Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Абстрактно-авторські речення в художньому мовленні 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.О. Олійник; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена виявленню синтаксичного статусу абстрактно-авторських речень в ієрархічній системі предикативних одиниць українського художнього мовлення. Здійснено системний аналіз абстрактно-авторських речень в художньому мовленні з урахуванням їх формально-граматичних, структурно-семантичних та функціонально-стилістичних параметрів. Проаналізовано ряд суттєвих ознак таких речень у зіставленні, з одного боку, з особливостями узуальних (звичайних) речень, з іншого, - з особливостями пареміологічних одиниць. Зроблено висновок про те, що абстрактно-авторські речення становлять особливі синтаксичні структури в українському художньому мовленні.

Адресат у художньому тексті (на матеріалі української прози ХХ століття) 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.І. Венгринюк; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розкрито функціонально-прагматичний, образотворчий потенціал внутрішнього адресата у прозовому тексті як конструктивно-креативний елемент української прози ХХ ст. Проаналізовано функції внутрішнього адресата у прозовому тексті, зокрема, імітаційно-орієнтаційну, діалогічно-прогресійну, фреймово-актуалізаційну, когезійну. Розглянуто питання функціонально-комунікативного навантаження засобів адресації (непрямих мовленнєвих актів, пресупозиції, засобів паралінгвістики), визначено імпліцитні значення художнього (прозового) тексту з латентними образотворчими стратегіями.

Аксіологічна лексика і фразеологія художньо-публіцистичних виступів 90-х років ХХ століття 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.І. Равлюк; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 23 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано основні ознаки художньо-публіцистичного підстилю публіцистичного стилю української мови. Досліджено специфіку семантичної структури та функціонування в художній публіцистиці іменникових та дієслівних засобів реалізації категорії оцінки. Оцінне значення розглянуто як компонент лексичного значення слова. Виявлено типові для сучасних українських художньо-публіцистичних виступів групи номінативних одиниць, що є базовими для процесу аксіологічної номінації. Проаналізовано мотиваційні засади аксіологічних переосмислень лексичних одиниць у виділених асоціативно-тематичних полях. Здійснено класифікацію та охарактеризовано семантичні та функціональні особливості оцінних фразеологізмів. Визначено індивідуально-авторські особливості вживання аксіологічної лексики та фразеології. Установлено роль аксіологічної лексики та фразеології у формуванні оцінних ідеологем художньо-публіцистичних виступів сучасних українських письменників.

Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: засоби вираження категорії оцінки в українській та російській мовах 2001

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01; / Т.А. Космеда; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2001. — 32 с. — укp.

Аннотация: Вперше у вітчизняному мовознавстві зроблено спробу теоретичного осмислення універсальної лінгвістичної категорії оцінки. Доведено можливість розвитку аксіологічної прагмалінгвістики як нового напряму, в межах якого описано ознаки категорії оцінки в статиці та динаміці; враховано основні досягнення української лінгвофілософської думки, нового та новітнього мовознавства. Оцінку визначено як стуктурно-, функціонально- та прагмасемантичну категорію; подано характеристику типів класифікації значень категорії оцінки; описано засоби її вираження у проекції на текст. Вивчено оцінку в ракурсі мовленнєвих і міжмовних процесів конотації, нейтралізації/актуалізації, запозичення, міжмовної аналогії.

Активні лексико-семантичні процеси в мові художньої прози кінця XX - початку XXI століть 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.В. Бондар; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філології. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексний аналіз найтиповіших змін у лексико-семантичній системі української літературної мови кінця XX - початку XXI ст., що знайшли відображення у мові сучасних прозових текстів. Установлено специфіку активних лексико-семантичних процесів, а саме: запозичень, жаргонізації, лексичної реактивності, детермінологізації, а також процесів формування нових значень, семантичних конотацій та часових мовних ідентифікаторів аналізованого періоду. Висвітлено основні екстра- та інтралінгвальні чинники, що сприяли інтенсифікації якісних і кількісних змін у словниковому складі української мови, виявлено особливості взаємодії лексико-семантичних процесів у вербальній структурі прозового тексту, визначено місце досліджених мовних одиниць у словниковому складі сучасної української літературної мови та їх функціонально-стилістичні особливості. Запропоновано дефініцію поняття "лексико-семантичні процеси" та здійснено класифікацію активних лексико-семантичних процесів.

