Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Русский язык

Содержание текущего раздела:
"Модні" слова в сучасній російській мові (на матеріалах тлумачних словників і мовленнєвої практики мас-медіа кінця XX - початку XXI ст.) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Ю.В. Бічай; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Виявлено параметри власне "модного" слова: орієнтованість на сучасність, новизна (оновлена семантика), частота й активність використання, універсальність (масове використання), словотвірна активність (включеність у словотвірну систему російської мови, наявність словотвірних рядів), демонстративність та ігровий момент (словесний вчинок, зміна номінації). Уведено поняття "модних" слів, що реалізується у корпусі загальновживаних слів, які перебувають у фокусі мовного смаку, мовленнєвої практики сучасної людини та ефектній позиції впізнавання завдяки незвичності їх залучення і семантики через належність до іншомовних та іншостильових слів, а також їх високій частоті та словотвірній активності. Наведено лексикографічне досьє на деякі "супермодні" слова з описом етапів їх входження у статус "модного" слова як такого. Показано різні дискурсивні прийоми введення "модних" слів у мовленнєву практику.

Ад'єктивний атрибут у поетичному мовленні (на матеріалах поетичних творів О.С.Пушкіна) 2001

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.02 / Н.В. Підмогильна; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2001. — 35 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто функціонально-семантичні особливості ад'єктивного атрибута у поетичних творах О.С.Пушкіна. Комплексно проаналізовано поетичний ад'єктив та його трактовку як лінгвістичну категорію, що виступає як один з основних чинників формування та розвитку національної та літературної мов через систему поетичних образів і фігур. Описано комплекс власне лінгвістичних параметрів поетичного ад'єктива. Систематизовано лексичні новації у сфері ад'єктивних слів у поезіях О.С.Пушкіна. Надано поняття конструкційної мовотворчості та показано відповідні синтаксичні побудови. Запропоновано типологічне тлумачення ад'єктива як епітета. Показано пряму кореляцію епітетарної творчості поета й особливостей його художнього світогляду. Розглянуто ад'єктив як компонент атрибутивної конструкції - основної структурно-функціональної ланки поетичного мовлення. Наведено основні види конструкційної мовотворчості у поетичному мовленні: з функціонально-стилістичним зрушенням, з комплексною контамінацією характеру визначального та визначуваного.

Ад'єктивний кольоратив та його словотвірна парадигма в сучасній російській мові 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Чжун Сяовен; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто об'єктивні критерії класифікації та системного опису російських ад'єктивних кольоративів. Сформовано групу основних кольоративів, виділено підгрупу базових, що визначають характер словотвірної парадигми прикметника зі значенням кольору, побудовано їх синонімічні ряди та розподілено за ціми рядами всі російські прикметники, що позначають колір. Запропоновано систему словотвірної парадигми ад'єктивного кольоратива як твірного слова, висвітлено процедуру її формування й опису російського ад'єктивного кольоратива. Сформовано систему мотиваційних класів ад'єктивного кольоратива, на їх підставі побудовано систему словотвірних парадигматичних класів прикметників, що позначають колір.

Адаптація англійської онімної лексики в російській мові другої половини XX початку XXI ст. 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Л.В. Сосніна; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Здійснено аналіз адаптації англійських власних імен у сучасній російській мові. На підставі вивчення всіх класів запозичених онімів у мові періодичних видань розглянуто основні напрямки їх фонетичної, морфологічної та структурної адаптації. Проведено порівняльне дослідження функціонування в російській мові англійської онімної лексики у XVIII - XIX ст. та другій половині XX - початку XXI ст. Розглянуто процеси морфологічної адаптації основних класів англійської онімної лексики. Встановлено, що введення в граматичну систему мови-реципієнта англійських онімів супроводжується їх співвіднесенням з категоріями роду, числа та відмінка. Досліджено структурну адаптацію запозичених онімів. Виявлено переважний фонетичний характер модифікації їх структурних елементів. Зазначено відсутність явища взаємозаміни під час передачі словотворчих формантів російською мовою. Розглянуто особливості атрибутивних відношень у системі англійської топонімії, реалізованих шляхом описових моделей. Досліджено здатність англійських запозичень вступати в синтаксичні відношення у складі російського речення. Особливу увагу приділено проблемі адаптації ірландських і шотландських прізвищ з компонентом Мак- та апострофом. Обгрунтовано доцільність перекладу англійських онімів російською мовою та збереження їх оригінального вигляду.

