Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Дослідження особливостей української літературної мови і лінгвістичні дискусії навколо неї у ХІХ-поч. ХХ ст. 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Б.М. Сокіл; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: У дисертації на матеріалі першопублікацій з досліджуваної теми в наукових, громадсько-політичних, науково-популярних журналах, газетах, на матеріалі публікацій документів, творів, листування осіб, дотичних до дискусії, вперше у вітчизняній лінгвістиці окремо монографічно описано суперечки про українську мову як лінгвальний і суспільний феномен, з'ясовується прогрес у вивченні структури та історії української мови у контексті дискусії навколо неї.

Дієслівна лексика соціально-економічної сфери (на матеріалі мови засобів масової інформації кінця ХХ ст.) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.І. Навальна; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Визначено потенціал дієслів соціально-економічної сфери. Розглянуто співвідношення між питомими українськими та іншомовними дієслівними основами. Сформовано тематичні групи та підгрупи дієслів. Проаналізовано шляхи та засоби їх поповнення новими одиницями. Розмежовано дієслова загального вжитку та дієслова-терміни. Простежено динамічні процеси у семантичній структурі, явища термінологізації та детермінологізації значень дієслів. Запропоновано шляхи та засоби семантичного збагачення тематичних груп дієслів, використовуваних у соціально-економічній сфері.

Дієслівна синоніміка в прозових творах Івана Багряного 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / А.Г. Ярова; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано дієслівні синоніми, які функціонують у мові художніх творів Івана Багрянова. Розглянуто такі основні поняття як синоніми, синонімічний ряд, відтінок значення, лексичне значення слова, а також внутрішню організацію синонімічного ряду, його межі. Визначено критерії класифікації синонімів. Змодельовано 30 синонімічних рядів, що належать до тематичних груп: інтелектуально-аналітичної діяльності людини, акту мовлення, емоційних станів, вольових процесів та переміщення в просторі. Досліджено особливості семантичної структури синонімів. Встановлено, що основними у структурі даних синонімічних рядів є загальномовні нейтральні синонімічні одиниці. Описано закономірності функціонування дієслівно-іменних словосполучень, різних типів фразем, речень, еквівалентних словам-синонімам у художній системі романів письменника. Охарактеризовано функціонально-стилістичні особливості виявлених синонімічних одиниць. Зазначено, що оказіональним синонімічним одиницям мови художніх творів Івана Багряного властива одноразовість уживання. Проаналізовано найтиповіші лексико-синонімічні заміни в різних редакціях роману "Людина біжить над прірвою". Установлено специфічні риси індивідуального стилю І.Багряного: широке використання синонімічного багатства української мови, пріоритетне використання загальномовних синонімів, активне функіонування фразових синонімічних одиниць, значна кількість оказіональних синонімів.

Дієслівні словосполучення у східностепових говірках Донеччини 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.С. Білик; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано семантику, структуру, варіативність, особливості функціонування об'єктних, локативних та темпоральних словосполучень східностепових говірок Донеччини. Встановлено типи дієслівних сполучень з іменним компонентом та їх формальними та семантичними ознаками. Визначено локалізацію різних типів дієслівно-іменних конструкцій у говірках досліджуваного діалектного масиву та подано характеристику їх просторової поведінки. Доведено, що до ознак, які забезпечують єдність українських східностепових говірок з іншими говорами південно-східного наріччя на синтаксичному рівні, належать побудовані за типовими для багатьох українських говірок моделями структури з локативними, темпоральними та об'єктивними відношеннями. Відзначено, що кожна з моделей має діалектоспецифічні вияви, особливості яких визначаються лексико-семантичним набором головних компонентів та їх поширювачів, відтінками семантичних відношень між елементами словосполучення, засобами та показниками граматичного зв'язку між ними. Відзначено, що діалектні особливості прийменникових структур простежуються переважно в сфері синтаксичних функцій непрямих відмінків. Розглянуто рівень продуктивності моделей дієслівних словосполучень з іменним компонентом, значну увагу приділено особливостям функціонування дублетних утворювань у новостворених говірках.

