Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Інноваційні процеси в лексиці сучасної української літературної мови (90-і роки ХХ ст.) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Д.В. Мазурик; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: На базі картотеки, укладеної за матеріалами україномовної періодики 1991 - 2001 рр., проаналізовано неологізми інноваційних процесів у сучасній українській мові у межах тематичних груп: "Політика", "Право", "Економіка", "Наука і техніка", "Культура і мистецтво", "Спорт". Виявлено дієві екстралінгвальні чинники змін у складі сучасної української лексики. Висвітлено провідні тенденції творення нових слів. Описано способи деривації неологізмів (морфологічний та семантичний). Розглянуто пласт нового в лексиці сучасної української мови, який ілюструє міграційні процеси всередині системи (внутрішні входження), а також появу нових елементів ззовні через пряме та опосередковане позичання (зовнішні входження - етранжизми). Охарактеризовано зародження й розвиток української неології як окремого напряму лінгвістичних досліджень. Проаналізовано практику лексикографічного опрацювання нових слів на тлі здобутків провідних дослідницьких центрів Європи. Узагальнено принципи оцінювання нової лексики з погляду літературної норми.

Інтелектуалізація української літературної мови: лінгвістична та теоретико-епістемологічна аспектологія 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01; 10.02.15 / Л.І. Шевченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 32 с. — укp.

Аннотация: У лінгвістичній та лінгвальній аспектології інтелектуалізацію співвіднесено з питаннями онтологічних вимірів мислення та мови, цивілізаційної еволюції мовних ресурсів, функціональними можливостями мови в комунікативно стійких й ідіостилістично модельованих типах мовлення, тенденціями розвитку національної літературної мови. Концептуальність інтерпретативних методологій у теоретико-лінгвістичній парадигмі відкритих визначень зумовила аналіз мовно-культурних концептів в історичному та психологічному аспектах, обгрунтування функцій літературної мови в ракурсі інтелектуальної перспективи та цінності, моделювання ментальності літературної мови, відбитої у мовній картині віту. Досліджено інтелектуалізацію як еволюцію слова, як функцію в проекції на синтез антропологічно зорієнтованого знання, герменевтичних й епістологічних ідей, що визначають когнітивний аспект лінгвістичної проблематики.

Інтерпретаційна модель формально-синтаксичних структур української мови 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Б.В. Бабич; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2000. — 15 с. — укp.

Аннотация: Розроблено модель формально-синтаксичних структур української мови, яка пояснює варіативність порядку слів та синтаксичну деривацію синонімічних мовних конструктів та їх можливу конструктивну та дериваційну омонімію. Проведено експериментальну оцінку різних форматів представлення синтаксичних структур (тобто систем складників, дерев залежностей, систем синтаксичних груп тощо) і визначено, що жоден з даних форматів не є повністю адекватним для аналізу неконфігураційного порядку слів в українській мові і задовільного представлення циклічних, омонімічних та похідних ( у плані синтаксичної деривації) конструктів. Було запропоновано розширення формату систем складників, що підвищує точність аналізу українських формально-синтаксичних структур, порівняно з альтернативними генеративно-трансформаційними моделями. Особливу увагу приділено проблемам моделювання синтаксичних структур засобами формальної граматики поєднання дерев та моделюванню механізмів, що спричинюють глобальну омонімію мовних конструктів.

Інформативно недостатні слова української мови: семантика, функції 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.М. Коваль; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2004. — 23 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано лінгвальну природу інформативно недостатніх слів. Доведено доцільність виділення окремого класу лексем інформативно недостатньої семантики. Проаналізовано семантичну структуру даних слів, виділено й охарактеризовано їх основні лексико-семантичні групи. Показано здатність інформативно недостатніх лексем впливати на формально-граматичну структуру речення. Обгрунтовано зумовленість аналітизму формально-граматичного компонента інформативною недостатністю повнозначного слова. Установлено специфіку функціонування інформативно недостатніх слів у складі компонетів аналітичної будови формально-граматичної структури речення. Розкрито механізм співвідношення речового та граматичного значень у структурі формально-граматичного компонента аналітичної будови в українській мові.