Активні процеси в ареальній фразеології сходу України 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Р.В. Міняйло; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено активні процеси в ареальній фразеології (АФО) сходу України, встановлено дериваційну базу, способи та фактори формування АФО, розкрито їх лінгвальний фразеотворчий механізм, "наступ" субстандарту на АФО. На підставі виявлених семантичних рядів, наявних картотек і словників ареальної фразеології виділено 53 концепти-образи з особливою фразеопродуктивністю, висвітлено характер образності АФО, різнобічні зв'язки між словами-концептами й ареальними фразеологічними одиницями. Досліджено вісім варіантно-синонімічних груп та засвідчено активність АФО у вербалізації зовнішнього вигляду людини, її рис і стану. У межах поля "смерть" проаналізовано складний і динамічний характер взаємодії лінгвальних і екстралінгвальних факторів. Виявлено у говірках сходу України 48 чинних структурно-семантичних і мотиваційних моделей, висвітлено їх активність, наповнення та фразеопродуктивність.

Активні фразеотворчі процеси в українській публіцистичній і художній прозі кінця XX - початку XXI ст. 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Г. Скиба; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філол. — К., 2005. — 17 с. — укp.

Аннотация: Здійснено функціонально-стилістичний аналіз фразеологічних одиниць в українській публіцистичній та художній прозі кінця XX - початку XXI ст. Сформульовано визначення явища фразеотворення як вторинної фразеологізації, синхронічної динаміки фразеологічного сладу мови. Розкрито зміст поняття "активні фразеотворчі процеси" на підставі визначення сутності семантичної структури фразеологічної одиниці як цілісної номінації за компонентної нарізнооформленості, а також функціонально-стилістичного чинника. Запропоновано трактування даного явища як оновлення, перетворення фразеологізмів шляхом модифікації відомих фразеологічних моделей методами нарощення, скорочення, субституції за контекстуальних умов. Встановлено функціональну гнучкість фразеологізмів. Запропоновано розмежування активних фразеотворчих процесів на два типи - інтенсивні та екстенсивні. Визначено основні мовні та позамовні чинники, що сприяють динамізації якісних і кількісних змін фразеологічного складу української мови. Виявлено тісний зв'язок між динамікою суспільного життя та її відображенням у мові, зокрема у фразеологічній підсистемі, яка найоперативніше реагує на позамовні чинники. Досліджено продуктивні джерела поповнення фразеологічного складу сучасної української мови.

Актуальне членування детермінантних складнопідрядних речень 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.В. Лешкова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено спробу встановити максимально повну парадигму засобів вираження комунікативної мети висловлення, з'ясувати особливості еволюції поглядів на актуальне членування речення, напрацювання його теоретичних і концептуально-засадничих принципів та простеження співвідношення актуального членування складнопідрядного речення з підрядними детермінантними з системою мовленнєвих жанрів й обсягом наявних комунікативних регістрів. Розглянуто специфіку пропозиції теми, комплексної теми, її структурних особливостей і характеристик темоідентифікаторів у структурному та функціонально-навчальному аспектах, закономірності реалізації теми в складнопідрядних реченнях з підрядними детермінантними, охарактеризовано тему як носія найменшого ступеня комунікативного динамізму (елемент незалежний від ситуації, контексту, тема може мати відому та нову інформацію). Прокоментовано препозицію теми, яка є більш тематичною, ніж ремантичною. З'ясовано функцію теми у різних типах детермінантних складнопідрядних реченнях. Проаналізовано комунікативні типи складнопідрядних речень з підрядними детермінантними та їх моделі, для кожної з яких наведено особливості тематичної та рематичної частини. Розглянуто позиційні ознаки реми у складнопідрядних реченнях з підрядними детермінантними, зокрема, увагу приділено постпозиції реми, виділено комплексну рему та висвітлено різні типи ускладнень реми (поширення, дієслівні групи, комплекси), установлено систему ремоідентифікаторів, визначено статус і функції дієслова для аналізу тема-рематичних структур.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net