Асоціативно-семантична група як форма парадигматичної організації лексики (на матеріалі назв сезонів у російській мові) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Т.В. Слива; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливу лексико-семантичну парадигму - асоціативно-семантичну групу, що може бути частиною асоціативно-семантичної структури. Запропоновано гіпотезу, яка базується на лексемах, що входять до логіко-семантичної групи (АСГ) "пори року", що трактуються як вихідні слова асоціативно-семантичних груп (кауземи). У семантичній структурі цих слів виокремлено темпоральні, квалітативно-темпоральні та квалітативно-предметні ознаки, у межах яких кауземи семантично (на рівні "ядро - периферія") поєднані зі словами інших денотативних зон (рефлексемами). За допомогою асоціативного експерименту з'ясовано наявність асоціативного зв'язку між цими лексемами. Сукупність вихідної кауземи та рефлексем, упорядкованих у АСГ різних рівнів, трактується як асоціативно-семантична структура (АСС). З'ясовано, що найчисленнішою є АСС з кауземою зима, найменш численною - АСС кауземи осень. Усі структури об'єднують асоціативно-семантичні групи трьох рівнів, окрім АСС осень, яка представлена рефлексемами двох рівнів. Незважаючи на різноманітний кількісний і якісний склад асоціативно-семантичних структур, зазначено щодо наявності типової асоціативно-семантичної парадигми рефлексем, взаємопов'язаних з назвами пір року. рефлексеми реалізують аналогічні семантичні ознаки, а відмінності у складі денотативних зон зумовлені лише екстралінгвістичними причинами - квалітативними особливостями сезонів. Чим більше семантичних кроків відділяють рефлексеми від вихідної кауземи, тим більшою мірою вони різняться за значенням з рефлексемами інших АСС.

Аспектуальність у структурі віддієслівних імен дії у російській мові 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / О.Е. Пчелінцева; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено дослідженню семантичної категорії аспектуальності у структурі імен дії. Встановлено, що девербативи є периферійними компонентами функціонально-сематичного поля аспектуальності на підставі наявності в них імпліцитних аспектуальних ознак та певних залишкових маркерів виду. Аспектуальна семантика девербативів - це результат взаємодії імпліцитно і експліцитно успадкованих дієслівних властивостей мотиватора, набутих граматичних та структурних особливостей іменника, а також аспектуально-релевантних контекстуальних ситуацій їхнього вживання.

Атрибутивна конструкція з семантичним зсувом (на матеріалі поетичної творчості О.С.Пушкіна) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Ге Яньлей; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розв'язано теоретичні та практичні проблеми, які стосуються системного вивчення поетичних конструкцій з семантичним зсувом. Розкрито суть поняття семантичного зсуву й атрибутивної конструкції з семантичним зсувом. Побудовано класифікації цих конструкцій у взаємозв'язку з певними критеріями. Наведено номенклатуру моделей конструкцій з семантичним зсувом та проаналізовано їх окремі компоненти (прикметники, дієприкметники, іменники).

Варіантність російських термінів юриспруденції в системному та комунікативно-прагматичному аспектах 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Е.В. Неженець; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 23 с. — укp.

Аннотация: Досліджено типи варіантності термінів правознавства та способів їх репрезентації у сфері функціонування та фіксації. З застосуванням системного та комунікативно-прагматичного підходу встановлено, що у метамові правознавства відбувається варіювання форми та семантики юридичних термінів. Проаналізовано основні різновиди формальних варіантів у парадигматичному та синтагматичному аспектах. З'ясовано, що варіювання семантики правознавчих термінів виявляється як лексико-семантичне варіювання (полісемія) або як варіювання семантичного обсягу одного й того ж терміна (поняттєвий поліморфізм, амбісемія, еврисемія). Визначено та проаналізовано продуктивні різновиди полісемії та моліформізму юридичних термінів, розглянуто причини цих явищ у сфері термінолексики. Обгрунтовано, що варіантність будь-якого різновиду репрезентується у функціонально та прагматично зумовлених фрагментах спеціального тексту, які одержали назву метатекстових комунікативних ситуацій (МтКС). Виявлено типи МтКС, властиві метамові правознавства. Проаналізовано способи репрезентації варіантів термінів у навчально-наукових текстах і термінологічних словниках. Зазначено, що в когнітивному аспекті варіативність плану вираження та плану змісту розглянуто як результат багатоаспектного наукового вивчення юридичних понять, який свідчить про динамічність терміносистеми правознавства, відсутність застою у процесі пізнання.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net