процес, що розвивався тут, є частиною загальноукраїнського лексикографічного процесу.

Іменний словотвір західнополіського говору 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Г.Л. Аркушин; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2005. — 44 с. — укp.

Аннотация: На підставі вивчення значного обсягу діалектного матеріалу наведено детальний опис словотворення іменних частин мови - іменника, прикметника, числівника та займенника. Виділено основні види словотворчого афікса та його варіанти, зумовлені фонетичними особливостями говірок. Запропоновано класифікацію словотвірних типів іменників і прикметників, виявлено деривати з рідковживаними афіксами та уніфіксами, а також оказіональні утворення. Відзначено значну відкритість і вільність діалектного словотворення, а також великий ступінь варіативності. Розроблено й апробовано методику аналізу говіркового словотворення, яку рекомендовано використовувати у процесі дослідження інших українських діалектів.

Іменники зі значенням подібності: способи творення та сфери використання 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.Ф. Тилик; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розкрито механізми розвитку й особливості формування дериваційного значення подібності у підсистемі афіксального словотворення іменника сучасної української мови. З'ясовано лінгвальну природу імен зі згаданими значеннями. Теоретично обгрунтовано ідею розвитку на базі демінутивізації нової словотвірної функції зменшено-пестливих форматів унаслідок їх переосмислення - брати участь у творенні похідних з семантикою схожості. Визначено словотвірну структуру таких іменників, виявлено склад афіксів, що беруть участь у творенні дериватів зі значенням подібності, ступінь їх продуктивності, функціонально-семантичну диференціацію. Установлено джерела номінації, сфери функціонування дериватів, утворених на основі подібності. З'ясовано принципи мотивації похідних. Розкрито тенденції розвитку афіксальної підсистеми іменників з семантикою схожості.

Індивідуальний стиль Володимира Самійленка (мовний аспект) 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.П. Бикова; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 1999. — 15 с. — укp.

Аннотация: Досліджуються особливості мови Володимира Самійленка в єдності світоглядних і конкретно-мовних категорій. Розглянуто різнорівневі мовні засоби (стилістичні групи лексики, морфологічні особливості, авторське словотворення, синтаксичні риси), а також проаналізовано засоби гумору і сатири як специфічну особливість сатиричних і гумористичних творів письменника.

Індивідуально-авторські новотвори в поетичному дискурсі 80 - 90-х років XX століття 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.О. Жижома; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Здійснено словотвірний аналіз авторських поетичних інновацій з eрахуванням їх частиномовної належності. Визначено структурно-семантичні зв'язки та відношення між оказіональним словом і його твірною основою. Проаналізовано вплив індивідуального словотвору на розвиток образної системи поезії, розглянуто перспективи творення нових номінативних одиниць за певними словотвірними типами. Визначено особливості функціонування оказіональних слів у поетичному дискурсі. Висвітлено номінативну, стилістичну, експресивну, поетичну і текстотвірну функції авторських новотворів у сучасному віршованому мовленні.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net