Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Динаміка особових імен мешканців Українського Придунав'я (на матеріалі Кілійського та Болградського районів Одеської області) 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.Ю. Медведєва; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано особові імена українців у їх часовій динаміці за дванадцятьма хронологічними зрізами в межах 1881 - 1998 рр., визначено схожі та розбіжні риси міської та сільської антропосистем. Вперше в історії дослідження антропонімічних систем етнічних спільностей регіону проведено шляхом зіставного вивчення антропонімії. З метою більшої виразності динаміки особових імен українського населення використано болгарський іменник Болградського району. Доведено, що етнічна приналежність найменувачів впливає на обрання імен для новонароджених. На підставі зіставлення функціонування онімів в українській і болгарській антропосистемах виявлено національних особливостей іменування новонароджених.

Динаміка середньонаддніпрянсько-поліського діалектного суміжжя у світлі ізофон 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.М. Михайленко; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2002. — 24 с. — укp.

Аннотация: Досліджено динаміку ізофон у зоні середньонаддніпрянсько-поліського діалектного суміжжя. Проаналізовано фонетичні риси говірок даної території за матеріалами картотеки та карт Атласу української мови та матеріалами, зібраними у процесі повторного їх обстеження у 1998 - 2001 рр. Виявлено протиставні для цих двох діалектних континуумів фонетичні явища. Запропоновано перевірену методику дослідження динаміки ізоглос на підставі аналізу лінгвістичних карт, на яких наведено результати обстеження тієї ж території за єдиною програмою на різних хронологічних зрізах. Визначено фактори, які впливають на динаміку фонетичних явищ у зоні міждіалектного суміжжя.

Динаміка складно-суфіксальної деривації іменників в українській мові XI - XVIII ст. 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.М. Ліпич; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2005. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено становлення структури та розвиток семантики складно-суфіксальних іменників в українській мові XI - XVIII ст., висвітлено питання щодо словотвірної мотивації зазначених похідних, продуктивності формантів, які приймали участь у творенні композитів на різних етапах розвитку української мови, частоти вживання окремих компонентів у межах досліджених дериватів. Зазначено, що описані типи складень середньоукраїнської та новоукраїнської мов не мають істотних відмінностей у порівнянні зі словами аналогічної структури, зафіксованими давньоруськоукраїнськими пам'ятками. Відзначено, що загальний характер мотивувальної бази, способи поєднання компонентів композитів загалом відповідають існуючим раніше тенденціям. Запропоновано тезу, що специфіка змістових відношень між частинами складного слова, співвідношення особливостей внутрішньої та зовнішньої валентності полікореневих давньоруськоукраїнських лексем зберігається й у мові подальших періодів.

Динаміка українських східнослобожанських говірок 2006

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / К.Д. Глуховцева; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2006. — 38 с. — укp.

Аннотация: Відтворено динаміку фонологічної (фонетичної), морфологічної та лексичної систем українських східнослобожанських говірок за різні проміжки часу - сто та п'ятдесят років. Виявлено чинники змін даних систем, встановлено індекс динаміки одиниць різних мовних рівнів та розроблено типологію змін у говірках. Серед типів змін досліджуваних явищ встановлено найбільшу поширеність появи нових функціонально ідентичних, але формально відмінних явищ, зникнення мовних одиниць, які функціонували 50 років тому, функціональне звуження одного й розширення іншого явища, повної субституції одного явища іншим. Обгрунтовано, що екстралінгвальними чинниками розвитку фонологічної, морфологічної та лексичної систем українських східнослобожанських говірок є гетерогенність соціумів та контактність з говірками російської мови. З'ясовано, що внутрішньомовними чинниками розвитку діалектних систем є тенденція до самозбереження структури та збереження комунікативної здатності говірки.

Динаміка українського іменника м.Донецька з 1890 по 1990-і роки 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Галина Валеріївна Кравченко; Донецький національний ун-т. — Донецьк, 2000.