Еволюція української мови в діаспорі (етно- і соціолінгвістичні аспекти) 1999

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01; 10.02.15 / Б.М. Ажнюк; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 1999. — 38 с. — укp.

Аннотация: Досліджуються еволюційні процеси в етномовній свідомості емігрантів і їхніх нащадків у країнах поселення, проблеми мови й національної ідентичності, особливості мовної поведінки й мовної свідомості українців діаспори. Пропонуються кількісні і якісні оцінки дифузних явищ у двомовному середовищі. Вводиться в науковий обіг широкий масив соціолінгвістичного польового матеріалу, що представляє різні вікові групи та покоління діаспори. У контексті соціолінгвістичних еволюційних процесів подано різнобічний аналіз правописних тенденцій; пропонується новий погляд на використання цієї частини мовного досвіду діаспори у виробленні загальнонаціональних орфографічних норм, насамперед, при адаптації новітніх іншомовних запозичень, а також дається соціолінгвістичний прогноз розвитку мовної ситуації в українській діаспорі та подальших взаємин мовної практики українців зарубіжжя з нормами етнічного материка.

Еволюція художньої метафори: лінгвокультурний аспект 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т.Є. Кіс; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено й умотивовано місце метафори в сучасних семасіологічних, ономасіологічних і лінгвокогнітивних дослідженнях мовних явищ. Встановлено, що еволюцію художньої метафори представлено діахронічними змінами засобів її мовного вираження та потенційною відкритістю метафоричної моделі на синхронічному рівні функціонування мови. Висвітлено механізм появи метафоричного значення слова в архаїчній мовній картині світу. Виділено базові метафори, засвідчені найдавнішими писемними джерелами. Окреслено типологічні риси української метафори. Відзначено, що особливості національно-мовного сприйняття довкілля знаходять своє відображення у культурологічних метафорах. Впроваджено поняття метафоричної парадигми як наслідок еволюції базової метафори та спосіб становлення образної системи та лексичного складу української мови.

Евфемізація і дисфемізація у фразеотворенні говірок сходу України 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.В. Мілєва; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено характер відбиття ареальними фразеологічними одиницями об'єктивної дійсності, установлено роль соціального, психічного та лінгвістичного чинників у формуванні евфемістичних і дисфемістичних стійких виразів. З'ясовано різницю між говірковими евфімізмами й дисфемізмами, указано на основні фактори, що їх диференціюють, а також визначають розмитість межі. Визначено способи творення евфімістичних і дисфемістичних фразеологічних замінників, роль окремих компонентів у формуванні евфемістичного й дисфемістичного нашарувань. З'ясовано основні ознаки давнього та сучасного табу. Проаналізовано явища, які можуть повторно лінгвізуватися "позитивними" чи "негативними" асоціатами: смерть, інтимні стосунки й подружнє життя, фізіологічні процеси людини, її пороки й вчинки, негативні риси, інтелектуальні здібності. Розглянуто зв'язок евфімістичних і дисфемістичних надслівних ареалізмів у межах одного фразеосемантичного поля.

Еквіваленти слова в українській і російській мовах 2001

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01; 10.02.02 / А.А Лучик; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2001. — 34 с. — укp.

Аннотация: Досліджено типологічне зіставлення еквівалентів слова (ЕС) української та російської мов. Розроблено та застосовано методику, що враховує особливості форми вираження та внутрішньої організації зазначених мовних елементів і дозволяє виявити статус, місце та причини появи прислівникових та інших класів ЕС у системах порівнених мов. Встановлено закономірності формування прислівникових еквівалентів і проаналізовано властивості їх форми вираження та внутрішньої організації. Виявлено типові явища та визначено тенденції їх розвитку. Розкрито лінгвистичну суть розглянутих морфологізованих одиниць, що є ознакою динаміки лексико-граматичної системи. За результатами опису зовнішньої та внутрішньої форм прислівникових еквівалентів запропоновано шляхи набування статусу морфологізованих одиниць іншими знаковими структурами перехідного характеру в українській і російській мовах.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net