Інфраструктура речень публіцистичного стилю 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.І. Грицина; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Комплексно й системно досліджено одиниці інфраструктури речення в публіцистичних текстах. Розглянуто речення з позицій системно-функціонального підходу. Проаналізовано структурні та семантичні особливості звертань, слів автора у разі прямої мови, вставних слів та вставлених компонентів як одиниць модифікаційно-супровідного рівня речення. Виявлено особливості морфологічного вираження одиниць. Визначено, основні комунікативно-інформативні функції одиниць інфраструктури речення в публіцистичному стилі.

Іншомовні лексичні запозичення в українській мові: етапи і ступені адаптації (на матеріалі англіцизмів у пресі кінця XX - початку XXI ст.) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.М. Архипенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблему адаптації іншомовних лексичних запозичень в українському мовному середовищі (на матеріалі англіцизмів у пресі кінця XX - початку XXI ст.). Запропоновано новий підхід щодо визначення ступеня засвоєння запозичення у мові та мовленні, що базується на поділі всього процесу адаптації на три етапи (початковий, поглиблений і повного освоєння), для кожного з яких розроблено перелік диференційних ознак на всіх рівнях мовної системи. Встановлено причини виникнення запозичень і досліджено їх вплив на результати адаптації іншомовних слів. Визначено доцільність і перспективність використання запозичених лексем у складі словника української мови. Досліджено процес активного вживання іншомовного слова у мові та мовленні та наведено результати експериментальної перевірки засвоєння деяких англіцизмів пересічними носіями мови. Створено прогностичну модель подальших напрямків реалізації англіцизмів, запозичених в кінці XX - на початку XXI ст. як приклад відображення ефективності використання запропонованого підходу щодо вивчення проблеми лексичної адаптації іншомовних слів.

Історичні зміни в морфемній будові слів сучасної української мови (перерозподіл та ускладнення) 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Плахоніна; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено системне дослідження історичних змін у морфемній будові слів української мови, зокрема виявів процесів перерозподілу й ускладнення, а також їх взаємозв'язку в основах слів іншомовного походження. Розкрито суть зазначених процесів та сфери їх дії. Визначено основні причини ускладнення основ іншомовних слів. Проаналізовано їх наслідки періоду XIV ст. до сьогодення. З'ясовано причини перерозподілу основних питомих слів, його межі та наслідки. Запропоновано розмежування типів ускладнення залежно від характеру кореневої морфеми, що виділено в іншомовних словах, та перерозподілу залежно від наслідків цього процесу. Виявлено взаємозв'язки процесів ускладнення та перерозподілу в основах досліджених слів з субституцією іншомовного словотвірного елемента.

Історія лексико-семантичної групи "плати - податки - повинності" в українській мові ХV - ХVІІІ століть (на матеріалах українських пам'яток) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.І. Крехно; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексне дослідження номінації плат, податків, повинностей в українській мові XV - XVIII ст. З'ясовано склад і джерела поповнення словника, проаналізовано закономірності внутрішньої організації. Досліджено системні відношення. Виявлено специфіку еволюції та функціонування макросистеми лінгвістичної одиниці. Запропоновано лексико-тематичну та структурно-граматичну класифікацію лексичного матеріалу. У дослідженому фрагменті словника виявлено тенденцію до уніфікації семантичних трансформацій, чіткої регламентації дериваційних процесів. Акцентовано на специфічній властивості номенів лексико-семантичної групи виражати те саме номенклатурне значення різними структурно-граматичними моделями. Зауважено, що певну частину номінативних одиниць уперше введено до наукової сфери, уточнено семантичну структуру ряду слів. З'ясовано окремі об'єктивні критерії адекватності семантичного реконструювання.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net