Аннотация:

Динаміка і статика в діалектних просторових конструкціях (на матеріалі ІІ тому АУМ) 2003

Источник: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.01 / О.М. Костів; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вияви динаміки й статики в українському діалектному просторі, розглянуто погляди різних мовознавців на проблему співвідношення статичного і динамічного. Особливу увагу приділено дослідженню теоретичних засад Празької лінгвістичної школи (ПЛШ) у поєднанні з поглядами Ф. де Сосюра на одиниці лінгвогеографічних досліджень та системно-структурним підходам авторів Атласу української мови до висвітлення рис українського діалектного простору. Простежено динаміку змін у фонологічній системі говірок південно-західного наріччя української мови. З метою унаочнення структури діалектної просторової конструкції з її ядром та периферією встановлено особливості окремих рис одного структурного рівня (фонологічного) та одного з виявлених комплексів нашарованих діалектних рис різних рівнів на території південно-західного наріччя. Визначено ареали ядер та периферій найважливіших фонетичних рис обраної групи лексики (зміни артикуляції голосних переднього ряду в ненаголошеній позиції, а також асиміляції приголосних за дзвінкістю/глухістю). На основі комплексного аналізу нашаровуваних на одній території діалектних просторових конструкцій різнорівневих рис виявлено зону вібрації в наддністрянсько-подільському міждіалектному пласті. Розглянуто специфічну зону вібрацій на зіткненні літеральних частин периферійних ареалів наддністрянських та подільських говірок (межиріччя Серету та Збруча), де виявлено ознаки не тільки змішаності, а й перехідності.

Динамічні процеси в лексико-семантичній системі та в словотворі української мови кінця ХХ ст. (на матеріалі мови засобів масової інформації) 2003

Источник: Автореф. дис. д-ра філол. наук: 10.02.01 / О.А. Стишов; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2003. — 35 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто активні процеси в розвитку лексики, семантики та словотвору української мови другої половини 1980 - 1990 рр. на матеріалі мови засобів масової інформації. Висвітлено основні поза- та внутрішньомовні чинники, що сприяли інтенсифікації якісних і кількісних змін у словниковому складі національної мови, досліджено головні механізми лексичної номінації, показові для аналізованого періоду. На основі проведених досліджень залучено до наукового обігу широкий масив неопрацьованого й недослідженого лексичного матеріалу. Встановлено, що в контексті динамічних процесів українського лексикону кінця XX ст. центральне місце посідає неологізація. Уточнено традиційне визначення неологізмів, з'ясовано етапи освоєння їх у мові, проаналізовано структурно-семантичну і стилістичну функцію оказіоналізмів у лінгвальній практиці сучасних мас-медіа. Описано найважливіші тематичні групи лексико-семантичних інновацій. На основі лексикографічного та лексико-семантичного аналізу здійснено класифікацію неологізмів та актуалізованих, денотативно-конотативно переорієнтованих і пасивізованих слів. Визначено корпус актуалізованої лексики, семантико-стилістичні особливості соціально переорієнтованих одиниць, розглянуто підгрупи пасивізованих слів. Грунтовно досліджено способи й засоби словотворення, виявлено використання продуктивних словотвірних типів у інноваційних процесах. Проаналізовано явища модифікацій семантичної структури слів, охарактеризовано особливості входження, адаптації та джерела поповнення словника української мови означеного періоду новими іншомовними одиницями.

Дистрибуція приголосних фонем в українській мові 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.С. Сеньків; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано сполучуваність приголосних фонем в українській мові. З'ясовано причини виникнення нових груп приголосних, встановлено інвентар консонантних сполук, що виступають у різних позиціях слова на різних часових зрізах, виявлено частотність кожної консонантної групи. Встановлено закономірності сполучуваності приголосних фонем в українській мові, а також чинники, що накладають певні обмеження на сполучуваність окремих консонантних одиниць. Розкрито особливості реалізації консонантних структур у мовленні. З'ясовано, що характер консонантних груп, що виступають у початковій, інтервокальній і кінцевій позиції слова, значною мірою залежить від його морфемної структури і обумовлений властивою українській мові загальною тенденцією до милозвучності. Проведено розмежування типових дистрибутивних структур, наявних в словах, що формують центр лексичної системи української мови, і нетипових, характерних для новозапозичених загальних і власних назв та рідковживаних лексем. Проаналізовано дистрибуцію приголосних фонем за допомогою методу впорядкованих пар. Визначено множину фонем, здатних розташовуватися після конкретної фонеми або передувати їй. Сполучуваність приголосних фонем у початкових, інтервокальних і кінцевих структурах відображено в окремих таблицях. Надано алфавітний перелік розглянутих дистрибутивних структур.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net